Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
EDELSTAHL KAFFEEKOCHER
COFFEE MAKER STAINLESS STEEL
CAFETIÈRE EN ACIER INOXYDABLE
CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE
CAFFETTIERA D‘ACCIAIO INOSSIDABILE
KOFFIEMACHINE VAN ROESTVRIJ STAAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D‘EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONE D‘USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS
Hartelijk dank
Wij verheugen ons, dat u dit apparaat
heeft gekozen. Wij wensen u veel vreugde
met het apparaat.
Apparaat uitpakken
WAARSCHUWING
Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen de-
len van het verpakkingsmateriaal inslikken
of zich over het hoofd trekken. Dit kan lei-
den tot verstikking van het kind.
Verwijder het verpakkingsmateriaal on-
middellijk na het uitpakken.
Pak het apparaat uit.
Controleer de inhoud aan de hand van
het toesteloverzicht.
Reinig het apparaat voor het eerste
gebruik.
Toesteloverzicht
(A) Inzetelement met buis
(B) Deksel met uitvoerbuis
(C) Tank met veiligheidsventiel
(D) Stander
(E) Koffiefilter
(F) Rubberen dichting
(G) Tablettenvak
(H) Vlammenblusser
(zie afbeelding ommezijde)
Veiligheid
Gebruik conform de voorschriften
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
het bereiden van koffie. Als brandstofma-
teriaal zijn alleen droge brandstoftabletten
van Esbit
®
geschikt. Het apparaat is ge-
concipieerd voor privé gebruik. Het is niet
geschikt voor bedrijfsdoeleinden. Ieder
verder gebruik geldt als niet conform de
voorschriften. Voor schade op grond van
een gebruik niet conform de voorschriften
is de producent niet aansprakelijk.
Bedieningshandleiding
Lees de bedieningshandleiding volledig
en neem met name de veiligheidsins-
tructies in acht.
Bewaar de bedieningshandleiding.Indien
u het apparaat doorgeeft, geef dan ook
de bedieningshandleiding mee door.
Fundamentele veiligheidsinstructies
Laat het apparaat tijdens het gebruik
nooit zonder toezicht. Kinderen herken-
nen de gevaren niet, die bij ondeskun-
dige omgang met het apparaat kunnen
ontstaan.
Laat kinderen dit apparaat nooit zonder
toezicht gebruiken. Houd kinderen uit
de omgeving van het apparaat, wanneer
het in gebruik of heet is.
Laat mensen met beperkte geestelijke
en lichamelijke vaardigheden alleen met
voorafgaande instructie en nooit alleen
het apparaat bedienen.
Specifische veiligheidsinstructies
voor het apparaat
Gebruik uitsluitend de originele droge
brandstoftabletten van Esbit
®
voor het
apparaat.
Verkeerde hittebronnen kunnen het ap-
paraat doen barsten.
Gebruik alleen originele reserveonder-
delen van Esbit
®
voor het apparaat.
Gebruik het apparaat nooit zonder
water.
Omgevingsvoorwaarden
Het veilige gebruik van het apparaat
vooronderstelt gepaste omgevingsvoor-
waarden. Gelieve de volgende veiligheids-
instructies in acht te nemen:
WAARSCHUWING
Brandgevaar door open vuur!
Branden kunnen zware materiële scha-
de en lichamelijke letsels veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen op een
vlakke, stabiele en niet ontvlambare
ondergrond.
Gebruik het apparaat alleen, indien er
zich geen brandbare voorwerpen in de
onmiddelbare omgeving bevinden.
Gebruik het apparaat niet in een tent of
dergelijke.
Gebruik het apparaat alleen in een te-
gen wind beschutte zone.
Stoot tijdens het koken niet tegen het
apparaat.
Bediening
Voorbereiding
U heeft nodig:
Gemalen koffie
240 ml drinkwater
Kopje/beker met minimum 240ml in-
houd
Lucifers
Twee 4 gr droge brandstoftabletten van
Esbit
®
Apparaat opstellen
TIP
Houd het apparaat niet vast met de uit-
voerbuis. De uitvoerbuis kan afbreken
of gebogen worden.
Het deksel tegen de wijzers van de klok
in afschroeven.
Uit het apparaat nemen:
Inzetelement met buis
Stander
Tablettenvak
Vlammenblusser
Het tablettenvak met de verdieping aan
de bodem in het vierkante gat in de
stander plaatsen.
De stander op de gewenste ondergrond
zetten.
Met water vullen
Vul de tank maximaal slechts tot aan de
onderkant van het veiligheidsventiel met
water. Het inzetelement met buis weer in
de tank plaatsen. De buis moet naar de
bodem van de tank wijzen.
