Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/156
Pagina verder
www.dell.com | support.dell.com
Dell™ Latitude™ D830
Quick Reference Guide
Model PP04X
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik voorkomen dat de laptop Dell D830 zichtzelf uitschakelt. Ik heb in Windows al bij de verschillende opties aangegeven dat de computer niet in slaapstand mag en ook niet uit mag.
  met vriendelijke groet,
  Cees van Rijn
  info@cephirus.nl Gesteld op 31-7-2015 om 07:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo weet iemand de knop wifi aan en uit staan?
  staat blijkbaar niet in de handleiding! Gesteld op 24-2-2015 om 15:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • toetsenbord werking bv de het euro teken welke toetsen te gebruiken Gesteld op 7-2-2015 om 13:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het euroteken gebruiken op het toetsenbord? Gesteld op 14-1-2015 om 21:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell latitude d830 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell latitude d830 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info