775938
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
NL•63
NL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
GEFELICITEERD
Met de aankoop van uw nieuwe CTEK-oplader die zorgt voor professioneel onderhoud van uw
accu. Deze maakt deel uit van een serie professionele laders van CTEK SWEDEN AB en beschikt
over de nieuwste technologie op het gebied van accu's laden. Met de CTEK D250SA en SMART-
PASS 120 weet u zeker dat u de maximale prestaties haalt uit uw dubbel accusysteem.
VEILIGHEID
De D250SA en SMARTPASS 120 zijn ontwikkeld voor 12 V-loodzuuraccu's. Gebruik het ap-
paraat nooit voor een ander soort accu.
Draag een veiligheidsbril bij het aansluiten en ontkoppelen van de accu's.
Accuzuur is een bijtende stof. Spoel onmiddellijk met veel water, als u zuur op uw huid of in uw
ogen krijgt. Ga naar een arts.
Gebruik nooit een lader met beschadigde elektriciteitskabels. Controleer of de kabels niet zijn
beschadigd door hete oppervlakken, scherpe randen of op een andere wijze.
Tijdens het laden van loodzuuraccu's worden explosieve gassen gegenereerd. Vermijd vonken in
de buurt van de accu. Gebruik het apparaat op een goed geventileerde locatie.
Plaats de oplader nooit boven de accu en dek de oplader tijdens het laden niet af.
Ontkoppel de aansluitklemmen voor het installeren.
De D250SA en SMARTPASS 120 zijn niet vonkvrij.
De installatie moet een zekering bevatten in overeenstemming met de aanbevelingen in de tabel
AANBEVELINGEN VOOR KABEL EN ZEKERING”.
WAARSCHUWING!
De D250SA en SMARTPASS
120 zijn niet beveiligd tegen
omgekeerde polariteit.
Vergeet niet dat alle installaties in boten moeten voldoen aan ISO 10133!
1. De bekabeling van de accu's moet zekeringen hebben in de buurt van de accu's.
2. De accu's moeten stevig zijn bevestigd in een geventileerde ruimte.
3. De bekabeling moet door het leidingkanaal lopen, gescheiden van 230 V/110 V-bedrading
(netstroom), of geborgd met clips om de 30 cm/1 ft.
4. Kabels in de machinekamer moeten zijn goedgekeurd voor temperaturen tot 70 C/158 F.
Temperatuursensor 2 m/6 ft.
Kabel slimme wisselstroomdynamo (rood) 0,2 m/0,6 ft.
AGM-kabel (zwart)
0,2 m/0,6 ft.
SMARTPASS 120
+OUT
+OUT
+IN
Negatieve kabelverbinding (M8) 0,3 m/1 ft.
Connectorplaat
D250SA
SMARTPASS 120
Temperatuursensor 2 m/6 ft.
+IN Ingang wisselstroomdynamo +OUT Uitgang serviceaccu
+IN Ingang wisselstroomdynamo +OUT Uitgang serviceaccu
+IN Ingang zonnepaneel Aarding
+OUT Uitgang verbruikers
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek D250SA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek D250SA in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3.98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info