Met gemalen koffie vullen
De gemalen koffie in het inzetelement met
buis vullen (ten hoogste tot aan de boven-
kant van het inzetelement met buis).
De koffiefilter in het deksel van het ap-
paraat controleren:
De koffiefilter moet met zijn verdieping
in het deksel van het apparaat geplaatst
zijn.
De koffiefilter mag geen beschadigin-
gen vertonen.
De rubberen dichting van de koffiefilter
op schade controleren.
Op vaste zitting van het deksel letten.
WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar door uitspuitende
hete vloeistof!
Hete vloeistof kan leiden tot materiële
schade en lichamelijke letsels.
Zorg er voor, dat het apparaat voor het
koken zorgvuldig gesloten is.
Het deksel met de wijzers van de klok
mee vastschroeven.
De tank vast in de standeropening
plaatsen.
Koffie zetten
Twee droge brandstoftabletten met 4 gr
van Esbit
®
in het tablettenvak leggen. De
tabletten moeten naast elkaar liggen. Een
kopje onder de uitvoerbuis plaatsen.
WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar door ontwijken van
hete stoom uit het veiligheidsventiel! Hete
stoom kan leiden tot verbrandingen. Tij-
dens het koken mag het veiligheidsventiel
niet op personen gericht zijn.
WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar door hete oppervlak-
ken! Hete oppervlakken kunnen bij aanra-
king verbrandingen veroorzaken.
Raak het apparaat niet aan tijdens het ko-
ken. Raak het apparaat na het koken eerst
aan, wanneer het volledig is afgekoeld.
Met een brandende lucifer de droge
brandstoftabletten van Esbit
®
aansteken.
De hete koffie loopt na enige tijd in de
beker.
Het kookproces is beëindigd, wanneer er
geen koffie meer loopt.
Vlam blussen
WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar door ontwijken van
hete lucht uit het veiligheidsventiel! Hete
lucht kan leiden tot verbrandingen.
Blus de droge brandstoftabletten van Es-
bit
®
, van zodra er geen koffie meer uit de
uitvoerbuis vloeit of indien u het koffiezet-
ten moet onderbreken. Met de vlammen-
blusser de vlam blussen: Houd daarvoor
de vlammenblusser vast met de greep en
dek met de open zijde het tablettenvak af,
tot de vlam is geblust.
Reiniging
WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar door heet opperv-
lak!
Hete oppervlakken kunnen bij aanra-
king tot verbrandingen leiden.
Laat het apparaat afkoelen.
TIP
Geen agressieve of schurende reini-
gingsmiddelen gebruiken.
Het apparaat demonteren.
De rubberen dichting en de koffiefilter
uit het deksel met uitvoerbuis nemen.
De koffiefilter onder vloeiend water van
koffieresten schoonmaken.
Aansluitend het apparaat in de wastafel
reinigen.
Daarvoor een zacht reinigingsmiddel
gebruiken.
Producent
Esbit Compagnie GmbH – Germany
www.esbit.de
ESPAÑOL
¡Muchas gracias!
¡Nos alegramos por su adquisición de este
equipo y le deseamos mucha satisfacción
con este equipo!
Desembalaje del equipo
ADVERTENCIA
¡Riesgo de asfixión! Niños podrían tragar-
se piezas del material de embalaje o colo-
car su cabeza en su interior, provocando
así su asfixión.
El material de embalaje debe eliminarse
inmediatamente después del desemba-
laje. Desembale el equipo.
Controle el contenido con la lista sinópti-
ca de componentes del equipo. Limpie el
equipo antes de su primer uso.
Lista sinóptica del equipo
(A) Inserto con tubo
(B) Cubierta con tubo de descarga
(C) Recipiente con válvula
de seguridad
(D) Soporte
(E) Filtro de café
(F) Empaquetadura de goma
(G) Compartimento de pastillas
(H) Extintor de llamas
(ver ilustración otra página)
Seguridad Uso previsto
El equipo ha sido concebido exclusivamen-
te para la preparación de café. Como ma-
terial de combustión se deben utilizar sola-
mente pastillas de combustión seca
Esbit
®
. El equipo ha sido desarollo para el
uso particular. No está apto para el uso
comercial. Cada uso adicional es conside-
rado como uso no previsto. El fabricante
no asume la responsabilidad para daños
generados a causa del uso no previsto.
Instrucciones de uso
Lea las instrucciones de uso integral-
mente y observe particularmente las
indicaciones de seguridad.
Conserve estas instrucciones de uso.
En caso de entregar el equipo a terce-
ros, deben entregarse también estas
instrucciones de uso.
