736578
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
GB/IE GB/IE GB/IE
GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE
GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE
GB/IE
GB/IE
DK
CZ CZ CZ
Pb
Ekologické škody v důsledku
chybné likvidace baterií!
Baterie se nesmějí vyhazovat do domovního
odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a
musejí se zpracovávat jako zvláštní odpad.
Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium,
Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebo-
vané baterie v komunální sběrně.
EMC
Likvidace
Obal je vyroben zekologických materi-
álů, které můžete zlikvidovat prostřed-
nictvím místních recyklačních středisek.
Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého
výrobku u správy vaší obce nebo města.
Vysloužilý výrobek nevyhazujte vzá-
jmu ochrany životního prostředí do
domovního odpadu, ale předejte jej
kodborné likvidaci. O sběrnách a
jejich otevíracích hodinách se můžete
informovat u příslušné správy města či
obce.
Vadné nebo vybité baterie se musejí recyklovat dle
směrnice 2006 / 66 / ES. Baterie a / nebo přístroj
recyklujte prostřednictvím dostupných sběren.
Odstranění chyb
Zařízení obsahuje elektronické součástky. Proto
může, nachází-li se v blízkosti zařízení, která vysí-
lají rádiové signály, vyvolat poruchy.
Pokud se na displeji objeví chybová hlášení, od-
straňte taková zařízení zokolí výrobku. Vpřípadě
takovýchto poruch funkce vyjměte krátce baterii a
opět ji vložte do zařízení.
Čistění a ošetřování
Nikdy nepoužívejte kapaliny a ostré čisticí
prostředky, neboť tyto zařízení poškozují.
Čistěte zařízení jen zvenku měkkou suchou
tkaninou bez nitek.
CZCZ
kliknutím, ale při otevřeném programu se musí
otevřít prostřednictvím příkazu kimportu. Bližší
informace o importu souborů CSV naleznete
vnápovědě programu tabulkových výpočtů.
Respektujte laskavě následující důležité informace:
Soubor CSV je textový soubor.
Jednotlivá data se oddělují rozdělovacím zna-
ménkem.
Rozdělovacím znaménkem je čárka.
Souborem znaků je Unicode (UTF-8).
Formát souboru je standardní.
Znaménkem pro oddělení desetinných míst je
vždy „.“ (tečka) a znaménkem pro oddělení
1000 je “,“ (tečka).
U správně importovaného souboru CSV je datum
uvedeno ve formátu RRRRMMDD (např. pro 31.
leden2012: 20120131).
CZ
Pokud jste údaje změnili a chcete je uložit, klik-
něte na políčko „Uložit“. Objeví se okno stex-
tem „Synchronisation OK!“. Data byla nyní
úspěšně přenesena do počítače.
Pokud zadané údaje nechcete uložit, klikněte
na „Odejít“.
„Export“:
Klikněte na záložku „Export“, abyste uložené
údaje exportovali ze softwaru „Walknote“.
Po kliknutí na záložku se otevře okno. Nyní mů-
žete zložená data uživatelů uložit na počítači
jako soubor CSV.
Upozornění: Soubory CSV lze otevřít pro-
střednictvím programu Microsoft Excel nebo
jiných tabulkových programů. Postupy při
importu souborů CSV (CSV = Comma-Separa-
ted Values) se liší vzávislosti na používaném
programu tabulkových výpočtů a jeho verzi.
Částečně nelze soubor otevřít dvojitým
CZ
Pokud klikněte na políčka „Denní“, „Týdenní“,
„Měsíční“ a „Roční“, zobrazí se sloupcové
grafy se záznamy dní/týdnů/měsíců aktuál-
ního roku nebo záznamy za několik let.
Upozornění: Vedle políček „Denní“, „Tý-
denní“, „Měsíční“ a „Roční“ se vzávislosti na
zvolené záložce zobrazí celkový počet namě-
řených kroků, vzdálenosti, kalorií a doby
chůze.
„Uživatelská nastavení“:
Klikněte na záložku „Uživatelská nastavení“
pro zadání osobních údajů. Zadejte pohlaví,
věk a výšku uživatele.
