648456
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder

FR

FÉLICITATIONS pour l’achat de votre nouveau chargeur de batterie professionnel
à commutation de mode. Ce chargeur fait partie d’une gamme de chargeurs profession-

batteries.
CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M6
CTEK COMFORT CONNECT
CÂBLE SECTEUR
H05RN-F caoutchouc
CTEK COMFORT CONNECT– clamp
CÂBLE DE CHARGE
H05RN–F caoutchouc
FICHE
D'ALIMENTATION*
* Les fiches d’alimentation peuvent différer selon votre prise murale.
COMMENT CHARGER


2. 
-


3. 
PROGRAMME PETITE
BATTERIE
PROGRAMME BATTERIE
NORMALE

de charge.
OPTION TEMPS FROID
OPTION RECOND
-





murale.
Remarque : Si le chargeur allume les témoins START POWER (PUISSANCE DE
MARRAGE) (10) et DÉFAUT (4) appuyez sur le bouton Mode pendant 2 sec pour
sortir du VOLTAGE TEST PROGRAM (PROGRAMME DE TEST DE TENSION).
MANUEL
ble HPN
caoutchouc
Câble HPN caoutchouc
MODE
RECOND
BATTERY ALTERNATORSTART POWER
VOLTAGE TEST PROGRAM
12V/5A
MXS 5.0
TEST&CHARGE
2
1 8 9 10 11
3
54 6 7
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 5.0 Test and Charge bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 5.0 Test and Charge in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 3,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 5.0 Test and Charge

Ctek MXS 5.0 Test and Charge Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Ctek MXS 5.0 Test and Charge Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Ctek MXS 5.0 Test and Charge Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info