Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
Using CDs, DVDs, and Other Multimedia 63
4 Click the Display tab.
5 Click the upper-left corner of the TV button to enable the television.
6 To play a DVD on the television, click the small "primary" button (resembles a bulls-
eye) under the TV picture.
NOTE: Various programs access the hardware in different ways. You may or may not need to
click the primary button for operations other than playing DVDs.
7
Click Apply.
8 Click Yes to keep the new settings.
9 Click OK.
DVD video is visible only on the display that is set to primary. While the DVD is playing,
the DVD player window on your computer display is blank or (if the DVD player window is
set to full-screen mode) the entire computer display screen is blank.
Nvidia Video Controller
NOTE: Ensure that you properly connect the television before you enable the display settings.
1
Open the Control Panel window.
2 Click the Start button and click the Control Panel icon.
3 Double-click the Display icon, click the Settings tab, and then click Advanced.
4 Click the Tw in View tab.
5 Click the Clone button to enable the television.
NOTE: Various programs access the hardware in different ways. You may or may not need to
click the primary button for operations other than playing DVDs.
6
Click Apply.
7 Click OK to confirm the settings change.
8 Click Yes to keep the new settings.
9 Click OK.
63

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info