617854
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Zie ommezijde voor het gebruik van de printer.
Installatiehandleiding
Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed
leert te gebruiken.
Als het product defect is, raadpleeg dan het garantiebewijs en
neem contact op met de winkel waar u het gekocht hebt. Als u
verdere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw lokale
ondersteuningsdienst van Epson.
Zie de website van Epson voor meer informatie.
Vooraleer u de printer gebruikt, moet u controleren dat alle
onderstaande items aanwezig zijn.
Neem contact op met de plaats van de aankoop als er iets ontbreekt
of beschadigd is.
Voorzijde
Achterzijde
LW-600P
Tapecassette
USB-kabel
Stroomadapter (AST1116Z1-1)
Documentatie
Installatiehandleiding (dit blad)
Beschrijft de vereiste installatieprocedures om de printer te
gebruiken en biedt informatie over printerproblemen en veiligheid.
Catalogus met reserveonderdelen
Epson heeft diverse tapes voor uiteenlopende toepassingen.
In de Catalogus met reserveonderdelen staat informatie over
tapecassettes en andere verbruiksgoederen voor de printer.
Inhoud pakket controleren
Namen en functies van onderdelen
Reinigen
1.
knop
Printer AAN/UIT zetten.
2.
lampje
Duidt de foutstatus van de printer aan.
3.
lampje
Duidt de (geschatte) resterende levensduur
van de batterijen van de printer aan.
4.
lampje
Duidt de status van de printer aan.
5.
Printerdeksel
Kan worden geopend om een tapecassette
te plaatsen of om de printkop te reinigen.
6.
Tape-uitgang
Hier komen afgedrukte labels uit de printer.
7.
Lipje van
printerdeksel
Trek aan het lipje om het printerdeksel te
openen.
1.
Beveiligingsopening
Hiermee kunt u de printer bevestigen aan
een bureau of paal met een commercieel
beveiligingsslot of soortgelijk instrument.
2.
Batterijdeksel
Openen om batterijen te plaatsen of te
vervangen.
3.
USB-poort
Aansluiting voor de meegeleverde USB-
kabel.
4.
Voedingsaansluiting
Aansluiting voor de meegeleverde
stroomadapter.
5.
Bluetooth-knop
Druk tegelijk op deze knop en de
knop
om Bluetooth in- en uit te schakelen.
Lees voor uw veiligheid de bijgevoegde documentatie aandachtig door zodat u dit product
goed leert te gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen op een voor de hand
liggende plaats zodat u ze indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen.
De volgende veiligheidsmarkeringen maken u attent op voorzorgen tegen mogelijke
verwondingen en materiële schade.
Deze aanwijzingen zijn in groepen verdeeld naargelang de ernst van de verwondingen of
schade die u kunt veroorzaken als u ze niet naleeft of het apparaat verkeerd gebruikt.
GEVAAR
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstige of dodelijke
verwondingen oplopen of veroorzaken. Wees extra voorzichtig bij het uitvoeren van
handelingen die als gevaarlijk zijn gekenmerkt.
WAARSCHUWING
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt en het apparaat verkeerd
gebruikt, kunt u ernstige of zelfs dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken.
LET OP
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstige verwondingen
of materiële schade oplopen of veroorzaken, of schade aan het toestel door verkeerd
gebruik.
In het volgende overzicht vindt u de betekenis van de symbolen die in
veiligheidsaanwijzingen gebruikt worden.
Markeert belangrijke
informatie die u niet
mag negeren.
Markeert een verbod. Markeert een
noodzakelijke
procedure of onderdeel
dat u niet mag
overslaan.
GEVAAR
Omgaan met de batterijen
Als er vloeistof uit een alkalinebatterij in uw ogen raakt, wrijf dan niet
in uw ogen maar spoel uw ogen meteen goed uit met schoon water en
raadpleeg een arts. Anders kan dit blindheid veroorzaken.
WAARSCHUWING
De stroomadapter en het stroomsnoer
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven stroomadapter en het
voorgeschreven stroomsnoer en geen andere. Gebruik de stroomadapter
alleen binnen het aangegeven spanningsbereik. Anders kunt u schade,
oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij gebruik van de
stroomadapter en het stroomsnoer.
Laat kabels niet in een kluwen liggen.
Zorg dat de stekker en het stopcontact niet met stof bedekt zijn.
Steek de stekker stevig in het stopcontact.
Neem de adapter of de stekker niet met natte handen vast.
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken.
Neem de stekker zelf vast wanneer u hem uit het stopcontact trekt.
Breng geen wijzigingen aan de stroomadapter of het stroomsnoer aan.
Stel de stroomadapter en het stroomsnoer niet aan schokken bloot en
plaats er geen zwaar voorwerp op.
Buig of knak de stroomadapter en het stroomsnoer niet.
