Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
EN
This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of
the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it
in the normal domestic unsorted waste stream. This will bene t the environment for all.
PL
To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je
zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi
odpadami domowymi. Takie działanie przynosi korzyść dla środowiska.
DE AT
CH
Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Das bedeutet,
dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recycling
abgegeben werden muss (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet.
Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.
CZ
Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby
života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento
účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného odpadu. Přispěje to ke zlepšené
stavu životního prostředí nás všech.
HU
A készülék a fenti újrafelhasználási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy a készüléket
használati időtartama után egy külön gyüjtőhelyen kell leadni. A normál háztartási hulladékkal
és egyéb szeméttel együtt a készüléket kidobni nem szabad. Ezáltal hozzájárulunk környezetünk
védelméhez.
ES
Este equipo está etiquetado con el símbolo de reciclado que puede verse arriba. Esto quiere decir
que al  nal de la vida del equipo, éste debe ser llevado a un punto de recogida especí co para
equipos electrónicos, y no a los contenedores normales de residuos domésticos. Esto bene ciará al
medio ambiente para todos.
RU
Это устройство обозначено специальным символом утилизации. После истечения
эксплуатационного срока следует его вернуть в соответствующий пункт сборки, и запрещено
его размещать с не отсортированными домашними отходами. Этим Вы не наносите вреда для
окружающей среды.
NL
Dit Produkt draagt het Recycling-Symbool volgens de EU-norm 2002/96/EC en kan worden
gerecycled. Deponeer hem bij een recycle-punt .
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ferguson D580 karaoke bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ferguson D580 karaoke in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info