699201
10
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
10
INSTALLATION EXAMPLE / Einbaubeispiel
Connect the cable (4) with the original Quadlock-Plug and lay the new Quadlock-
Plug to the radio bay. The white jack of the cable (4) remain at the CD-drive bay in
the glove box for the connection of the new external DVD-drive (2).
Verbinden Sie das Kabel (4) mit dem originalen Quadlock-Stecker und verle-
gen den neuen Quadlockstecker zum Radioschacht. Der weiße Stecker vom
Kabel (4) verbleibt beim CD-Schacht im Handschuhfach zum Anschluss des
neuen externen DVD-Laufwerks (2).
Remove the screw as marked on the image. Now you can unmount the glove box
for an easier routing of the cables.
Entfernen Sie die Schraube wie auf dem Bild markiert. Nun können Sie das
Handschuhfach für ein besseres Verlegen der Kabel aushängen.
Connect the white connector (4) with the new ESX drive and then slide it into the
holder. But please do not slide it in completely into the slot until the functional test
is not finished.
Verbinden Sie den weißen Stecker (4) mit dem neuen ESX-Laufwerk und setzten
sie dieses dann vorsichtig in die Halterung. Schieben Sie es aber noch nicht kom-
plett in den Schacht bis die Funktionsprüfung abgeschlossen ist.
12
15
11
14
Now connect all connections according (refer to page 2-3) with the sockets on the
new ESX device. Plug in also the car specific and the antenna connector.
Schließen Sie jetzt alle Kabelstecker entsprechend (siehe S. 2-3) am neuen ESX
Gerät an. Schließen Sie ebenfalls den fahrzeugspezifischen Kabelstecker und den
Antennenstecker an.
13
Lay the connection cable sets of new ESX device (refer to page 2-3) inside the
vehicle to the desired location. Connect the USB-Adaptor (18) with the yellow
original car specific USB-port, if it is present. Lay also the cable of the GPS
antenna and the BT-Microphone to the desired installation location.
Verlegen Sie nun die Anschlusskabel des neuen ESX Geräts (siehe S. 2-3) im
Fahrzeug zum gewünschten Einbauort. Verbinden Sie den USB-Adapter (18)
mit dem gelben originalen fahrzeugspezifischen USB-Anschluss, falls dieser
vorhanden ist. Verlegen Sie ebenfalls die Kabel der GPS-Antenne und des BT-
Mikrofons zum gewünschten Einbauort.
VOLKSWAGEN GOLF VII COMPOSITION MEDIA
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

ESX---Car-Media-Systems-VN810-VW-G7

Zoeken resetten

  • Wat betekent het rode rondje met 50 erin met daarnaast een langwerpig icoontje zwart met 3 golfjes erin.

    Dit zien wij als de navigatie aan staat en we 100 rijden waar we 110 mogen. Gesteld op 28-8-2022 om 20:54

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ESX - Car Media Systems VN810 VW-G7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ESX - Car Media Systems VN810 VW-G7 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 9,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van ESX - Car Media Systems VN810 VW-G7

ESX - Car Media Systems VN810 VW-G7 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 48 pagina's

ESX - Car Media Systems VN810 VW-G7 Gebruiksaanwijzing - English - 48 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info