648460
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
EN
 EN • 3
CONGRATULATIONS
on the purchase of your new CTEK professional battery man-
agement unit. This unit is part of a range of professional bat-
tery chargers from CTEK SWEDEN AB. It represents the latest
technology in battery charging.
Using the CTEK D250S DUAL and SMARTPASS products, you
can maximize the performance of your 12V DC source.
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
CALIFORNIA PROPOSITION 65
WARNING: This product contains chemical known to the state
of California to cause cancer or reproductive toxicity.
1.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
– This manual contains important safety and operating
instructions for battery charger Models D250S DUAL
(1044) and SMARTPASS (1058).
2. Use of an attachement not recommended or sold by the
CTEK may result in a risk of fire, electric shock, or injury to
persons.
3. When charging, batteries can emit explosive gases,
therefore it is essential to prevent flames and sparks. The
charger is designed for charging 12V lead-acid batteries.
Do not use for any other purpose.
4. Always provide good ventilation when charging.
5. Make sure that cables used have sufficient cable area,
see CABLE DIMENSIONS.
6. Do not operate charger with damaged cord - replace the
cord immediately.
7. Never operate the charger if it has received a sharp blow,
been dropped or otherwise damaged in any way; take it
to a CTEK representative.
8. Do not disassemble charger; take it to the retailer when
service or repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electrical shock or fire.
9. Disconnect the products before attempting any mainte-
nance or cleaning
10.
WARNING - RISK OF
EXPLOSIVE GASES
a) WORKING IN VICINITY OF
A LEAD-ACID BATTERY IS
DANGEROUS. BATTERIES
MANUAL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek D250S DUAL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek D250S DUAL in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 3,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek D250S DUAL

Ctek D250S DUAL Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 12 pagina's

Ctek D250S DUAL Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Ctek D250S DUAL Gebruiksaanwijzing - Français - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info