482690
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
-10- -11-
-12-
-13-
-14- -15-
-16-
-17-
-18-
LCD sporthorloge
Met altimeter en kompas
Handleiding
Displaysymbolen & toetsenbeschrijving
Symbolen
N bewegingsrichting
W alarm AAN/UIT
Z alarm-/sluimerfunctie (snooze)
B batterij zwak
C kompasfunctie
A hoogtemeterfunctie
T tijdfunctie
P namiddag
c temperatuur in celsius
f temperatuur in fahrenheit
M maximum geheugen
m minimum geheugen
Ingebruikname en instellen van het horloge
De toetsen A en C ingedrukt houden, tot alle gegevens actief zijn.
Formaatkeus van de lengtemaat M/Ft(meter/voet)
Gelijk na het activeren van alle gegevens begint de weergave “M” te knipperen.
Met hulp van toets C het gewenste formaat kiezen (M=meter/Ft=voet)en deze keus dan door het
drukken op toets A bevestigen.
Formaatkeus van de temperatuurweergave °c/°f
Gelijk na het kiezen van de lengtemaat, begint de weergave “°C” (celsius) te knipperen.
Door het drukken op toets C wordt de gewenste temperatuur ingesteld (°c=celsius/°f=fahrenheit)en
door het drukken op toets A bevestigd.
Instellen van het uurwerk
Direct na de keus van het temperatuurformaat, begint de weergave van het 24-uur formaat “24H” te
knipperen.Door het drukken op toets C wordt het gewenste formaat ingesteld(12H of 24H). Deze
keus wordt door het drukken op toets A bevestigd.
Nu beginnen de uren te knipperen. Voor het instellen van de tijd in uren, drukt u zolang op C tot de
gewenste tijd verschijnt; deze keus wordt door het drukken op toets A bevestigd. Hierna gaan de
minuten knipperen; om de gewenste tijd in minuten in te stellen drukt u op toets C en bevestigt deze
keus met het drukken op toets A.
Deze procedure wordt herhaald om de gewenste waardes van de weekdag, maand en dag in te
stellen.
Achtergrond-kontrastverlichting
Deze wordt met toets B ingeschakeld.
Wekker met sluimerfunctie(snooze)
Tijdens de weergave van de normale tijd, wordt de wektijd d.m.v. het ingedrukt houden van toets A tot
de weergave van de tijd in uren bij de alarmfunctie begint te knipperen, ingesteld.
Door het drukken op toets C wordt de gewenste tijd in uren ingesteld en met het drukken op toets A
bevestigd. Gelijk hierna knippert de weergave van minuten; deze wordt door het drukken op C
ingesteld en met A bevestigd. Direct na deze bevestiging, kan het alarm door het drukken op toets C
geactiveerd of gedeactiveerd worden. Bij geactiveerd alarm verschijnt W en Z op het display. De
keus wordt door het drukken op A bevestigd.
Het alarmsignaal klinkt 3 keer, 30 sec. lang, in afstand van 5 minuten. Tijdens de sluimertijd knippert
Z op het display.
Voor het aflesen van de wektijd, kan bij normale weergave door het drukken op toets A tussen de
ingestelde wektijd en de datum heen en weer gewisseld worden.
Geheugen voor gemeten temperatuurwaardes: opvragen en reset
Voor het opvragen van de hoogste cq. de laagste temperatuurwaarde, drukt u tijdens de normale
tijdweergave op toets C. Om het geheugen te schrappen (reset) drukt u direct na het opvragen op
toets A.
Inschakelen en opvragen van de verschillende functies
Druk herhaaldelijk op toets D om achter elkaar tussen de verschillende functies te wisselen. De
volgorde der functies is tijd(T), hoogtemeter(A), kompas(C) en weer terug naar tijd(T).
Digitale hoogtemeter (-500 mtr tot 9000 mtr resp. -1600 ft. tot 29500 ft.)