Plaats de stroomadapter en het stroomsnoer niet nabij een
verwarmingsapparaat.
Gebruik de stroomadapter en het stroomsnoer niet als ze beschadigd zijn.
Anders kunt u schade, oververhitting of rookvorming veroorzaken met
mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg.
Raak de stekker niet aan tijdens onweer.
Omgaan met de batterijen
Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn extreem
gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt.
Dit product gebruiken
Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan stoten en schokken
(erop staan, laten vallen, botsen enz.). Anders kan het product beschadigd
raken en brand of een elektrische schok veroorzaken. Als het apparaat
beschadigd is, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het
stopcontact en verwijder de batterijen, en neem vervolgens contact op
met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat
kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Let erop dat geen drank (thee, ko e, sap enz.) op het product wordt
gemorst. Spuit er ook geen insectenspray op. Dat kan een storing, brand
of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistof op het product
terechtkomt, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het
stopcontact en verwijder de batterijen, en neem vervolgens contact op
met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat
kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak de printkop niet aan omdat hij erg heet wordt. Anders kunt u
brandwonden oplopen.
Open geen andere afdekplaten dan het bovenste deksel of het
batterijdeksel. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok
veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals in deze handleiding
wordt uitgelegd. Anders kunt u schade of verwondingen oplopen of
veroorzaken.
Het product niet wijzigen of demonteren. Als u dat wel doet, kunt u brand
of een elektrische schok veroorzaken. Voer geen handelingen uit die niet
beschreven worden in deze handleiding, of het product kan defect raken
of verwondingen veroorzaken.
Als u een van de volgende afwijkingen opmerkt, moet u onmiddellijk het
apparaat uitschakelen, de stekker uittrekken en de batterijen verwijderen,
en vervolgens contact opnemen met de ondersteuningsdienst van Epson.
Als er rook, een vreemde geur of een ongewoon geluid uit het product
komt
Als er vloeistof of een vreemd object in het product terechtkomt
Als het product gevallen of beschadigd is
Raak tijdens het afdrukken of wanneer het automatische snijmes
in werking is de uitvoersleuf van de tape niet aan. Anders kunt u
verwondingen oplopen.
Kan elektromagnetische storing en defecten veroorzaken bij pacemakers.
Controleer vóór u dit apparaat gebruikt of er geen personen met
pacemakers in de buurt zijn.
Kan elektromagnetische storing en defecten veroorzaken bij gevoelige
medische apparatuur. Controleer vóór u dit apparaat gebruikt of er geen
gevoelige medische apparatuur in de buurt is.
Gebruik van dit apparaat in een vliegtuig kan in sommige landen aan
beperkingen onderhevig zijn. Controleer vóór u dit apparaat gebruikt of er
in het vliegtuig geen beperkingen gelden voor dit apparaat.
Het automatische snijmes
Raak de tape-uitgang (waar de etiketten uitkomen) niet aan tijdens het
afdrukken en wanneer het automatische snijmes werkt. Anders kunt u
verwondingen oplopen.
Overige
Gebruik of bewaar dit product, de batterijen, stroomadapter, stroomsnoer
en tapecassettes NIET op de volgende plaatsen.
In direct zonlicht.
Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in een voertuig met gesloten
ramen).
Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in de buurt van een
verwarmingsapparaat) of waar de temperatuur erg schommelt (bijv. nabij
de luchtuitlaat van een airconditioner).
Op plaatsen waar het product nat kan worden door waterspetters of
regen (bijv. in een badkamer of buitenshuis).
Op plaatsen met veel stof of waar het product in contact kan komen met
rook of damp (bijv. vlakbij een keuken of luchtbevochtiger).
Op een onstabiele plaats (bijv. op een wankele tafel of een hellend
oppervlak).
Op plaatsen die kunnen blootstaan aan trillingen of schokken.
In de buurt van hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die een
magnetisch veld veroorzaken.
Houd de plastic zakken waarin het product en deze handleiding verpakt
zijn buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken als ze die in
hun mond stoppen of hun hoofd erin steken.
LET OP
Omgaan met de batterijen
Als er vloeistof lekt uit een batterij, veeg de batterij dan af met een doek
en vervang hem door een nieuwe. Als de vloeistof in contact komt met uw
huid, moet u die er onmiddellijk met water afspoelen.
Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan dit aanleiding geven tot
lekkage, oververhitting, ontplo ng, erosie of schade aan het product, wat
kan leiden tot brand of letsel.
Gebruik geen nieuwe en oude batterijen, of verschillende typen
batterijen, tegelijkertijd.
Gebruik AA-alkalinebatterijen.
Plaats de batterijen in de juiste richting.
Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze leeg zijn.
Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.
Verwarm de batterijen niet en gooi ze evenmin in vuur of water.
