Verklein
Vergroot
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX
Start Here Démarrez ici
Hier starten Hier beginnen
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.
Getting More Information • Pour obtenir plus d’informations •
Weitere Informationen erhalten • Meer informatie
5.
4.
3.
2.
1.
Note: Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
Store the CD/DVD tray at.
Note:
Ouvrez l’emballage de la cartouche d’encre lorsque vous êtes prêt à installer la cartouche dans l’imprimante. La cartouche est emballée sous vide
afin de garantir sa fiabilité.
Conservez le plateau CD/DVD sur une surface plate.
Hinweis: Öffnen Sie die Verpackungen der Tintenpatrone nicht, bevor Sie sie direkt in den Drucker einsetzen. Die Patrone ist vakuumverpackt, damit die
Haltbarkeit erhalten bleibt.
Lagern Sie das CD/DVD - Fach in einer ebenen Stellung.
Opmerking:
open de verpakking van de inktcartridge niet totdat u de catridge in de printer gaat plaatsen. De cartridge is vacuüm verpakt om de kwaliteit te
waarborgen.
Bewaar de cd/dvd-lade op een vlakke ondergrond.
Note: The front tray is detachable to switch the tray to the CD/DVD printing position.
Remarque: Vous pouvez détacher le bac avant an de passer en position d’impression sur CD/DVD.
Hinweis:
Das vordere Fach kann herausgenommen werden, um es in die Druckposition für CD/DVD zu schieben.
Opmerking:
De voorste lade kan worden weggenomen om de lade in te stellen op het afdrukken van cd’s en dvd’s.
Note: The ink cartridges rst installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Remarque : ❏Les premières cartouches d’encre installées dans votre imprimante sont partiellement utilisées pour charger la tête d’impression. Ces cartouches permettent d’imprimer moins
de pages que les cartouches d’encre installées par la suite
Hinweis: ❏Die Tintenpatronen, die zuerst in Ihren Drucker eingesetzt wurden, dienen teilweise dazu, Ihren Druckkopf zu laden. Mit diesen Patronen können im Vergleich zu denselben
Patronen weniger Seiten gedruckt werden.
Opmerking: ❏de inktcartridge die op dat moment in uw printer is geplaatst, zal deels worden gebruikt om de printkop op te laden. U kunt met deze cartridges minder pagina’s afdrukken
dan met volgende cartridges.
Flashing • Clignotant •
Aueuchten • Knippert
Wait about 2 min
Attendez environ 2 minutes
Warten Sie ca. 2 Min.
Wacht ongeveer 2 minuten
On • Allumé •
An • Aan
6.
Mac OS X
Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Ne connectez pas le câble USB avant que les instructions ne vous l’indiquent.
Verbinden Sie nicht das USB-Kabel, bevor Sie dazu aufgefordert werden.
Plaats de USB-kabel niet voordat hier naar wordt gevraagd.
Windows
If this screen appears, click Cancel.
Si cet écran apparaît, cliquez sur Cancel (Annuler).
Wenn dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie
Cancel (Abbrechen).
Als dit scherm wordt weergegeven, drukt u op
Cancel (Annuleren).
Windows
No installation screen? &
Aucun écran d’installation? &
Kein Einrichtungsbildschirm &
Geen installatiescherm? &
7.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Epson Stylus Photo R290 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Epson Stylus Photo R290 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info