Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
51
NEDERLAND
Waarschuwingen
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Ingeval van twijfel, het
apparaat niet in gebruik nemen en contact opnemen met ons Technisch Servicecentrum.
De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, nietjes, enz.) worden buiten het bereik van kin-
deren gehouden, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn.
Alvorens het apparaat aan te sluiten op het voedingsnet, controleer of de gegevens op het iden-
tificatieplaatje overeenkomen met de kenmerken van het voedingsnet.
Het apparaat dient te worden aangesloten op een stopcontact van een elektriciteitsinstallatie die
conform de geldende normen inzake burgerlijke installaties is.
De installatie moet aangepast zijn aan het nominale vermogen van het apparaat en voorzien zijn
van een aardleiding.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk werd ontworpen,
m.a.w. om de temperatuur te regelen van ruimten in de huishoudelijke sfeer of gelijkaardig.
Elk ander gebruik dient bijgevolg te worden beschouwd als oneigenlijk en gevaarlijk.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van
een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
Het gebruik van om het even welk elektrisch apparaat, houdt de naleving van een aantal funda-
mentele regels in:
Raak het apparaat niet aan wanneer u natte of vochtige handen of voeten hebt.
Stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, enz.).
Zet het apparaat altijd op een stabiele ondergrond.
Gebruik het apparaat nooit vlakbij een badkuip, douche of wastafel (min. afstand 1 meter).
Houd het apparaat ver verwijderd van elektrische kachels, heteluchtverwarmers of andere warm-
tebronnen.
•Breng geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
Neem een minimale afstand van meubels of muren in acht: 50 cm.
Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
•Vermijd het contact met chemische stoffen.
Gebruik het apparaat niet zonder filter.
Gebruik de stekker niet om het apparaat in- of uit te schakelen. Gebruik altijd de schakelaar op
het bedieningspaneel.
Reinig de luchtfilter wanneer deze vuil is: het apparaat is veel doeltreffender wanneer de luchtfil-
ter schoon is.
Laat dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken door kinderen of onbekwame personen.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Kinderen, bejaarden en gehandicapten zijn zich vaak niet bewust van de gevaren die het gebruik
van een elektrisch apparaat inhoudt. Het apparaat wordt nooit gebruikt zonder het toezicht van
een volwassene.
Sluit het apparaat nooit aan op een stekkerdoos of verlengsnoer.
Het voedingssnoer wordt niet beschadigd of in elkaar gedraaid.
Alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt, wordt het apparaat uitgeschakeld
en losgekoppeld van het voedingsnet, door de stekker uit het stopcontact te halen of de schake-
laar van de installatie uit te zetten.
Ingeval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uitschakelen en er
verder niet aan knoeien.
•Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een geautoriseerd Technisch Servicecen-
trum en vraagt u het gebruik van originele reserveonderdelen. Indien wat voorafgaat niet wordt
nageleefd, komt de veiligheid van het apparaat in het gedrang.
Indien u het apparaat wilt afdanken, dient het onbruikbaar te worden gemaakt. Schakel het
apparaat uit met de schakelaar en koppel het los van het voedingsnet.
Het is overigens aangewezen de potentieel gevaarlijke onderdelen van het apparaat uit te
schakelen, om kinderen die er eventueel mee kunnen spelen te beschermen.
Het apparaat is conform de EG-richtlijnen 89/336 - 92/31- 93/68 houdende de Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC) en de EG-richtlijnen 72/23-93/68 houdende de laagspanning (LS).
Belemmer de luchtroosters niet. Indien u gebruik wenst te maken van de meegeleverde kit voor
de afvoer van de lucht, is het noodzakelijk het raam op een kier te zetten.
NL-5751010900 14-11-2003 14:13 Pagina 51
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi cf 210 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi cf 210 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info