213823
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Dell™2709WFlatPanelMonitorUser'sGuide
Notes, Notices, and Cautions
Throughout this guide, blocks of text may be accompanied by an icon and printed in bold type or in italic type. These blocks are notes, notices, and cautions,
and they are used as follows:
Some warnings may appear in alternate formats and may be unaccompanied by an icon. In such cases, the specific presentation of the caution is mandated by
regulatory authority.
Information in this document is subject to change without notice.
©2008Dell™Inc.Allrightsreserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo are trademarks of Dell Inc; Microsoft and Windows either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries. ENERGY STAR is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. As an ENERGY STAR partner, Dell Inc. has determined
that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any
proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
Model 2709Wb
July2008Rev.A02
About Your Monitor
Product Features
Identifying Parts and Controls
Monitor specifications
Universal Serial Bus (USB) Interface
Card Reader Specifications
Plug and Play Capability
Maintenance Guidelines
Setting Up the Monitor
Connecting the Monitor
Organizing the Cables
Attaching the Soundbar (optional)
Operating the Monitor
Using the Front Panel Controls
Using the On-Scree Display (OSD)
Setting the Optimal Resolution
Using the Dell Soundbar (Optional)
Using the Tilt, Swivel and Vertical Extension
Solving Problems
Troubleshooting Your Monitor
Common Problems
Video Problems
Product Specific Problems
Universal Serial Bus (USB) Specific Problems
TroubleshootingtheDell™Soundbar(Optional)
Card Reader Troubleshooting
Appendix
CAUTION: Safety Instruction
FCC Notice (U.S. Only) and Other Regulatory Information
Contacting Dell

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.
NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid
the problem.
CAUTION: A CAUTION indicates the potential for property damage, personal injury, or death.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell 2709w bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell 2709w in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Dell 2709w

Dell 2709w Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 41 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info