Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
Appendix 123
During the boot routine, the computer starts at the top of the list and scans each enabled
device for the operating system start-up files. When the computer finds the files, it stops
searching and starts the operating system.
To control the boot devices, select (highlight) a device by pressing the or key,
and then enable or disable the device or change its order in the list.
To enable or disable a device, highlight the item. Enabled items appear as white and
display an arrow to the left; disabled items appear blue or dimmed without a triangle.
Press or to change the option.
To reorder a device in the list, highlight the device and then press or (not
case-sensitive) to move the highlighted device up or down.
Boot sequence changes take effect as soon as you save the changes and exit the system setup
program.
Performing a One-Time Boot
You can set a one-time-only boot sequence without entering the system setup program.
(You can also use this procedure to boot the Dell Diagnostics on the diagnostics utility
partition on your hard drive.)
1 Turn off the computer.
2 If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the
documentation that came with your docking device for instructions.
3 Connect the computer to an electrical outlet.
4 Turn on the computer. When the DELL logo appears, press immediately. If you
wait too long and the Windows logo appears, continue to wait until you see the
Windows desktop. Then shut down your computer and try again.
5 When the boot device list appears, highlight the device from which you want to boot
and press .
The computer boots to the selected device.
The next time you reboot the computer, the previous boot order is restored.
123

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info