Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Bedienungsanleitung
Tauchpumpe
p
Mode d’emploi
Pompe submersible
C
Istruzioni per l’uso
Pompa sommersa
N
Handleiding
Dompelpomp
m
Manual de instrucciones
Bomba sumergible
O
Manual de instruções
Bomba submersível
Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018
BG-SP
550 IF
Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK2__ 31.07.13 13:36 Seite 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Goedemorgen Ik heb een vraag omtrent de klokpomp.Ik wil de pomp gebruiken maar gaat niet aan.De aardlek schakelaar ging eruit.Ik wil kijken of er een draadje soms los zit of de electrische draad kapot.
    Maar krijg de parker niet los. Hiervoor is een speciale schroevendraaier nodig. Wie weet waar ik zo,n schroevendraaire kunt kopen.
    Met vr.grt,
    Andre Gesteld op 6-8-2018 om 10:04

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BG-SP 550 IF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BG-SP 550 IF in de taal/talen: Deutsch, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 1,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info