Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/62
Pagina verder
61
b) Wymiana narzêdzia
- Przekrêciæ zaciskan¹ tulejê rozprê¿an¹ (2.2)
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara w celu
otwarcia szczêk napinaj¹cych (2.1) (wskazówka:
je¿eli wiertarka jest wy³¹czona, wrzeciono jest au-
tomatycznie zablokowane).
- Wsadziæ narzêdzie do uchwytu wiertarskiego.
- Mocno zamocowaæ narzêdzie przekrêcaj¹c
zaciskan¹ tulejê rozprê¿an¹ w kierunku ruchu
wskazówek zegara. Uwa¿aæ zawsze na to, aby
zamocowanie narzêdzia by³o wycentrowane.
3.2 Przystawka k¹towa DD-AS
Przystawka k¹towa umo¿liwia prace (borowanie,
œrubowanie) pionowo do osi pod³u¿nej wiertarkis.
a) Monta¿ przystawki k¹towej/demonta¿
Monta¿
- Nasadziæ przystawkê k¹tow¹ na wrzeciono wier-
tarki i przekrêciæ tak daleko, a¿ zazêbi siê na
¿¹danej pozycji. (uwaga: przystawka k¹towa daje
siê wzêbiæ w 16 ró¿nych pozycjach).
- Zaryglowaæ przystawkê k¹tow¹ przekrêcaj¹c
pierœcieæ mocuj¹cy (2.7) w kierunku wskazówek
zegara.
Demonta¿
- Przekrêciæ pierœcieñ mocuj¹cy odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara do oporu, a nastêpnie zdj¹æ
przystawkê k¹tow¹.
b) Monta¿ uchwytu wiertarskiego na
przystawkê k¹tow¹/demonta¿
Uchwyt wiertarski zamocowywany jest w podobny
sposób na wrzeciono (2.6) przystawki k¹towej, jak
na wrzeciono wiertarki.
3.3 Przystawka mimoœrodowa DD-ES
Przystawka mimoœrodowa s³u¿y zamocowaniu bitów.
Umo¿liwia ona wkrêcanie œrub blisko brzegu.
a) Monta¿ przystawki mimoœrodowej/de-
monta¿
Monta¿/demonta¿ przystawki mimoœrodowej ma
miejsce w ten sam sposób, co przystawki k¹towej
(patrz rozdzia³ 3.2).
b) Wymiana narzêdzia
- Poci¹gn¹æ z powrotem pierœcieñ odryglowuj¹cy
(2.8), a nastêpnie wyj¹æ lub w³o¿yæ narzêdzie.
3.4 Uchwyt narzêdziowy CENTROTEC
WH-CE
Uchwyt narzêdziowy CENTROTEC umo¿liwia szybk¹
wymianê narzêdzi wyposa¿onych w chwyt CENTROTEC.
Narzêdzi CENTROTEC nie nale¿y mocowaæ
okr¹g³¹ czêœci¹ chwytu w zwyk³ym uchwycie
wiertarskim, aby chwyt nie zosta³ uszkodzony.
Niebezpieczeñstwo zranienia! Szcze-
góln¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ przy
wymianie narzêdzia o ostrych krawêdziach
tn¹cych i w razie potrzeby nosiæ rêkawice
ochronne.
a) Monta¿/demonta¿ CENTROTEC
Monta¿
- Przeci¹gn¹æ pierœcieñ odblokowuj¹cy (2.11) do
przodu, nasadziæ uchwyt narzêdziowy do oporu
na wrzeciono wiertarki (2.5) i zwolniæ pierœcieñ
odblokowuj¹cy.
Demonta¿
- Przeci¹gn¹æ pierœcieñ odblokowuj¹cy do przodu
i wyj¹æ uchwyt narzêdziowy.
b) Wymiana narzêdzia
- Przy wk³adaniu i wyjmowaniu narzêdzia z chwytem
CENTROTEC nale¿y przesun¹æ do ty³u zielony
pierœcieñ odblokowuj¹cy (2.10). Przy wk³adaniu
nale¿y przekrêciæ narzêdzie a¿ jego wa³ek
szeœciok¹tny (2.9) wzêbi siê w uchwyt szeœciok¹tny
wrzeciona wiertarki i przesun¹æ narzêdzie do oporu
w uchwycie narzêdziowym.
3.5 Zamocowanie narzêdzia we wrzecionie
wiertarki
Aby wiertakra by³a l¿ejsza i krótsza, bity mo¿na
wsadziæ bezpoœrednio do uchwytu szeœciok¹tnego
wrzeciona wiertarki (2.5).
4 £adowanie akumulatora
Do ³adowania akumulator nale¿y nasun¹æ do oporu
na element mocuj¹cy (3.1) ³adowarki. Przy przesu-
wie w przeciwnym kierunku na³adowany akumulator
mo¿na zdj¹æ z ³adowarki. U¿yty rodzaj akumulatora
(NiCd lub NiMH) jest automatycznie rozpoznawany.
Mikroprocesor steruje procesem ³adowania. Je¿eli
u¿ywany jest ciep³y akumulator NiMH (>37°C), nale¿y go
³adowaæ tylko przy zredukowanym pr¹dzie ³adowania. W
tym przypadku czas ³adowania ulegnie wyd³u¿eniu.
Dioda œwiec¹ca LED (3.2) wskazuje dany stan
pracy ³adowarki.
Dioda ¿ó³ta - sta³e œwiecenie:
³adowarka jest gotowa do pracy
Dioda zielona - œwiat³o migaj¹ce:
Akumulator jest ³adowany.
Dioda zielona - sta³e œwiecenie:
Akumulator zosta³ na³adowany, ³adowanie
podtrzymuj¹ce.
Dioda czerwona - œwiat³o migaj¹ce:
wskazanie b³êdu, np. z³e pod³¹czenie biegunów
akumulatora, brak dobrego ³¹czenia, spiêcie,
uszkodzony akumulator.
Dioda czerwona - sta³e œwiecenie:
temperatura akumulatora przekracza dopuszczalne
granice.
Nale¿y koniecznie przestrzegaæ zaleceñ
z rozdzia³u „Wskazówki obs³ugi - kon-
ser-wacja - dogl¹d“.
5 Praca za pomoc¹ maszyny
5.1 Uruchomienie
W³¹czenie odbywa siê poprzez naciœniêcie przyci-
sku (1.3). W zale¿noœci od si³y nacisku na przycisk
prêdkoœæ obrotowa daje siê bezstopniowo sterowaæ.
Wy³¹czenie odbywa siê poprzez puszczenie przyci-
sku (1.3). Po puszczeniu przycisku pracuj¹ce wrze-
ciono (uchwyt wiertarski) zostaje zacha-mowane, co
zapobiega ruchowi bezw³adnemu narzêdzia.
5.2 Magazynek bitów
Do magazynka bitów (1.2) mo¿na wsun¹æ z boku
wiele bitów lub przed³u¿eñ bitów. Uchwyt magnetycz-
ny umo¿liwia mocowanie wkrêtów i temu podobnych
przedmiotów.
61

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Festool TDK 12-12.0 V Li bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Festool TDK 12-12.0 V Li in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info