Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Headrest Bracket Instruction
Accessories introduction
Major parameter
Installation steps :
Headrest rods
diameter range:
Clamping products height
range:
Clamping products
thickness range:
8<Φ<12mm
107mm~200mm
20mm ~ 23mm
Lock catch
1.Adjust the car headrest
to the appropriate location
4.Loose the switch behind
the clip.
5.Place the automotive products
on the bracket and press the
valve tightly.
6. Fasten it after loosing it
to adjust the right angle.
2. Buckle the two lock catches
on the Headrest rod and press
the valves tightly.
3. Buckle the four lock
catches on the bracket
vacancy and clips.
Package includes the above two parts, clip used to hold the automotive products you
want to use;bracket used to connect clip and fixed on the car headrest, this produce
is easy to operate and stable to use.
Please verify your car and automotive supplies parameters before installing, so that you
can use this product smoothly.
Headrest bracket
Clip
Paramètres importants
Etapes de montage :
Plage de diamètres des
barres d’appuie-tête :
Plage de hauteurs des
produits à fixer :
Plage d’épaisseurs des
produits à fixer :
8<Φ<12mm
107mm~200mm
20mm ~ 23mm
Cliquet de
verrouillage
1. Réglez l’appuie-tête de la voiture
à une position adéquate.
4. Relâchez le dispositif de verrouillage
et de déverrouillage situé à l’arrière
du clip.
5. Placez l’accessoire automobile sur le
support et pressez fortement les clapets.
6. Resserrez après avoir desserré
pour régler au bon angle.
2.Fixez les deux cliquets de verrouillage
aux barres d’appuie-tête et pressez
fermement les clapets.
3.Rattachez le trou du support aux
quatre éléments de fixation situés
sur le clip.
Le paquet comprend les deux parties ci-dessus : un clip pour accueillir des accessoires automobiles de votre
choix ; un support servant d’attache au clip et se montant sur l’appuie-tête de la voiture. Le produit est facile
à utiliser et stable.
PVeuillez vérifier les paramètres relatifs à votre voiture et aux accessoires automobiles avant l’installation afin
d’assurer une bonne utilisation de ce produit.
Support appuie-tête
Clip
Mode d’emploi du support appuie-tête
Présentation des accessoires
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Diversen Support appuie-tete bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Diversen Support appuie-tete in de taal/talen: Nederlands, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info