Klem de batterijen niet in met een metalen pincet en gebruik geen
puntige metalen voorwerpen zoals een pen of balpen bij het verwijderen
van de batterijen.
Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen weggooit.
Veiligheidsaanwijzingen
Printer
Afmetingen
Ongeveer 54 (B) x 132 (D) x 146 (H)
(mm)
Gewicht Ongeveer 440 g (zonder
batterijen of tapecassette)
Ondersteunde tapebreedte 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm,
24 mm
Interface USB 1.1 volledige snelheid,
Bluetooth
Bedrijfstemperatuur 5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur -10 tot 55 °C
Technische gegevens
LET OP
Zet de printer steeds UIT vooraleer u hem reinigt.
Gebruik steeds speci eke tapecassettes voorzien van het symbool
. Voer steeds de tape in de printer nadat u een tapecassette
hebt geplaatst.
Printer
Veeg de printer schoon met een zachte, droge doek.
Gebruik nooit oplosmiddelen of chemische sto en zoals
benzeen, verfverdunner of alcohol. Gebruik nooit chemische
reinigingsdoeken.
Printkop
Als er vegen of vlekken op afdrukken verschijnen, gebruikt u een
wattenstaa e of soortgelijk materiaal om het vuil van de printkop
te vegen.
1.
Trek aan het lipje om het printerdeksel te openen.
2.
Reinig de printkop.
3.
Sluit het printerdeksel.
De tapecassette vervangen
1.
Trek aan het lipje om het printerdeksel te openen.
2.
Verwijder de tapecassette door de lipjes aan beide zijden
in te drukken.
Lipjes
3.
Plaats een nieuwe tapecassette in de printer.
4.
Sluit het printerdeksel.
De stroomadapter en het stroomsnoer
Koppel de stroomadapter niet los terwijl het product in bedrijf is, anders
kan het afdrukken mislukken.
Gebruik de stroomadapter niet in een kleine ruimte en bedek hem niet met
een doek. Anders kan de stroomadapter te warm worden en beschadigd
raken.
Dit product gebruiken
Ga niet op het product staan en zet er evenmin zware voorwerpen op, en
plaats het ook niet op een instabiele plaats zoals op een wankele tafel of
een helling. Anders kan het product vallen en iemand verwonden.
Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het
product niet gebruikt.
Voordat u de printer reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen
en de batterijen verwijderen.
Gebruik geen vochtige doek of oplosmiddelen zoals alcohol, verdunner of
benzeen.
Steek geen voorwerpen in het contact voor de meegeleverde
stroomadapter of in de uitvoersleuf van de tape en versper de openingen
niet.
Om te voldoen aan de conformiteitsvereisten voor blootstelling aan
radiofrequente straling, moet er op ieder moment een afstand van ten
minste 22 cm bewaard blijven tussen de antenne van dit apparaat en
mensen in de omgeving.
Overige
De meegeleverde schijf is een gegevens-dvd-rom voor computers. Probeer deze niet
af te spelen in de dvd-speler van een audiotoestel. Bij afspelen in een audiotoestel
kan deze een hard geluid veroorzaken waardoor u gehoorschade kunt oplopen en
het toestel beschadigd kan raken.
Gebruik de printer niet zo lang achter elkaar dat uw ogen vermoeid raken.
Omgaan met de tapecassettes
Gebruik alleen een geschikte LC Tape.
Sommige soorten tape kunnen door het mes niet worden afgesneden. Zie de
handleiding van de tape voor meer informatie.
Niet laten vallen of demonteren. Anders kunt u de tape beschadigen.
Trek de tape niet met geweld uit het apparaat. Maar voer de tape in. Anders kan
de tapecassette breken en onbruikbaar raken.
Vermijd het gebruik van een lege tapecassette. Als u dit wel doet, kan dit leiden
tot oververhitting van de printkop, wat schade of storingen kan veroorzaken.
OPMERKING
Tapecassettes bevatten inktlinten. Volg de toepasselijke afvalwetgeving
wanneer u tapecassettes weggooit.
Dvd-rom-software
Wees voorzichtig dat de dvd-rom niet wordt onderworpen aan buitensporige
kracht en dat er geen krassen op komen. Bewaar de dvd-rom niet op
buitensporig warme of koude plaatsen.
Voorzorgsmaatregelen voor de frequentie
Dit product gebruikt de frequentieband 2,4 GHz. Dit frequentiebereik wordt
ook gebruikt door industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur,
zoals magnetrons en RFID-systemen zoals portofoons (met vergunning) en
walkietalkies (zonder vergunning) die worden gebruikt in fabrieken. Controleer
vóór gebruik van dit apparaat of er geen RFID-zendapparatuur of andere zend-
en ontvangapparatuur met een laag vermogen in de buurt wordt gebruikt.
