745092
18
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
18
6. Fehleranzeige
Fehler bei kabelloser Audioverbindung
Alle sieben Lautsprecherpositionsanzeigen
blinken wiederholt zweimal.
Problembehebung:
Überprüfen Sie zunächst, ob der SOUND HUB
oder SOUND HUB COMPACT eingeschaltet
ist. Wenn das Problem weiter besteht, schalten
Sie den betroenen OBERONC Lautsprecher
aus und wieder ein. Wenn das Problem dann
immer noch besteht, setzen Sie das System
(SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT und
Lautsprecher) entsprechend der Anleitung auf
den Auslieferungszustand zurück (Reset). Stellen
Sie dann die Verbindung zu den Lautsprechern
wieder her (siehe Abschni 4 dieser Anleitung).
Allgemeiner
Hardwarefehler
Die Zustandsanzeige auf der
Rückseite leuchtet abwechselnd
rot und bernsteinfarben.
Problembehebung:
Schalten Sie den OBERONC
Lautsprecher aus und wieder
ein. Wenn das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich an
DALI, den DALI-Vertrieb oder
Ihren lokalen Fachhändler, um
technische Unterstützung
anzufordern.
Überhitzung des
Verstärkers
Die Zustandsanzeige auf der
Rückseite blinkt rot.
Problembehebung:
Unterbrechen Sie die
Musikwiedergabe, sodass die in
den Lautsprechern integrierten
Verstärker abkühlen können. Der
Lautsprecher schaltet sich dann
automatisch wieder ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wird
ein allgemeiner Hardwarefehler
angezeigt. Wenden Sie sich dann
an DALI, den DALI-Vertrieb
oder Ihren lokalen Fachhändler,
um technische Unterstützung
anzufordern.
ON-WALLC
OBERON 1C
Zustands-
anzeige
Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein OBERONC Lautsprecher nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert, können Ihnen die nachfolgend beschriebenen Fehleranzeigen und Lösungsvorschläge
bei der Problembehebung helfen. Weitere Hilfe erhalten Sie von DALI, bei Ihrem Fachhändler vor Ort
oder über die Support-Seiten der DALI Website.
OBERON 7C
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dali Oberon C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dali Oberon C in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 3,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Dali Oberon C

Dali Oberon C Gebruiksaanwijzing - English - 19 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info