612699
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/94
Pagina verder
ELM327
Elm Electronics – Circuits for the Hobbyist
www.elmelectronics.com
OBD to RS232 Interpreter
Almost all of the automobiles produced today
are required, by law, to provide an interface for the
connection of diagnostic test equipment. The data
transfer on these interfaces follow several standards,
but none of them are directly usable by PCs or smart
devices. The ELM327 is designed to act as a bridge
between these On-Board Diagnostics (OBD) ports
and a standard RS232 serial interface.
In addition to being able to automatically detect
and interpret nine OBD protocols, the ELM327 also
provides support for high speed communications, a
low power sleep mode, and the J1939 truck and bus
standard. It is also completely customizable, should
you wish to alter it to more closely suit your needs.
The following pages discuss all of the ELM327’s
features in detail, how to use it and configure it, as
well as providing some background information on
the protocols that are supported. There are also
schematic diagrams and tips to help you to interface
to microprocessors, construct a basic scan tool, and
to use the low power mode.
Power Control with standby mode
Universal serial (RS232) interface
Automatically searches for protocols
Fully configurable with AT commands
Low power CMOS design
Diagnostic trouble code readers
Automotive scan tools
Teaching aids
Description
Applications
Block Diagram
Features
1 of 94
Connection Diagram
PDIP and SOIC
(top view)
OBD Tx LED
OBD Rx LED
RS232 Tx LED
RS232 Rx LED
CAN Rx
CAN Tx
ISO L
ISO K
VDD
RS232 Rx
RS232 Tx
PwrCtrl / Busy
IgnMon / RTS
MCLR
Memory
Baud Rate
LFmode
J1850 Volts
XT1
XT2
VSS
ISO In
PWM In
J1850 Bus+
VPW In
J1850 Bus-
Vmeasure
VSS
18
17
Command
and
Protocol
Interpreter
6
RS232Tx
RS232Rx
LFmode
RS232
Interface
2
7
ISO 15765-4
SAE J1939
ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAE J1850
PWM & VPW
24
23
A/D
Converter
15
16
Baud Rate
5
Memory
OBD interfaces
1
PwrCtrl / Busy
12
22
21
11
13
4
3
14
4.00 MHz
9
10
XT1 XT2
MCLR
Vmeasure
IgnMon / RTS
26
27
status LEDs
25
28
Power
Control
ELM327DSJ
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Elm-327

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elm 327 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elm 327 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info