Om storende invloeden door luchtdrukschommelingen te compenseren, dient de hoogtemeter
gecontroleerd en gejusteerd te worden, als men zich op “normaal nul”-niveau (zeespiegel) bevindt.
Instelling
Toets D drukken om naar de hoogtemeterfunctie(A) te wisselen. De relatieve hoogte t.o.v. de
zeespiegel wordt weergegeven. Om de hoogte aan te passen, eerst met toets C naar de trip-timer t
modus wisselen. Als de timer reeds loopt, op toets A drukken om deze te stoppen. Dan weer toets A
ingedrukt houden, tot het symbool N of D begint te knipperen. Op toets C drukken om N voor
hoogtewinst, of D voor hoogteverlies te kiezen. Bij een stijging kiest u voor de hoogtewinst teller en
bij het afdalen voor de hoogteverlies teller. Deze keus door het drukken op toets A bevestigen; hierna
begint het eerste cijfer van de aangegeven hoogte te knipperen. De gewenste waarde wordt door het
drukken op toets C ingesteld en door het drukken op A bevestigd. Deze procedure herhalen tot de
gewenste hoogtewaarde is berijkt.
Om de hoogteinstelling weer terug op “normaal-nul”(zeespiegel) te zetten, toets A ingedrukt houden
top op het diplay 0 verschijnt.
Stijging/afdaling(trip)
Aan het begin van een stijg- of afdaaltrip, eerst met toets C naar de trip-timer t modus wisselen.
Dan op toets A drukken om de timer te starten. Door het drukken op toets A kan de timer op ieder
moment weer worden gestopt en gestart .
Boven op het display verschijnt de actuele stijg- of afdaal snelheid.
Om de verschillende functies op te vragen, kan met toets C tussen de verschillende functies, t (trip-
timer), d (weergave van gezamenlijk hoogtewinst/verlies) en a (gemiddelde stijg- en afdaal
snelheid) gewisseld worden.
Voor reset (nulstelling) van de actuele trip-informatie, het eerst met toets C naar de trip-timer t
modus wisselen. Daarna op toets A drukken om de timer te stoppen, dan nogmaals drukken en 3
sec. lang vasthouden om de waardes terug te kunnen stellen. Als het verschil in hoogte na een
gemeten tijd van 5 minuten niet meer dan 2,5 mtr. bedraagt, wordt de trip-timer automatisch uitgezet.
Als de trip-timer is gestopt, wordt gelijktijdig ook de hoogtemeting gestopt om batterijen te sparen.
De hervatting van de hoogtemeting volgt door de trip-timer opnieuw handmatig aan te zetten.
Om batterijen te sparen, wordt de trip-timer ook automatisch uitgezet, als de tijdmeetfunctie of de
kompasfunctie opgevraagd wordt.
In dit geval dient de trip-timer weer handmatig te worden geactiveerd.
Digitaal kompas
Door het drukken op toets D schakelt het apparaat naar de kompasfunctie(C) om.
Voor het verkrijgen van exacte waardes, dient het kompas precies horizontaal te worden gehouden,
zodat het in richting N wijst.
Het kompas wijst de richting op drievoudige wijze aan:
1. Exacte richtingsaanduiding door N in graden,.
2. Kardinaalaanduiding door b.v. Zuid-Oost (SE) 135°
3. Exacte richtingsaanduiding voor Noord (SSS),
Zuid (S S S), Oost (S) en West (S) op buitenliggende ring.
Om batterijen te sparen, wordt de meting door het kompas één
minuut na het verschijnen van alle waardes beeindigd. Voor een
nieuwe richtingsaanduiding op A drukken.
Deze punten symboliseren de naald van een gebruikelijk
kompas:
Ingeven van de afwijking (deklinatie) van de geographische noordpool
Deze afwijking is betrokken op het berekenbare verschil tussen de positie van de magnetische
noordpool en de op kaarten gebruikte geographische noordpool. De locale afwijking wordt aan de
rand van geographische kaarten (afhankelijk van de breedtegraad) als plusafwijking in het oosten (E)
of als minusafwijking in het westen (W) aangegeven. Bij orientering aan de kaart, moet de richting tot
een bepaald punt op de kaart worden gecorrigeerd. Dit geschiedt d.m.v. het subtraheren van de
plusafwijking, resp. aderen der minusafwijking van de weergegeven waarde.
