648520
6
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
8 • EN
STEP 1 DESULPHATION
Detectssulphatedbatteries.Pulsingcurrentandvoltage,removessulphatefromthelead
platesofthebatteryrestoringthebatterycapacity.
STEP 2 SOFT START
Testsifthebatterycanacceptcharge.Thissteppreventsthatchargingproceedswitha
defectbattery.
STEP 3 BULK
Chargingwithmaximumcurrentuntilapproximately80%batterycapacity.
STEP 4 ABSORPTION
Chargingwithdecliningcurrenttomaximizeupto100%batterycapacity.
STEP 5 ANALYSE
Testsifthebatterycanholdcharge.Batteriesthatcannotholdchargemayneedtobereplaced.
STEP 6 RECOND
Choose theRecondprogramtoaddtheRecondsteptothechargingprocess.DuringtheRecondstep
voltageincreasestocreatecontrolledgasinginthebattery.Gasingmixesthebatteryacidandgives
backenergytothebattery.
STEP 7 FLOAT
Maintainingthebatteryvoltageatmaximumlevelbyprovidingaconstantvoltagecharge.
STEP 8 PULSE
Maintainingthebatteryat95–100%capacity.Thechargermonitorsthebatteryvoltageandgivesa
pulsewhennecessarytokeepthebatteryfullycharged.
1
VOLTAGE (V)CURRENT (A)
ANALYSE RECOND PULSE
DESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION
15.8V
Increasing voltage
to 14.7V @ 25°C
10A
10A until 12.6V Increasing voltage
to 14.4V @ 25°C
10A
1
7
Limit:
Max 20h Max 10h 3 minutes
30 min or 4h
depending on
battery voltage
10 days
Charge cycle restarts
if voltage drops*
Charge cycle restarts
if voltage drops
Max 8h
15.8V
15.8V 10A until 12.6V
10A until 12.6V
Increasing voltage
to 14.4V @ 25°C
10A
14.4V @ 25°C
Declining current
14.7V @ 25°C
Declining current
14.4V @ 25°C
Declining current
Checks if voltage
drops to 12V
Checks if voltage
drops to 12V
Checks if voltage
drops to 12V
Max 13.6V
10A
13.6V
10A
13.6V
10A
13.6V
10A
12.7V‒14.4V
10‒2A
12.7V‒14.7V
10‒2A
12.7V‒14.4V
10‒2A
Max 8h
2 3 4 5
FLOAT
6 8
RECOND
SUPPLY
AGM
Max 15.8V
1.5A
*Supply program is not time or voltage limited.
CHARGING PROGRAM
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 10EC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 10EC in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 10EC

Ctek MXS 10EC Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Ctek MXS 10EC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Ctek MXS 10EC Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info