Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
6
INHOUD
FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE
VEILIGHEID ......................................................7
WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID .......... 8
In deze handleiding gebruikte symbolen .................8
Gebruik conform de bestemming .............................8
Gebruiksaanwijzing .................................................8
INLEIDING ........................................................8
Letters tussen haakjes ..............................................8
Problemen en reparaties ..........................................8
BESCHRIJVING ..................................................9
Beschrijving van het apparaat .................................9
Beschrijving van het bedieningspaneel....................9
Beschrijving van de accessoires ................................9
Beschrijving van het melkreservoir ..........................9
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ...............9
Het apparaat controleren .........................................9
Installatie van het apparaat .....................................9
Het apparaat aansluiten .........................................10
Eerste inwerkingstelling van het apparaat .............10
APPARAAT INSCHAKELEN ................................ 10
APPARAAT UITSCHAKELEN .............................. 10
MENUINSTELLINGEN ..................................... 11
Spoelen ..................................................................11
Ontkalking .............................................................11
Filter installeren .....................................................11
Vervanging van de lter (mits geïnstalleerd) .........11
Tijd instellen ..........................................................11
Automatische inschakeling ....................................11
Automatische uitschakeling (standby) ...................12
Energiebesparing ...................................................12
De temperatuur instellen .......................................12
Instellen van de waterhardheid .............................12
De taal instellen .....................................................12
Geluidssignaal .......................................................12
Fabrieksinstellingen (reset) ....................................12
Statistiekfunctie .....................................................13
BEREIDING VAN KOFFIE ...................................13
Het selecteren van de smaak van koe .................13
Het selecteren hoeveelheid koe in het kopje .......13
Personalisering van de hoeveelheid voor mijn
koe ..................................................................13
Instellen van de koemolen ..................................13
Tips voor een warmere koe .................................13
Koe zetten met koebonen ...............................14
Koezetten met voorgemalen koe .....................14
Koe LONG+ zetten met koebonen ..................14
Personalisering hoeveelheid koe DOPPIO+ ........14
Koe LONG zetten met koebonen ......................15
Koe LONG zetten met voorgemalen koe ...........15
Personalisering hoeveelheid koe LONG ..............15
BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK ..............15
Het melkreservoir vullen en aanbrengen ...............15
De hoeveelheid schuim regelen .............................15
Cappuccino bereiden ..............................................16
Bereiding van de dranken MILK MENU” ................16
Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik ..16
De hoeveelheid koe en melk in de kop voor de
icoon CAPPUCCINO programmeren. .......................16
De hoeveelheden koe en melk in het kopje voor de
dranken van de icoon MILK MENU programmeren. 17
AFGIFTE WARM WATER .................................... 17
Wijziging van de automatisch afgegeven
hoeveelheid water .................................................17
REINIGING ..................................................... 17
Het apparaat reinigen ............................................17
Reiniging van het koedikbakje ............................17
Reiniging druppelbakje en condensbakje ..............18
Reiniging van de binnenkant van het apparaat .....18
Reiniging van het waterreservoir ...........................18
Reiniging van de koe-uitloop..............................18
Reiniging van de trechter voor het invoeren gemalen
koe......................................................................18
Reiniging van de zetgroep .....................................18
Reiniging van het melkreservoir ............................19
Reiniging van het mondstuk heet water/stoom .....19
ONTKALKING .................................................. 19
PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID ... 20
Meting van de waterhardheid ................................20
De waterhardheid instellen ....................................21
Op dit punt is de machine geprogrammeerd met de
nieuwe instelling van de waterhardheid. ...............21
VERZACHTINGSFILTER *ALLEEN BIJ SOMMIGE
MODELLEN .................................................... 21
Installatie van de lter ...........................................21
De lter vervangen ................................................22
De lter verwijderen ..............................................22
TECHNISCHE GEGEVENS .................................. 22
VUILVERWERKING ..........................................22
OP DE DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN ...... 23
PROBLEMEN OPLOSSEN ..................................24
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De aan en uitknop van mijn espressomachine krijg ik bijna niet aan of uit. Net of deze half ingedrukt is. Wat kunnen wij daaraan doen? Gesteld op 29-10-2018 om 10:23

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi ETAM 29.660.SB - AUTENTICA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi ETAM 29.660.SB - AUTENTICA in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 9,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info