173267
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Connect a monitor.
Een monitor aansluiten.
Connectez un moniteur.
Anschluss an den Monitor.
Collegare un monitor.
Conecte un monitor.
Connect a keyboard and a mouse.
Verbind de muis en het toetsenbord.
Raccordez un clavier et une souris.
Schließen Sie die Tastatur und die Maus an.
Collegare una tastiera ed un mouse.
Conecte un teclado y un ratón.
Connect the computer and monitor to electrical outlets.
Sluit de computer en het scherm aan op het stopcontact.
Branchez l'ordinateur et le moniteur à une prise électrique.
Stecken Sie das Computer- und das Monitorkabel in eine Netzsteckdose ein.
Collegare il computer ed il monitor a prese elettriche.
Conecte el equipo y el monitor a las tomas de corriente.
PS/2
USB
www.dell.com | support.dell.com
0J6772A01
Set Up Your Computer First
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell™ computer, read and follow the
safety instructions in your
Product Information Guide
.
WAARSCHUWING:
Voordat u de Dell™-computer installeert en
hiermee gaat werken, dient u de
veiligheidsinstructies te lezen die zijn
opgenomen in uw
Productinformatiegids
.
PRÉCAUTION :
Avant d'installer et d'utiliser votre
ordinateur Dell™, consultez et respectez
les consignes de sécurité de votre
Guide
d'information sur le produit
.
VORSICHT:
Lesen und befolgen Sie vor dem Einrichten
und der Inbetriebnahme Ihres Dell™-
Computers bitte die Sicherheitshinweise im
Produktinformationshandbuch
.
ATTENZIONE:
Prima di installare e far funzionare il
computer Dell™, leggere e seguire le
istruzioni di sicurezza nella
Guida alle
informazioni sul prodotto
.
PRECAUCIÓN:
Antes de instalar y poner en
funcionamiento el equipo Dell™, consulte
las instrucciones de seguridad de la
Guía
de información del producto
.
2
Begin met het installeren van uw computer | Installez votre ordinateur en premier | Erster Schritt: Einrichten des Computers |
Primo: installazione del computer | Configure primero su equipo
1
4
3
5
If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem connectors. Do not connect
the telephone cable to the network connector.
Als u over een modem beschikt, moet u een telefoonkabel aansluiten op een van de modemconnectors. Zorg ervoor dat u de
telefoonkabel niet op de netwerkconnector aansluit.
Si vous possédez un modem, raccordez un câble téléphonique à l'un des connecteurs modem. Ne raccordez pas le câble
téléphonique au connecteur réseau.
Wenn Sie über ein Modem verfügen, schließen Sie ein Telefonkabel an einen der zwei Modemanschlüsse an. Schließen Sie
kein Telefonkabel an den Netzwerkanschluss an.
Se si dispone di un modem, collegare un cavo telefonico a uno qualsiasi dei connettori modem. Non collegare il cavo
telefonico al connettore di rete.
Si tiene un módem, conecte un cable del teléfono a cualquiera de los conectores de módem. No conecte el cable telefónico al
conector de red.
If you have a network device, connect a network cable (not included) to the network connector.
Als u een netwerkapparaat hebt, moet u de netwerkkabel (niet meegeleverd) op de netwerkverbinding aansluiten.
Si vous disposez d'un périphérique de réseau, raccordez un câble de réseau (non inclus) au connecteur réseau.
Falls Sie ein Netzwerkgerät besitzen, schließen Sie ein Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den
Netzwerkanschluss an.
Se di dispone di una periferica di rete, collegare un cavo di rete (non incluso) al connettore di rete.
Si tiene un dispositivo de red, conecte el cable de la red (no incluido) al conector de la misma.
NNOOTTEE::
Not all modems have two
connectors.
OOPPMMEERRKKIINNGG::
Niet alle modems zijn
voorzien van twee.
RREEMMAARRQQUUEE ::
Certains modems n'ont pas
deux connecteurs.
AANNMMEERRKKUUNNGG::
Nicht alle Modems haben
zwei Anschlüsse.
NN..BB..
Non tutti i modem hanno due
connettori.
NNOOTTAA::
No todos los módem tienen dos
conectores.
NNOOTTEE::
If you purchased a Dell TV and would like to use it as your monitor, see the setup
instructions that came with the TV.
OOPPMMEERRKKIINNGG::
Als u een Dell TV hebt gekocht en deze als monitor bij de computer wilt
gebruikten, dient u de installatieinstructies te volgen die bij de TV zijn meegeleverd.
RREEMMAARRQQUUEE ::
Si vous achetez un téléviseur Dell et que vous souhaitez l'utiliser en tant que
moniteur, reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le téléviseur.
AANNMMEERRKKUUNNGG::
Wenn Sie einen Fernseher von Dell erworben haben und ihn als Monitor zu
Ihrem Computer verwenden möchten, befolgen Sie die Einrichtungsanleitungen, die mit dem
Fernseher geliefert wurden.
NN..BB..
Se si è acquistato un televisore Dell e si desidera utilizzarlo come monitor, consultare le
istruzioni di installazione fornite assieme al televisore.
NNOOTTAA::
Si compró un televisor Dell y quiere utilizarlo como monitor, consulte las
instrucciones sobre configuración incluidas con su televisor.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell dimension 1100 basic bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell dimension 1100 basic in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info