Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
A. PILOT JEWEL - Illuminates if the Professional is receiving power. Should this
bulb burn out, unscrew the red jewel and replace the lamp with a type T47 bulb.
B. INST. VOL. - Controls the loudness of the INSTRUMENT inputs ONLY.
C. MUTE SWITCH - Located under the chassis between the INST. Vol. and the
MIC. VOL. This Switch mutes the instrument inputs ONLY. It is used to mute the
guitar while still amplifying the microphone input for songs or announcements
when the guitar does not need to be amplified.
D. MIC. VOL. - Controls the loudness of the MICROPHONE input ONLY.
E. INSTRUMENT INPUTS - Both inputs have equal volume/gain and are
intended for guitar, steel guitar, or accordion inputs.
F. MICROPHONE INPUT - This is a slightly brighter input with its own volume
control. Intended as a microphone input, it sounds great with guitar too.
G. TONE - Functions as the on/off switch and as a brightness control. Any
rotation above “OFF” will turn the amplifier on. 1 is the brightest setting, getting
progressively less bright as the dial is rotated towards 12.
H. FUSE - The fuse is in the AC supply of the amplifier and will help to protect the
amplifier in the event of an electrical fault or tube failure. If a fuse blows, replace it
only with one of the same type and rating, T2A 250V. NEVER use a fuse with a
higher current rating, this could damage the equipment and present a serious
safety hazard. If the amplifier repeatedly blows fuses, it should be taken to an
authorized Fender warrantee service center.
I. LINE CORD - Your amplifier is equipped with a 3-prong grounding type supply
cord to reduce the possibility of shock due to electrical fault. Be sure to connect
it to a grounded receptacle. DO NOT ALTER THE AC PLUG!
the Professional CONTROL PANEL FUNCTIONS
CA
B
D
E F E
G
H I
Note: To ensure the longevity of the electronic components of your amp, it
is important that you plug in and turn on your amplifier for at least 2 minutes
once a month.
P/N 050200
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fender 46 Pro bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fender 46 Pro in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info