Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Eberspächer
J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen
Telefon (zentral)
(0711) 939-00
Telefax
(0711) 939-0500
www.eberspaecher.com
25 1895 90 92 84 12.2004 Änderungen vorbehalten Printed in Germany © J. Eberspächer GmbH & Co. KG
Bedieneinrichtung
Betriebsanweisung
Bedieneinrichtung – Heizen (ohne Lüften) Bedieneinrichtung – Heizen / Lüften
Mit der Bedieneinrichtung haben Sie die Möglichkeit
das im Fahrzeug eingebaute Heizgerät nach Ihren
Temperaturwünschen einzustellen und den Fahrzeu-
ginnenraum zu belüften.
Funktionen der Bedieneinrichtung
Rotes Feld
„Heizen“ – nach rechts weiterdrehen ergibt größere
Wärmemenge.
Stellung 0
„Aus“ – nach dem Ausschalten automatischer Nach-
lauf zur Abkühlung.
Blaues Feld
„Lüften“ (wenn vorgesehen).
Leuchtfeld im Knopf
• Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung – rote
Anzeige.
• Bei Heizbetrieb – grüne Anzeige (Kontrollampe).
• Bei Störungen verschiedene Blinkzeichen, Werkstatt
aufsuchen (wenn vorgesehen).
• Im Überhitzungsfall – gleichmäßiges Blinken grün
(wenn vorgesehen).
Selbsthilfe im Störfall
Bei Nichtstart
Aus und Wiedereinschalten. Nicht mehr als 2mal.
Sicherung kontrollieren. Dann Werkstatt aufsuchen.
Bei Überhitzung
Ursache (z. B. Verdämmung der Heizluftkanäle)
beseitigen. Aus und Wiedereinschalten. Nicht mehr
als 2mal.
• Die in der Technischen Beschreibung des Heizgerä-
tes gemachten Vorschriften und Sicherheitshinweise
sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
• Bedienung in Verbindung mit der Heizungsschaltuhr
siehe Betriebsanleitung „Heizungsschaltuhr“.
Bitte be ach ten!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher Bedieneinrichtung bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher Bedieneinrichtung in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info