Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
56
Waarschuwingen
Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van de huishoudelijke sfeer, en dient niet voor andere doeleinden
gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk de kenmerken van het apparaat te wijzigen, op welke wijze ook.
Het apparaat wordt geïnstalleerd volgens de nationale normen ter zake.
•Voor eventuele reparaties, wendt u zich altijd en uitsluitend tot een technisch servicecentrum erkend door de fabrikant.
Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen kunnen gevaarlijk zijn.
Ingeval van een beschadigd voedingssnoer, wordt dit uitsluitend vervangen door gespecialiseerd personeel erkend door
de fabrikant.
Dit apparaat wordt uitsluitend gebruikt door volwassenen; zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen spelen.
Dit apparaat wordt aangesloten op een doeltreffende aardleiding. Laat de elektrische installatie nakijken door een
gekwalificeerd elektricien.
•Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het voedingssnoer.
•Trek de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt.
•Trek niet aan het voedingssnoer om het apparaat te verplaatsen.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of vlakbij een warmtebron. .
•Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
Maak de bacteriewerende filters minstens wekelijks schoon.
Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
Indien het apparaat vervoerd moet worden, wordt het verticaal gezet of op een zijde gelegd.
Vóór het vervoer, wordt het intern circuit van het apparaat helemaal geledigd. Druk tegelijk op de toetsen MODE (B) en
FAN (T) gedurende enkele seconden en zonder de tank (8) te verwijderen; maak vervolgens de tank (8) leeg. Na het ver-
voer, wordt minstens 1 uur gewacht alvorens het apparaat aan te zetten.
Gebruik het apparaat alleen op de manier die beschreven wordt in deze gebruiksaanwijzingen. Deze gebruiksaanwijzin-
gen dekken niet alle voorwaarden en situaties die zich kunne voordoen. Men moet altijd het gezond verstand gebruiken
en voorzichtig zijn bij de installatie, de werking en de bewaring van huishoudelijke toestellen.
•Wanneer u het apparaat wilt afdanken, wordt het naar een opvangcentrum gebracht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Het is dus aangewezen de verpakking weg te gooien in de bakken voor gesor-
teerde afvalophaling.
Dek het apparaat nooit af met plastic Zakken om het op te bergen.
R290 en R407c zijn koelgassen die conform de CE-regels inzake ecologie zijn. Het is verboden het koelcircuit van het
apparaat te doorboren.
Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare producten (alcohol, enz.) of recipiënten onder
druk (spuitbussen, enz.).
Alleen voor de ecologische modellen (T90ECO, T100ECO)
•Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een ruimte die niet geventileerd is, moeten de nodige maatregelen getroffen worden
om te voorkomen dat eventuele lekken koelgas afgeven in de ruimte en zo brandgevaar kunnen veroorzaken.
Dit apparaat wordt gebruikt en opgeborgen in een ruimte met een volume van meer dan 21m
3
.
Niet geventileerde ruimten waarin een apparaat wordt gebruikt dat een brandbaar koelmiddel bevat, moeten gepast zijn, zodat
eventuele gaslekken geen concentratie kunnen halen waarbij de kans op brand of explosies te wijten aan de aanwezigheid van
andere warmtebronnen mogelijk zijn (elektrische apparaten voor de verwarming, kachels of gelijkaardig).
BESCHRIJVING
1
het luchtrooster (alleen gemotoriseerd in
het model T100 ECO)
2 bedieningspaneel
3 wielen
4 handvaten
5 zitting luchtafvoerbuis
6 rooster afzuiging lucht condensatie
7 rooster afzuiging lucht verdamper
8 tank condensatievocht
9 koppeling voor continue afvoer conden-
satievocht
10 voedingssnoer
11 flensdop
12 luchtafvoerbuis
13 opzetstuk voor venster
14 zuignappen
15 wielrem
16 buis voor continue afvoer met koppelstuk
17 afstandsbediening (alleen model T100 ECO)
18 accessoire zuiveringsfilter 3M (alleen model
T100 ECO)
NL-5751012500 14-04-2004 17:03 Pagina 56
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi pac t90 eco bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi pac t90 eco in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info