Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Band-Master VM 212 Enclosure
Your new
Band-MasterVM 212
loudspeaker enclosure is the
perfect companion to the
Band-Master VM
head or other
quality tube amplifier.
Features include:
Premium 3/4" Birch Ply construction for resonant tone
Two Celestion® G12P-80 speakers for tight bottom end and rich highs
160 Watt power handling
8 Ohm impedance
The World's Most Popular Instrument Amplification
…Since 1946
SPEAKER CONNECTIONS
Use speaker cable (16-gauge minimum) with standard
1/4" plugs to connect each Band-Master VM 212 enclosure to a
1/4" speaker output jack on your amplifier.
CautionOnly connect a speaker load that complies with
your amplifier's
minimum impedance
and
maximum power
output
ratings.
CautionFender® amplifiers and loudspeaker systems are
capable of producing very high sound pressure levels which
may cause temporary or permanent hearing damage. Use
care when setting and adjusting volume levels during use.
Specifications
PART NUMBER: 2221200000
DRIVERS: Two, 12" (30.5 cm) Celestion® G12 P-80 speakers, with 1.75" (4.4 cm) voice coils and 31 oz (879 gm) magnets
INPUT IMPEDANCE: 8 Ω
POWER HANDLING: 160W (continuous)
CONNECTION: 1/4" high current phone jack
DIMENSIONS: HEIGHT: 20.88 in (53 cm) WIDTH: 32 in (81.3 cm) DEPTH: 12 in (30.5 cm)
WEIGHT: 48 lb (21.8 kg)
Product specifications are subject to change without notice.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fender Band-Master VM 212 Enclosure bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fender Band-Master VM 212 Enclosure in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info