Indicaciones básicas de seguridad
El equipo no se debe dejar sin vigilancia
durante su uso.
Los niños no son capaces de detectar
los riesgos que se pueden generar en
el uso de este equipo. Está estricta-
mente prohibido el uso de este equipo
por niños sin supervisión por parte de
un adulto.
Mantenga el equipo lejos de niños mi-
entras está en uso o bien caliente.
El uso del equipo por parte de personas
con limitaciones en su capacidad mental
o corporal está permitido solamente tras
previa instrucción.
No pueden usar el equipo estando so-
los.
Indicaciones de seguridad específicas
para este equipo
Para este equipo deben utilizarse ex-
clusivamente pastillas de combustión
originales de Esbit
®
. En caso de usar
fuentes térmicas erróneas, surge el
riesgo de estallido del equipo.
Utilice exclusivamente piezas de re-
puesto originales de Esbit
®
para este
equipo.
¡Nunca utilice el equipo sin agua!
Condiciones de entorno
La utilización segura del equipo requiere
apropiadas condiciones de entorno. Se
han de observar las siguientes indicacio-
nes de seguridad.
ADVERTENCIA
¡Riesgo de incendio a causa de llama
libre! Incendios pueden provocar graves
daños personales y materiales.
Utilice el equipo solamente sobre una
base plana, sólida y no inflamable.
Utilice el equipo solamente cuando no
se encuentran objetos inflamables en
cercanía inmediata.
El equipo no se debe utilizar en una car-
pa o un entorno similar.
El equipo se debe utilizar solamente en
un área protegido del viento.
No empuje el equipo durante la coc-
ción.
Mando
Preparación
Usted necesita:
Harina de café
240 ml de agua potable
Taza/copa con un volumen mínimo de
240 ml
Fósforos
Dos pastillas de combustible seco de
4 g Esbit
®
Levantamiento del equipo
OBSERVACIÓN
El equipo no se debe sujetar con el tubo
de descarga.
En caso contrario surge el riesgo de ro-
tura o dobladura del tubo de descarga.
Desatornille la cubierta contra el senti-
do de las agujas del reloj.
Extraiga el equipo:
Inserto con tubo
Soporte
Compartimento de pastillas
Extintor de llamas
El compartimento de pastillas debe
insertarse con la depresión ubicada en
el fondo, en el agujero cuadrangular del
soporte.
Coloque el soporte sobre una base.
Llenado de agua
Llene el recipiente con agua, como máxi-
mo hasta el borde inferior de la válvula de
seguridad. Coloque el inserto con el tubo
nuevamente en el recipiente. El tubo debe
indicar al fondo del recipiente.
Llenado de harina de café
Agregue harina de café en el inserto con
tubo (como máximo hasta el borde superi-
or del inserto con tubo).
Controle el filtro de café ubicado en la
cubierta del equipo.
El filtro de café debe estar insertado
con su depresión en la cubierta del
equipo.
El filtro de café no debe estar dañado.
Controle la empaquetadura de goma en
el filtro de café por eventuales daños.
Asegúrese de su asiento fijo en la cu-
bierta.
ADVERTENCIA
¡Riesgo de escaldadura a causa de sal-
picaduras del líquido caliente!
El líquido caliente puede provocar da-
ños personales y materiales.
Asegúrese que el equipo esté bien cer-
rado antes de iniciar la cocción.
Cierre fijamente la cubierta mediante su
giro en sentido de las agujas del reloj.
Inserte el recipiente fijamente en la
abertura del soporte.
Preparar el café
Coloque dos pastillas de combustible
seco de 4 g Esbit
®
en el compartimento
de pastillas. Las pastillas deben posicio-
narse una al lado de la otra. Coloque una
taza debajo del tubo de descarga.
ADVERTENCIA:
¡Riesgo de escaldadura
a causa de salida de vapor caliente de
la válvula de seguridad! El vapor caliente
puede provocar escaldaduras. Durante la
cocción no se debe dirigir la válvula de se-
guridad hacia personas.
ADVERTENCIA:
¡Riesgo de quemaduras
a causa de superficies calientes! Las
superficies calientes pueden provocar
quemaduras en caso de un contacto.
No toque el equipo durante la cocción.El
equipo debe tocarse después de la coc-
ción solamente cuando se ha enfriado
completamente. Encender las pastillas de
combustible seco Esbit
®
con un fósforo
encendido. Después de una breve espera
se escurre el café a la taza.
El proceso de cocción se ha terminado cu-
ando el café dejó de escurrir.
