Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Please observe the following instructions.
1. Operate the Power button to run or stop the unit.
- Do not operate Main Power Switch or Auxiliary Power Switch to do it.
2. Do not stick anything into the air outlet or inlet.
- It is a danger and it can cause trouble.
3. You must frequently open doors or windows for in taking fresh air from outdoors.
4. Avoid exposing your body directly to a continuous cool air - flow for long periods.
- It is not good for your health.
5. Do not pour water on the unit to clean it.
- It is dangerous and can cause trouble.
Never use solvents or harsh chemicals when cleaning the unit.
When the air inlet grill and cabinet are dirty, wipe with luke - warm water (below 40˚C or 104°F)
6. Avoid placing any obstacles near the inlet or outlet.
- If the inlet or outlet is blocked with any obstacle, it may cause trouble with the unit.
7. Do not frequently run or stop the unit.
- If you run or stop the unit more then 4-5 times an hour, it can cause trouble with the unit.
8. When running the unit again after once having stopped it or in the case of power failure during running,
please wait for over 3 minutes.
- If you turn on the unit in 3 minutes, it can cause trouble with the unit.
9. If the air conditioner is operated without an air filter, dust is not removed from the air, and resultant
accumulation in the unit may lead to a failure.
- Do not forget to install the air filter.
10. The air filter cleaned at least once every two weeks.
11. When the unit is cleaned, set the Selector Switch at off position.
- And then unplug the power plug.
12. Never use store gasoline or other flammable vaper or liquid near the air conditioner.
- It is very dangerous.
13. Do not force the unit too much.
- It can cause trouble and damage.
14. Set a comfortable temperature.
- Very low temperature setting considerably increase power consumption.
15. Be careful to keep room temperature comfortable.
- Avoid continuous direct air flow on to the occupant, especially in case of those sleeping or a patient.
16. Do not pull out the power cord.
- Damage to the cord may result in serious electrical shocks.
17. This air-conditioner must used 20°C(min)-43°C(max) outdoor and 20°C(min)~32°C(max) indoor on the
temperature range.
18. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
19. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
PRECAUTIONS FOR PROPER USE OF AIR CONDITIONER
1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Daewoo DWB-121 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Daewoo DWB-121 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info