648530
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
DE
DE • 9
GLÜCKWUNSCH
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen, professionellen Batterieladegerätes
mit Schaltmodus. Dieses Ladegerät ist Bestandteil einer Reihe von professionellen
Ladegeräten von CTEK SWEDEN AB und ist mit der modernsten Batterieladetechnologie
ausgerüstet.
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M8
CTEK COMFORT CONNECT
NETZKABEL
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
LADEKABEL
ANSCHLUSSSTECKER*
PROGRAMM
R NORMALE
BATTERIEN
FEHLERLEUCHTE
PROGRAMM
R AGM-
BATTERIEN
NETZ-
LEUCHTE
MODE-TASTE
BEDIENUNGSANLEITUNG
LADEN
1. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Die Netzleuchte zeigt an, dass das
Netzkabel an die Steckdose angeschlossen wurde. Die Fehlerleuchte zeigt an, dass
die Batterieklemmen falsch angeschlossen wurden. Der Verpolungsschutz stellt sicher,
dass die Batterie oder das Ladegerät nicht beschädigt werden.
3. Drücken Sie die MODE-Taste zur Wahl des Ladeprogramms.
4. Achten Sie während des Ladevorgangs auf die Anzeigeleuchten.
Sobald
leuchtet, ist die Batterie zum Starten eines Motors bereit.
Die Batterie ist vollständig geladen, sobald leuchtet.
5. Sie können den Ladevorgang jederzeit durch Abziehen des Netzsteckers aus der
Netzsteckdose unterbrechen.
* Die Anschlstecker können je nach Art der Wandsteckdose unterschiedlich sein.
ABSORPTION, EINSATZBEREIT
ANALYSE
RECOND
RECOND
MODE
24V/4A
MXT 4.0
NORMAL
AGM
DESULPHATION
SOFT START BULK
FLOAT, BATTERIE VOLL GELADEN
PULSE, WARTUNGSLADUNG
REKONDITI-
ONIERUNGS-
PROGRAMM
20015561D
20015561D MXT 4.0, Manual EU, Print file 003.indd 9 2011-10-11 12:42:48
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXT 4.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXT 4.0 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXT 4.0

Ctek MXT 4.0 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek MXT 4.0 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXT 4.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info