Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
AUTO SET
CH.
OP EJECT
Waarschuwingen
Belangrijke
informatie
Berg de aankoopbon van uw videorecorder en ook het garantiebewijs
(op pag.29 en 30) goed op.
Lees deze handleiding goed door.
Controleer of de aangegeven netspanning (op de achterzijde van de
videorecorder) overeenkomt met uw plaatselijke netspanning.
Om uw videorecorder te installeren en in te stellen, leest u dit
hoofdstuk en het hoofdstuk ‘Het installeren van uw videorecorder’.
Installeer het toestel zo, dat er voldoende luchtcirculatie is. Er deint
tenmiste 10cm ruimte onder en boven de ventilatie openingen van
de videorecorder vrij te worden gehouden.
Schroef de videorecorder nooit open. Laat eventuele reparaties
altijd uitvoeren door een erkend servicetechnicus.
Als u de videorecorder vanuit een koude omgeving in een warme
ruimte brengt, kunt u beter even wachten voordat u de netstekker in
het stopcontact steekt. In dit geval kan er condens binnen de
videorecorder ontstaan, wat tot ernstige beschadiging van de
videorecorder en de cassettes kan leiden. Laat de videorecorder
eerst ongeveer twee uur lang op kamertemperatuur komen.
Zet de videorecorder op een stabiele en vlakke ondergrond.
Zorg dat er rond de videorecorder voldoende ventilatieruimte is.
Gebruik voor het schoonmaken van de videorecorder een zachte,
niet-pluizende doek. Gebruik nooit schurende of alcoholhoudende
reinigingsmiddelen.
Veiligheid
In deze videorecorder zitten geen onderdelen die u zelf
kunt instellen of repareren.
Schroef de kast van de videorecorder nooit open.
Laat onderhoud en eventuele reparaties altijd uitvoeren
door een erkend servicetechnicus.
Deze videorecorder is ontworpen voor continugebruik.
Ook in uitgeschakelde toestand (‘stand-by’) blijft het
voedingsgedeelte verbonden met het lichtnet. Wilt u het
apparaat echt helemaal uitschakelen, dan dient u de
netstekker uit het stopcontact te trekken.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Daewoo st 737 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Daewoo st 737 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info