Apagar la llama
ADVERTENCIA:
¡Riesgo de escaldadura
a causa de salida de aire caliente de la vál-
vula de seguridad! El aire caliente puede
provocar escaldaduras. Extinguir las pas-
tillas de combustible seco Esbit
®
cuando
ya no sale café del tubo de descarga o
bien en caso de tener que interrumpir la
preparación del café.
Extinguir la llama
con el extintor de llama:
Para ello debe sujetarse el extintor de lla-
ma en su empuñadura, cubriendo el lado
abierto del compartimento de pastillas
hasta que se haya extinguido la llama.
Limpieza
ADVERTENCIA
¡Riesgo de quemadura a causa de su-
perficies calientes!
Las superficies calientes pueden provo-
car quemaduras en caso de contacto.
Deje enfriar el equipo.
OBSERVACIÓN
No utilice medios de limpieza agresivos
o abrasivos.
Desmonte el equipo.
Extraiga la empaquetadura de goma y el
filtro de ca de la cubierta con el tubo
de descarga.
Lave el filtro de café bajo el grifo de
agua de los residuos de café.
Limpie a continuación el equipo en el lá-
vabo. Para ello debe utilizarse un medio
suave de limpieza.
Fabricante
Esbit Compagnie GmbH – Alemania
www.esbit.de
ITALIANO
Ringraziamento
La ringraziamo per aver scelto questo ap-
parecchio. Le auguriamo grande soddis-
fazione nell’utilizzarlo.
Disimballo
ATTENZIONE
Pericolo di soffocamento! Sussiste il ri-
schio che bambini possano ingoiare parte
dei materiali di imballo o inserirvi la testa.
Ne consegue il rischio di soffocamento del
bambino.
Il materiale di imballo deve essere smal-
tito subito dopo il disimballo.
Disimballare l’apparecchio.
Controllarne il contenuto in base
all’elenco componenti.
Pulire l’apparecchio prima di usarlo la
prima volta.
Elenco componenti
(A) Inserto con tubo
(B) Coperchio con tubo di scarico
(C) Contenitore con valvola
di sicurezza
(D) Telaio
(E) Filtro caffè
(F) Guarnizione in gomma
(G) Scomparto pasticche
(H) Estintore
(vedere figura altra pagina)
Sicurezza
Uso previsto
Lapparecchio è destinato esclusivamente
alla preparazione di caffè. Come combus-
tibile possono essere utilizzate esclusi-
vamente pasticche di combustibile solido
Esbit
®
. Lapparecchio è stato concepito
per uso privato. Non è idoneo per uso
commerciale.
Ogni altro utilizzo deve essere considerato
non conforme all’uso previsto. Il produt-
tore declina ogni responsabilità per un uso
non conforme a quello previsto.
Istruzioni per l’uso
Leggere tutte le istruzioni per l’uso e
rispettare in modo particolare le avver-
tenze di sicurezza.
Conservare le istruzioni per l’uso. Se si
cede l’apparecchio ad altri, è necessa-
rio allegare le istruzioni per l’uso.
Avvertenze di sicurezza di base
Non lasciare mai l’apparecchio senza
sorveglianza mentre viene utilizzato.
I bambini non sono in grado di riconos-
cere i pericoli che derivano dall’utilizzo
improprio del presente apparecchio.
Non permettere mai ai bambini di uti-
lizzare questo apparecchio senza sor-
veglianza.
Tenere i bambini lontani dall’apparecchio
mentre questo viene utilizzato o è anco-
ra caldo.
Permettere alle persone con capaci
intellettive e fisiche limitate di utilizzare
l’apparecchio soltanto previa istruzione
e mai da soli.
Avvertenze di sicurezza specifiche
dell’apparecchio
Utilizzare l’apparecchio esclusivamente
con pasticche di combustibile solido
Esbit
®
originali. Sorgenti di calore non
idonee possono causare l’esplosione
dell’apparecchio.
Utilizzare per l’apparecchio esclusiva-
mente ricambi Esbit
®
originali.
Non usare mai l’apparecchio senza
acqua.
Condizioni ambientali
Lutilizzo dell’apparecchio presuppone
idonee condizioni ambientali. Si prega
di rispettare le seguenti avvertenze di si-
curezza:
ATTENZIONE
Pericolo d’incendio per fiamme libere!
Incendi possono causare gravi danni
alle cose ed alle persone.
Utilizzare l’apparecchio soltanto su base
piana, solida e non infiammabile.
Utilizzare l’apparecchio soltanto se nelle
sue dirette vicinanze non sono presenti
oggetti infiammabili.
Non usare l’apparecchio all’interno di
tende o simile.
Usare l’apparecchio solo in zone protet-
te dal vento.
