648522
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
NL
NL • 33
HANDLEIDING
OPLADEN
1. Sluit de lader aan op de accu.
2. Sluit de lader aan op een wandcontactdoos. Het aan/uitlampje geeft aan dat de voe-
dingskabel is aangesloten op de wandcontactdoos. Het storingslampje gaat branden
als de accuklemmen niet correct zijn aangesloten. De beveiliging tegen omgekeerde
polariteit zorgt ervoor dat accu of lader geen schade oplopen.
3.Selecteer het oplaadprogramma met de MODUS-toets.
4. Volg de indicatielampjes tijdens het oplaadproces.
De accu is gereed om de motor te starten wanneer
verlicht is.
De accu is volledig geladen wanneer verlicht is.
5. Het laden kan op elk gewenst moment worden gestopt door de stekker uit het stopcon-
tact te trekken.
PROGRAMMA
VOOR NOR-
MALE ACCU'S
STORINGS-
LAMPJE
RECOND
PROGRAMMA
VOEDINGS-
PROGRAMMA
AAN-/
UITLAMPJE
MODUS-
TOETS
ABSORPTION, KLAAR VOOR GEBRUIK
ANALYSE
FLOAT, VOLLEDIG OPGELADEN
PULSE, ONDERHOUDSLADEN
DESULPHATION
SOFT START
BULK
INDICATOR
TEMPERA-
TUURSENSOR
24V/14A
MXT 14
MODE
SUPPLYNORMAL RECOND
RECOND
SUPPLY
24V/14A
MXT 14
MODE
SUPPLYNORMAL RECOND
RECOND
SUPPLY
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader.
Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van
CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie op
het gebied van accu's laden.
TEMPERA-
TUURSENSOR
STEKKER*
VOEDINGSKABEL
*Stekkers kunnen verschillen, afhankelijk van uw wandcontactdoos.
L: 2000 mm
20015551E
20015551E MXT 14, Manual EU, Print file 001.indd 33 2013-07-23 12:45:07
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Ctek-MXT-14

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXT 14 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXT 14 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXT 14

Ctek MXT 14 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXT 14 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXT 14 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info