Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
24
|
NEDERLANDS
Tip: Sommige 3D ISO bestanden worden alleen in 3D afgespeeld als de film wordt
gestart zonder menu weergave!
De EM7480/EM7485 kan het originele 3D Blu-Ray menu tonen als het 3D ISO
bestand een Blu-Ray 1.0 profiel heeft. De mediaspeler herkent automatisch welk
profiel wordt gebruikt. Als de mediaspeler een hoger profiel detecteert zal de
mediaspeler niet het originele Blu-Ray menu tonen. Wanneer dit het geval is
adviseren wij om de 3DISO af te spelen zonder BD-lite menu instelling->Systeem-
>BD-lite menu->Uit
10.2 Andere 3D formaten afspelen
Let op: Wanneer je 3D Side-by-Side of 3D Top-Bottom films afspeelt, dan dienen de
films wel een verwijzing naar het type bestand in de naam te hebben om de
mediaspeler automatisch om te laten schakelen naar de juiste 3D modus.
3D Side-by-Side films dienen bijvoorbeeld ‘.3DSBS’, .’Half-SBS’, ‘.H-SBS’, ‘.HSBS’ of
‘.SBS’ in de naam te hebben.
3D Top-Bottom films dienen .3DTAB in de naam te hebben om automatisch om te
kunnen schakelen naar de juiste 3D modus (let op de punt in de naam).
Een voorbeeld van een 3D Side-by-Side naam: ‘Eminent.3DSBS.mkv’.
Een voorbeeld van een 3D Top-Bottom naam: ‘Eminent.3DTAB.mkv’.
De EM7485 kan ook andere typen 3D bestanden afspelen zoals 3D MKV bestanden
en 3D M2TS bestanden.
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop.
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’
knop.
3. Blader naar het 3D video bestand dat je wilt afspelen en druk op de ‘Play’ of de
‘OK’ knop waarna het 3D video bestand wordt afgespeeld.
4. De mediaspeler zal automatisch naar de 3D modus omschakelen wanneer er
een ondersteunde 3D videostream wordt aangetroffen.
Tip: Als de mediaspeler een 3D bestand afspeelt, maar de mediaspeler schakelt niet
naar de 3D modus, dan kun je zelf de juiste 3D modus selecteren. Druk op de ‘Menu’
knop van de afstandsbediening en kies de juiste 3D modus. Je kunt kiezen tussen ‘3D
simulatie, 3D Side-by-Side en 3D Top-Bottom.
Tip: Druk op de ‘Menu’ knop en kies ‘3D Diepte’ optie om meer diepte in de 3D
beelden te creëren!
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eminent EM7480 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eminent EM7480 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Eminent EM7480

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 55 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - English - 52 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - Français - 55 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Italiano, Português, Espanõl, Polski - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info