Als dit apparaat elektromagnetische storing veroorzaakt op de desbetre ende
zendapparatuur, dan moet u het gebruik onmiddellijk staken zodat geen
elektromagnetisch veld meer wordt opgewekt. Neem contact op met de
ondersteuningsdienst van Epson als dit product elektromagnetische storing
veroorzaakt op dergelijke zendapparatuur met laag vermogen of soortgelijke
problemen veroorzaakt.
Voorzorgsmaatregelen voor internationaal reizen
Draadloze apparatuur is ontworpen voor de speci eke kanalen en frequenties
van het land waar de apparatuur wordt gebruikt. Dit product is gebaseerd op
de speci caties van het land van verkoop. Als dit product wordt gebruikt buiten
het land van verkoop, raadpleeg dan uw lokale ondersteuningsdienst van Epson
voor meer informatie.
Overige waarschuwingen
Let op dat u niet in uw vingers snijdt als u een etiket met de schaar afknipt.
Plak etiketten nooit op mensen, levende wezens, openbare voorzieningen of
andermans eigendommen.
Denk eraan het apparaat uit te zetten na gebruik.
Label Editor/Label Editor Lite
Ondersteunde
besturingssystemen
Windows
Mac OS X
Gebruikte
hardeschijfruimte
Windows Ongeveer 300 MB
Mac OS X Ongeveer 40 MB
Extern station Dvd-rom-station
Display 1,024 x 768 (XGA) of hogere
resolutie
Interface USB 1.1 volledige snelheid
Epson iLabel
Ondersteund
besturingssysteem
iOS
Android
Communicatiemethode
Conform Bluetooth®-speci catie versie 2.1 +
EDR
Uitgang
Bluetooth®-speci catie versie vermogensklasse 2
Maximale
communicatieafstand
Ongeveer 10 m
Deze waarde is alleen indicatie. De
werkelijke communicatieafstand kan
verschillen afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden.
Frequentieband 2,4 GHz-band (2,4000 tot 2,4835 GHz)
Pro el SPP
Softwarevereisten
Bluetooth® en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc.
Internationale conformiteitsverklaring ENERGY STAR®
Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is de
ontwikkeling en popularisatie van energiezuinige kantoorapparatuur te
promoten.
Als partner van ENERGY STAR® heeft Seiko Epson Corporation
bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-
richtlijnen betre ende energiezuinigheid.
Label Editor dvd-rom (alleen voor Windows)
Bevat de volgende items:
Software
Label Editor
Software die wordt gebruikt om labels te bewerken. Deze
wordt op een computer gebruikt om labels te maken die
met de printer kunnen worden afgedrukt. Te installeren in de
computer die is verbonden met de printer.
Printerstuurprogramma
Te installeren in de computer die is verbonden met de printer.
Network Con guration Tool
Te installeren als de computer is verbonden met een netwerk-
compatibele printer. (Deze printer is niet compatibel met een
netwerk.)
Instructiehandleidingen
Label Editor Gebruikershandleiding
Hierin vindt u uitleg hoe de Label Editor software moet
worden gebruikt.
Netwerkcon guratiehandleiding
Hierin vindt u uitleg over de netwerkaansluiting. Raadpleeg
deze handleiding als u een netwerk-compatibele printer
gebruikt. (Deze printer is niet compatibel met een netwerk.)
De instructiehandleidingen openen
Volg de onderstaande stappen om de instructiehandleidingen op
de dvd-rom te bekijken.
1.
Plaats de dvd-rom in het dvd-rom-station van de
computer.
2.
Klik op "Gebruikershandleiding".
3.
Klik op de handleiding die u wilt bekijken.
De gekozen instructiehandleiding wordt weergegeven.
OPMERKING
Als u Max OS X gebruikt, kunt u de software en het
printerstuurprogramma downloaden van de website van Epson.
Zie de website van Epson voor meer informatie.
http://www.epson.com
Om de documenten te bekijken is Adobe Reader nodig.
Klik
Voeding
Stroomadapter
Type AST1116Z1-1
Fabrikant Seiko Epson Corp.
Ingang AC 100-240 V, 0,4 A,
50-60 Hz (uitsluitend
aangegeven
type adapter en
stroomsnoer)
Uitgang DC 11 V, 1,64 A
Totaal
uitgangsvermogen
18,04 W
Batterij Alkalinebatterij type
AA x 6
Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed
leert te gebruiken.
Als het product defect is, raadpleeg dan het garantiebewijs en
Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed
Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Epson LabelWorks LW-600P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Epson LabelWorks LW-600P in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Epson LabelWorks LW-600P

Epson LabelWorks LW-600P Installatiehandleiding - Deutsch - 2 pagina's

Epson LabelWorks LW-600P Installatiehandleiding - English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info