Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
52
AWAARSCHUWINGEN
Dit apparaat dient uitsluitend gebruikt te worden zoals aangegeven staat
in dit instructieboekje.
Deze instructies dienen niet geacht worden elke mogelijke situatie die
zich voor kan doen te beschrijven.
Men dient altijd een beroep te doen op gezond verstand en voorzichti-
gheid bij de installatie, de functionering en het behoud van elk huishou-
delijk apparaat.
Dit apparaat is ontworpen als airconditioner voor huiselijke ruimtes en
dient niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk de eigenschappen van het apparaat te wijzigen of te
veranderen op welke manier dan ook.
Het apparaat dient geïnstalleerd te worden volgens de nationaal voor-
geschreven regels omtrent de installatie.
Voor eventuele reparaties, dient men zich altijd en uitsluitend te wenden
tot de Technische Assistentie Centra die geautorizeerd zijn door de
Fabrikant. Reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel kun-
nen gevaarlijk zijn.
Dit apparaat dient uitsluitend bedient te worden door volwassenen; men
dient absoluut niet toe te laten dat kinderen ermee spelen.
Voor eventuele reparaties, dient men zich altijd en uitsluitend te wenden
tot de Technische Assistentie Centra die geautorizeerd zijn door de
Fabrikant. Reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel kun-
nen gevaarlijk zijn.
Dit apparaat dient aangesloten te worden op een goed functionerende
aardleiding: Laat uw elektriciteitsnet controleren door een vakman.
Het gebruik van verlengsnoeren dient vermeden te worden.
Altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, alvorens over te gaan
tot schoonmaken of onderhoud.
Niet aan het electriciteitssnoer trekken om het apparaat te verplaatsen.
Het apparaat niet installeren in ruimtes waarbinnen de lucht gas, olie of
zwavel kan bevatten en niet in nabijheid van warmtebronnen.
Geen zware of warme voorwerpen op het apparaat zetten.
Minstens elke week de filters schoonmaken.
Denkt eraan het apparaat aan het einde van elk seizoen te ontkalken (zie
blz. 61). In de regio waar het water buitengewoon veel kalk bevat, wordt
aangeraden het hiervoor bestemde anti-kalk produkt toe te voegen aan
het water, dit produkt kan verkregen worden bij de geautorizeerde Assi-
stentie Centra.
Het gebruik van verwarmingsapparaten in nabijheid van de airconditio-
ner vermijden.
Als het niet mogelijk is het apparaat verticaal te vervoeren, moet hij aan
een schuin vlak worden vastgezet. Zet het niet horizontaal.
Alvorens het apparaat te transporteren eerst het condenswaterbakje
en de opvangbak legen. Na een transport minstens één uur wach-
ten alvorens het apparaat aan te zetten.
De materialen die gebruikt worden voor de verpakking kunnen gerecy-
cleerd worden. Wij raden daarom aan deze materialen in de hiervoor
bestemde afvalbakken voor gescheiden verzameling te werpen.
NL 11-01-2001 14:59 Pagina 52
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi pac 45 oeko bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi pac 45 oeko in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info