523230
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
www.dell.com | support.dell.com
1. AC adapter connector
2. USB connector (2)
3. video connector
4. network connector
5. PC Card slot
6. hard drive bay
7. audio connectors (2)
8. CD or DVD drive
9. power button
10. touch pad
11. touch pad buttons
12. battery bay
13. modem connector
1. vekselstrømsadapterstik
2. USB-stik (2)
3. videostik
4. netværksstik
5. slot til pc-kort
6. Harddiskbås
7. audio-konnektorer (2)
8. Cd- eller dvd-drev
9. tænd-knap
10. pegeplade
11. pegeplade-knapper
12. Batteribås
13. modemstik
1. AC-adapteraansluiting
2. USB-aansluiting (2)
3. videoaansluiting
4. netwerkaansluiting
5. sleuf voor PC-kaart
6. Sleuf voor vaste schijf
7. audioaansluiten (2)
8. Cd- of dvd-station
9. aan/uit-knop
10. touchpad
11. touchpad-knoppen
12. Batterijcompartiment
13. modemaansluiting
Setting Up Your Computer
OOppssæættnniinngg aaff ccoommppuutteerreenn || UUww ccoommppuutteerr iinnssttaalllleerreenn || TTiieettookkoonneeeenn aasseennttaammiinneenn || SSeettttee oopppp ddaattaammaasskkiinneenn || IInnssttaalllleerraa ddiinn ddaattoorr
0H3466A00
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell
computer, see the safety
instructions in the
Owner's Manual
.
Also, see your
Owner's Manual
for a
complete list of features.
FORSIGTIG:
Der henvises til sikkerheds-
instruktionerne i
Brugervejledning
,
før du opsætter og anvender Dell
computeren. Se også i
Brugervejledning
for en fuldstændig
oversigt over egenskaber.
WAARSCHUWING:
Lees de veiligheidsinstructies in de
Gebruikershandleiding
voordat u uw
computer installeert en in gebruik
neemt. In de
Gebruikershandleiding
vindt u ook een volledige lijst met
voorzieningen en functies.
VAARA:
Katso turvallisuusohjeet
Käyttöoppaasta
ennen Dell
-
tietokoneen asennusta ja käyttöä.
Tutustu myös kaikkiin
Käyttöoppaassa
esiteltyihin
toimintoihin.
OBS!
Les sikkerhetsanvisningene i
Brukerhåndboken
før du setter opp
og bruker Dell
-datamaskinen. I
Brukerhåndboken
finner du også en
fullstendig liste over funksjoner.
VARNING:
Innan du installerar och börjar
använda din dator från Dell
bör du
läsa säkerhetsanvisningarna i
Användar-handboken
. I
Användarhandboken
finns även en
fullständig lista med funktioner.
AC Adapter
Vekselstrømsadapter
AC-adapter
Verkkolaite
Vekselstrømadapter
Nätadapter
1
Modem (Side of Computer)
Modem (computerens side)
Modem (zijkant van de computer)
Modeemi (tietokoneen sivu)
Modem (på siden av datamaskinen)
Modem (på sidan av datorn)
2
Network (Back of Computer)
Netværk (computerens bagside)
Netwerk (achterkant van de computer)
Verkko (tietokoneen takaosa)
Nettverk (på baksiden av datamaskinen)
Nätverk (på baksidan av datorn)
3
Power Button
Tænd/sluk-knap
Aan/uit-knop
Virtapainike
Av/på-knapp
Strömbrytare
4
13
2
7
8
1. verkkolaitteen liitin
2. USB-liitin (2)
3. videoliitin
4. verkkoliitin
5. PC-korttipaikka
6. Kiintolevyn paikka
7. ääniliittimet (2)
8. CD- tai DVD-levyasema
9. virtapainike
10. kosketuslevy
11. kosketuslevyn painikkeet
12. Akun paikka
13. modeemiliitin
1. tilkobling for vekselstrømadapter
2. USB-tilkobling (2)
3. videotilkobling
4. nettverkstilkobling
5. PC-kortspor
6. Rom i harddisk
7. lydtilkoblinger (2)
8. CD- eller DVD-stasjon
9. av/på-knapp
10. berøringsplate
11. knapper til berøringsplate
12. Batterirom
13. styrepinne
1. nätadapterkontakt
2. USB-kontakt (2)
3. videokontakt
4. nätverksport
5. PC-kortplats
6. Hårddiskfack
7. audiokontakter (2)
8. CD- eller DVD-läsare
9. strömbrytare
10. styrplatta
11. knappar till styrplattan
12. Batterifack
13. modemport
3
4 6
1
5
10
9
11 12
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 1150 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 1150 in de taal/talen: Nederlands, Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info