Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/134
Pagina verder
d
69
d
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei-
sung sorgfältig durch. Beachten Sie vor
allem die Sicherheitshinweise! Bewah-
ren Sie die Gebrauchsanleitung zum
späteren Nachschlagen auf und geben
Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des
Gerätes weiter.
Inhaltsverzeichnis
1 Bildlegende 70
1.1 Vorderansicht (Bild 1) 70
1.2 Vorderansicht mit offener
Servicetür (Bild 2) 70
1.3 Bedienfeld (Bild 3) 70
2 Kaffee und Espresso 71
3 Sicherheitshinweise 71
4 Spezial-Modus 73
5 Erste Inbetriebnahme 73
5.1 Gerät aufstellen und anschließen 73
5.2 Wasser einfüllen 73
5.3 Kaffeebohnenbehälter befüllen 73
5.4 Erstes Einschalten 74
5.5 Gerät einschalten 74
5.6 Gerät ausschalten 74
5.7 Wasserhärte einstellen 75
6 Kaffee mit Bohnen zubereiten 76
6.1 Tipps für die Ausgabe eines
heißeren Kaffees 77
7 Mehrere Tassen Kaffee mit der
Kannen-Funktion zubereiten 77
8 Kaffee mit Pulver zubereiten 78
9 Milch aufschäumen 79
9.1 Dampfdüse reinigen 80
10 Heisswasserzubereitung 81
11 Mahlgrad einstellen 81
12 Kaffeetemperatur einstellen 82
13 Reinigung und Pflege 82
13.1 Regelmäßige Reinigung 82
13.2 Tresterbehälter leeren 83
13.3 Mahlwerk reinigen 83
13.4 Brüheinheit reinigen 83
13.5 Entkalkungsprogramm
durchführen 84
14 Bestellung von Zubehör 86
15 Was ist zu tun, wenn auf dem
Display folgende Symbole
angezeigt werden... 86
16 Lösbare Probleme, bevor Sie
den Kundendienst rufen 87
17 Statistik-Modus 89
18 Technische Daten 90
19 Entsorgung 90
20 Im Service-Fall 90
822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 69 Montag, 13. August 2007 7:25 19
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Electrolux ecg 6200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Electrolux ecg 6200 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 5,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info