Non urtare l’apparecchio dopo la sua
accensione.
Uso
Preparazione
Servono:
Caffè macinato
240 ml di acqua potabile
Tazza/bicchiere dalla capienza di alme-
no 240 ml
Fiammiferi
Due pasticche di combustibile solido
Esbit
®
originali da 4 g
Posizionamento
AVVERTENZA
Non afferrare mai l’apparecchio dal
tubo di scarico. Il tubo di scarico pot-
rebbe subire rotture o distorsioni.
Svitare il coperchio in senso antiorario.
Estrarre dall’apparecchio:
Inserto con tubo
Telaio
Scomparto pasticche
Estintore
Inserire lo scomparto pasticche con la
sporgenza sul fondo nell’alloggiamento
quadrato ricavato nel telaio.
Appoggiare il telaio sulla base prevista.
Riempire con acqua
Riempire il contenitore con acqua fino al
livello massimo indicato dal bordo infe-
riore della valvola di sicurezza. Reinseri-
re l’inserto con il tubo nel contenitore. Il
tubo deve essere rivolto verso il fondo del
contenitore.
Inserire il caffè macinato
Inserire caffè macinato nell’inserto con
tubo (al massimo fino al bordo superiore
dell’inserto con tubo).
Controllare il filtro caffè nel coperchio
dell’apparecchio:
Il filtro caffè deve essere inserito
con la sua sporgenza nel coperchio
dell’apparecchio.
Il filtro caffè non deve riportare segni
di danni.
Controllare l’integrità della guarnizione
in gomma del filtro caffè.
Accertarsi della perfetta tenuta nel
coperchio.
ATTENZIONE
Pericolo di scottature per spruzzi di li-
quido caldo in uscita!
Il liquido caldo può causare danni alle
cose ed alle persone.
Accertarsi che l’apparecchio sia accu-
ratamente chiuso prima accenderlo.
Avvitare bene il coperchio in senso
orario.
Inserire bene il contenitore nell’allog-
giamento nel telaio.
Fase di ebollizione
Inserire due pasticche di combustibile so-
lido Esbit
®
originali da 4 g nello scompar-
to pasticche. Le pasticche devono essere
posizionate l’una accanto all’altra. Posizi-
onare una tazza sotto il tubo di scarico.
ATTENZIONE
Pericolo di scottature per l’uscita di vapo-
re caldo dalla valvola di sicurezza!
Il vapore caldo può causare scottature.
Durante la fase di ebollizione, la valvola di
sicurezza non deve essere rivolta verso le
persone.
ATTENZIONE
Pericolo di scottature per superfici calde!
Le superfici calde, se toccate, possono
causare ustioni. Non toccare l’apparecchio
durante la fase di ebollizione. Dopo l’ebol-
lizione toccare l’apparecchio soltanto
quando sarà completamente raffreddato.
Accendere le pasticche di combustibile
solido Esbit
®
con un fiammifero. Dopo un
breve periodo il caffè caldo scenderà nel
bicchiere.
La fase di ebollizione sarà terminata quan-
do sarà terminato il flusso di caffè.
Estinzione della fiamma
ATTENZIONE
Pericolo di scottature per l’uscita di aria
calda dalla valvola di sicurezza! L’aria cal-
da può causare scottature. Estinguere le
pasticche di combustibile solido Esbit
®
non appena terminerà il flusso di caffè dal
tubo di scarico oppure se occorre inter-
rompere la fase di ebollizione. Estinguere
la fiamma con l’estintore:
Tenere l’estintore dalla maniglia e coprire
lo scomparto pasticche con il lato aperto
fino a quando la fiamma non sarà estinta.
Pulizia
ATTENZIONE
Pericolo di scottature per superfici
calde!
Le superfici calde, se toccate, possono
causare ustioni.
Lasciare raffreddare l’apparecchio.
AVVERTENZA
Non usare detergenti aggressivi o ab-
rasivi.
Smontare l’apparecchio.
Estrarre la guarnizione in gomma ed
il filtro caffè dal coperchio con tubo di
scarico.
Pulire il filtro con acqua corrente da
residui di caffè.
Successivamente pulire l’apparecchio
nel lavandino.
Usare un detergente dolce.
Produttore
Esbit Compagnie GmbH – Germania
www.esbit.de
FALZMARKEN
Anleitung KaffeekocherV2.indd 1-4Anleitung KaffeekocherV2.indd 1-4 02.06.2008 18:23:48 Uhr02.06.2008 18:23:48 Uhr
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Esbit KOFFIEMACHINE VAN ROESTVRIJ STAAL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Esbit KOFFIEMACHINE VAN ROESTVRIJ STAAL in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info