Om een bepaalde waarde te kunnen ingeven, eerst op toets D drukken om naar de kompasfunctie
C te wisselen. Daarna toets A ingedrukt houden om naar de kalibreermodus (CAL) te wisselen.
Nogmaals op toets A drukken om naar de instelmodus voor de afwijking “dEC” te wisselen. Gelijk na
begin van de instelmodus voor de afwijking, begint de letter “E” (oost) te knipperen. Door het drukken
op C kan tussen E en W (west) worden gekozen. Druk op A ter bevestiging. Op het display knippert
de graadwaarde. Om de afwijking aan te geven drukt u op C; de gewenste waarde kan dan
ingetoetst worden. Deze wordt met toets A bevestigd.
Aangezien de opgegeven afwijking de richtingsaanduiding direct beinvloedt, dient nogmaals toets C
als laatste bevestiging gedrukt te worden om de geprogrammeerde instelling te activeren (“on”),
hierna nog een keer op toets A drukken.
Om het effect van de afwijking nog eens te verduidelijken volgt hier een voorbeeld:
De tegenwoordig aangetoonde richting is N10° (10 graden noordelijk).
- Bij het ingeven van een oostelijke abwijking (E) van 30 graden, verandert de actuele
richtingsaanduiding daarmede overeenkomend in NE (Noord-Oost) 40 graden.
- Bij het ingeven van een westelijke afwijking(W) van 30 graden, verandert de actuele
richtingsaanduiding overeenkomstig in NW (Noord-West) 340 graden.
Belangrijk
Kompas
Het kompas mag niet in de directe omgeving van metalen of magnetische objecten, zoals b.v. andere
kompassen worden gebruikt. Bij continu verschijnen van de foutmelding “Err”, dient het kompas
opnieuw te worden gecalibreerd. Het kompas moet hierbij precies horizontaal worden gehouden om
exacte waardes te verkrijgen.
Temperatuur
De weergegeven temperatuur is de temperatuur die binnen in de kast wordt gemeten. Denkt u er
daarom aan, dat de lichaamstemperatuur de gemeten waarde kan beinvloeden. Om een correcte
meting van de daadwerkelijke temperatuur door te voeren, dient het horloge afgedaan te worden en
dan ca. 15 tot 30 minuten aan de omgeving aangepast te worden en hierbij de straling van direct
zonlicht vermeden te worden.
Hoogtemeter
Helaas worden alle hoogtemeters (behalve GPS-bestuurde e.d. apparaten) door de luchtdruk
beinvloed, omdat de gemeten hoogte juist via deze luchtdruk wordt vastgesteld. Om de storende
invloed van luchtdrukschommelingen te compenseren, is het raadzaam de hoogtemeter dan te
controleren en te justeren als men zich op “normaal-nul” niveau (zeespiegel) bevindt.
Voorbeeld: bestemming van het noorden
Het symbool (SSS) kan als spits van een imaginele kompasnaald worden aangezien, die steeds
richting Noord wijst, terwijl het symbool (S S S) het richting Zuid wijzende achterwaartse eind van
de naald voorsteld. Onafhankelijk in welke richting het kompas wordt gehouden of gedraaid, kunnen
Noord en Zuid via de symbolen (SSS) en (S S S) op ieder moment eenvoudig worden afgelezen.
Kalibreren van het kompas en compenseren van storende invloeden door het milieu
Alle kompassen (ook digitale) benutten het magneetveld van de aarde en reageren uiterst sensibel
op externe invloeden, zoals b.v. door grotere metalen objecten, electrische en electronische
huishoudapparatuur, computer, transformator of hoogspanningsleiding veroorzaakte vervormingen
van het magneetveld.
