Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
Waarschuwingen
BESCHRIJVING
1 luchttoevoerrooster
2 bedieningspaneel
3 wieltjes
4 handvaten
5 filter
6 luchtafzuigrooster ontvochtiger
7 zitting luchtafvoerslang
8 luchtafzuigrooster condensor
9 netsnoer
10 dop van de afvoer
11 muurflens
12 luchtafvoerslang
13 adapter voor slang (2 stukken)
14 accessoire voor montage op de muur
15 uitblaasmond voor venster
16 afstandsbediening (alleen bij sommige
modellen)
Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals in dit boekje wordt aangegeven.
Deze aanwijzingen hebben niet de bedoeling elke mogelijke toestand en situatie die kan optreden
te dekken. Men moet altijd het gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn bij de installatie, de
werking en de bewaring van huishoudelijke apparatuur.
Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor andere
doeleinden gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorschriften inzake
elektrische installaties.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat door de
fabrikant erkend is.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen gevaarlijk zijn.
Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden.
Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale,
fysieke of sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig wor-
den gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden.
Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerd elektricien controleren.
Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat
uitvoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in de buurt
van warmtebronnen.
Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol, enz.) of
recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
Indien het apparaat vervoerd moet worden, moet het verticaal gezet of op een zijde gelegd wor-
den. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat.
Wacht na het transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Men adviseert dus dit materiaal in de speciale bakken
voor gescheiden afvalverzameling te doen.
Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamelcentrum.
Als het netsnoer beschadigd is, mag dit uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn
technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR APPARATEN MET HET KOELMIDDEL R140A*
R140 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet.
Men adviseert om het koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
MILIEU-INFORMATIE: Deze unit bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect voorzien door het
Protocol van Kyoto De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend door vakkun-
dig personeel worden uitgevoerd (R140A, GWP=1975)
* Controleer op het typeplaatje het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruik
48
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PACN80.1 PINGUINO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PACN80.1 PINGUINO in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info