612098
29
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
10.3 Regulación rápida electroneumática del recorrido HP 13 - 7
El recorrido de la patilla de cosido y el número de puntos de costura dependen
recíprocamente entre. Hay un potenciómetro unido mecánicamente con la rueda de
regulación. El control reconoce a través de este potenciómetro el recorrido ajustado de
las patillas y limita las revoluciones. Los valores se indican en la Tabla de la página 17.
El recorrido máximo puede conectarse durante el cosido con el conmutador acodado 3.
¡Precaución, peligro de daños personales
Desactivar el conmutador principal.
Ajustar el recorrido de la patilla de cosido y el conmutador
basculante solamente con la máquina de coser desactivada.
Ajustar el conmutador basculante 2
Conmutador arriba = funcionamiento a impulsos
Conmutador abajo = funcionamiento de enclavamiento
En el
funcionamiento a impulsos
el recorrido de la patilla de cosido máximo
solamente está activo mientras se acciona la palanca acodada.
En el
funcionamiento de enclavamiento
el recorrido de la patilla de cosido
máximo permanece activo cuando se acciona la palanca acodada y permanece
activado. En el siguiente accionamiento se desactiva de nuevo el recorrido de la
patilla de cosido.
Conexión del recorrido máximo durante el cosido
Accionar el conmutador acodado 3.
En función de la posición del conmutador basculante 2 el recorrido de la patilla de
cosido está activo.
1
2
3
31
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Durkopp Adler 767 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Durkopp Adler 767 in de taal/talen: Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Durkopp Adler 767

Durkopp Adler 767 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 46 pagina's

Durkopp Adler 767 Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's

Durkopp Adler 767 Gebruiksaanwijzing - Français - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info