383370
13
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
50 nl - 7
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een Elu Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest voor het verlaten van
de fabriek. Indien zich desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor naar het adres van
het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze handleiding).
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke reden dan ook niet
geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet zoals
bij aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na datum
van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle
defecte delen of van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van Elu,
op voorwaarde dat:
het produkt niet foutief gebruikt werd
het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Elu-emts-711

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elu emts 711 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elu emts 711 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info