648524
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
10 • DE
LADEPROGRAMM
Das XC 0.8 ist mit einem Mehrzweck-Ladeprogramm ausgerüstet. Das XC 0.8 lädt alle Batterien von 1,2 – 100Ah im
Temperaturbereich von -20˚– +50˚C.
1
PULSE
DESULPHATION BULK ABSORPTION
1
7,2V
2 3 4
Spannung steigt auf
7,2V
0,8A
7,2V
Fallender Strom
6,4V‒7,2V
0,8‒0,4A
SPANNUNG (V)STROM (A)
CTEK SWEDEN AB gibt dem Ursprungskäufer
dieses Produktes diese begrenzte Garantie. Diese
begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die
Garantie deckt Herstellungs- und Materialfehler
5 Jahre ab dem Kaufdatum ab. Der Kunde muss
das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an der
Verkaufsstelle einreichen. Diese Garantie wird
ungültig, wenn das Ladegerät geönet, unsach-
gemäß behandelt oder von jemand anderem als
von CTEK SWEDEN AB oder dessen autorisierten
Stellvertretern repariert wurde. CTEK SWEDEN AB
gibt außer dieser begrenzten Garantie keine wei-
teren Garantien und übernimmt keine Haftung
r weitere Kosten, die über die oben genannten
Kosten hinausgehen; d. h. es wird keine Haftung
für Folgeschäden übernommen. Des weiteren ist
CTEK SWEDEN AB nicht dazu verpichtet, andere
Garantien als diese zu geben.
BEGRENZTE GARANTIE
SCHRITT 1 DESULPHATION
Erkennt sulfatierte Batterien. Strom
und Spannung pulsieren und entfernen
auf diese Weise Sulfat von den
Bleiplatten der Batterie, wodurch die
Batteriekapazität wiederhergestellt wird.
SCHRITT 2 BULK
Laden mit Maximalstrom bis
zum Erreichen von ca. 80% der
Batteriekapazität.
SCHRITT 3 ABSORPTION
Laden mit schwächer werdendem Strom
bis zum Erreichen von bis zu 100% der
Batteriekapazität.
SCHRITT 4 PULSE
Die Batteriekapazit wird bei 95–100%
gehalten. Das Ladegerät überwacht
die Batteriespannung und gibt, sobald
erforderlich, einen Ladeimpuls, um die
Batterie vollsndig geladen zu halten.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek XC 0.8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek XC 0.8 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek XC 0.8

Ctek XC 0.8 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 5 pagina's

Ctek XC 0.8 Gebruiksaanwijzing - English - 5 pagina's

Ctek XC 0.8 Gebruiksaanwijzing - Français - 5 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info