Voor exacte metingen moet het kompas iedere keer gekalibreerd worden als
1.de foutmelding “Err”(voor magnetische vervormingen)ononderbroken verschijnt,
2.de numerieke weergave van de graden een fout van meer als 10 graden toont,
3.het apparaat de eerste keer in een auto wordt gebruikt; in dit geval dienen de door het autometaal
veroorzaakte magnetische vervormingen te worden gecompenseerd.
Kalibreren van het kompas
Toets D drukken om naar de kompasfunctie C te wisselen. Toets A ingedrukt houden, om naar
de kalibreermodus (CAL) te wisselen.Om het kalibreren te starten op toets C drukken. De buitenste
weergavering wordt geactiveerd en de zich daarin bevindende symbolen beginnen langzaam te
roteren.
Het horloge op een effen, horizontale ondergrond (buiten reikwijdte van metalen objecten, electrische
en electronische huishoudapparatuur, computer en hoogspanningsleidingen)twee keer langzaam
volgens de wijzerplaat draaien. De draaiingen hoeven niet perfect te zijn, maar moeten wel in
dezelfde richting worden uitgevoerd. Iedere draaiing mag niet minder als 20 sec. en niet langer als 60
sec. duren. De kalibreerprocedure wordt gelijk hierna door het drukken op toets C bevestigd. Het
verkeerd uitgevoerde kalibreren kan tot foute meetresultaten leiden. Bij “verdachte” of foute
richtingsweergave, dient het kaliberen opnieuw te worden uitgevoerd.
Als storingen optreden
Verkeerde kompasweergave:
verkeerd gecalibreerd en/of veranderde omstandigheden (b.v. wisselen van standplaats)
Opnieuw calibreren; daarbij stap voor stap volgens gebruiksaanwijzing voorgaan
Foutmelding “Err” in de kompasfunctie:
externe magnetische storingen (b.v. metalen objecten, electrische en/of electronische
huishoudapparatuur, computer, transformator of hoogspanningsleiding)
Standplaats veranderen of opnieuw calibreren.
Diplay wordt zwak of geeft verkeerde waardes weer:
zwakke batterijen en/of verontreinigde of gecorrodeerde contacten.
Batterij verwijderen en weer terug plaatsen of een nieuwe batterij plaatsen.
Zwart display:
te hoge temperatuur in de omgeving; evtl. was het apparaat te lang met direct zonlicht in contact.
Display geeft onregelmatige cijfers weer:
Batterij verwijderen en weer terugzetten.
Wisselen van batterijen
Het wisselen van de batterijen dient bij voorkeur door een uurwerkvakman te worden voorgenomen.
Zo worden beschadigingen aan de kast en de dichtringen voorkomen.
Milieu
Dit elektroapparaat hoor niet bij het gewone huisvuil, maar dient bij de hiervoor bestemde
verzamelpunten te worden afgegeven.
Batterijen
Batterijen horen niet bij het gewone huisvuil, maar dienen in de hiervoor bestemde containers
gedeponeerd te worden.
Garantie
Op dit artikel wordt 3 jaar garantie gegeven. De garantieperiode begint met de datum van aankoop
(kassabon). Binnen deze tijd worden alle storingen die uit materiaal- en productiefouten voortvloeien
kostenloos verholpen .Batterijen en beschadigingen die door onrechtmatig gebruik zoals b.v. laten
vallen, stoten of contact met water worden veroorzaakt, zijn hiervan uitgezonderd.
Gratis service-hotline: 00800 5515 6616
www.inter-quartz.de
digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein
NL
NL
NL
NL NL NL
NL NL NL
N.B.: Toets C is een druktoets.
Níet trekken of draaien, a.u.b!

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Digi-tech 1-LD2179 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Digi-tech 1-LD2179 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Digi-tech 1-LD2179

Digi-tech 1-LD2179 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info