Upozornění: Pokud se údaje (hmotnost,
délka kroku, cíl tréninku), které již byly zadány
vkrokoměru, změnily, můžete je rovněž zadat
znovu. Tyto změny se projeví pouze vbudou-
cích zadáních krokoměru.
Obsluha softwaru
Nahoře vhlavním okně softwaru se nachází 4zá-
ložky soznačením „Dnes“, „Záznamy“ „Nastavení
uživatele“, „Export“. Po kliknutí najdete pod těmito
záložkami následující informace:
„Dnes“:
Klikáním listujte listy kalendáře na pravé straně
okna. Prostřední list kalendáře zobrazuje aktu-
ální den. Ve vedlejší tabulce najdete data zvo-
leného dne (kroky, vzdálenost, kalorie, doba
chůze, celkový počet kroků, cíl tréninku).
„Záznamy“:
Vtomto okně se nacházejí 4záložky soznačením
„Kroky“, „Vzdálenost“, „Kalorie“ a „Doba chůze“.
Klikněte na záložky. Vokně se objeví sloup-
cové grafy se záznamy aktuálního měsíce.
CZ
Otevřete rolovátko a vyberte svůj jazyk. Pak
klikněte na „NOVÝ“ a zadejte své požado-
vané uživatelské jméno.
Upozornění: Nezapomeňte, že pro jeden
krokoměr lze zadat vždy pouze jednoho uži-
vatele. Software může spravovat až 8 uživa-
telů. Vtom případě však musí každý uživatel
používat svůj vlastní krokoměr.
Klikněte dvakrát na zadané uživatelské jméno
a následně na „OK“.
Upozornění: Nyní se může objevit okno
stextem „Synchronisation“. Software se ptá,
jestli se již zadaná data pro tohoto uživatele
mají aktualizovat. Klikněte na „Ano“ pro povo-
lení přenosu dat zkrokoměru do počítače.
Objeví se okno stextem „Synchronisation OK!“.
Data byla nyní úspěšně přenesena do počí-
tače.
Nyní se zobrazí hlavní okno softwaru.
CZ
Windows 7. Váš počítač by měl vykazovat volnou
paměť minimálně 10MB a mít kdispozici USB
vstup (od USB 2.0 Standard).
Vložte CD do CD mechaniky svého počítače.
Zkopírujte nyní software „Walknote“ zCD do
složky ve vašem počítači. Vytvořte za tímto
účelem novou složku. Otevřete pracovní plo-
chu a vyberte CD mechaniku. Zkopírujte sou-
bor „Walknote“ do složky.
Po zkopírování softwaru „Walknote“ na váš
počítač můžete CD vyjmout zCD mechaniky.
Nyní vyklopte přípojku USB
7
krokoměru (viz
obr. B). Zastrčte zástrčku USB do USB vstupu
vašeho počítače.
Spusťte software „Walknote“. Za tímto účelem
otevřete složku softwaru a spusťte software
dvojitým kliknutím na ikonu programu.
Objeví se uživatelské okno.
CZ
LC displeji
4
, jak je popsáno vkapitole „Před uve-
dením do provozu“. Přečíst si můžete rovněž data
za posledních 7dní a celkový počet kroků ušlých
za posledních 7dní.
Upozornění: U zjištěných hodnot se jedná o
přibližné hodnoty. Proměnlivá délka kroků, jakož i
externí činitelé, jako je oblečení, terén aj. neumožní
přesné měření.
Po instalaci softwaru „Walknote“ na váš počítač
jsou vám kdispozici další funkce.
Instalace softwaru
Prostřednictvím softwaru „Walknote“ na přilože-
ném CD jsou vám kdispozici další funkce. Při insta-
laci softwaru postupujte podle následujícího
popisu:
Upozornění: Kinstalaci softwaru potřebujete
počítač soperačním systémem Windows XP nebo
CZCZCZCZ
Krokoměr můžete pomocí sponky
8
pevně připev-
nit kpásku vašich kalhot (viz obr. C, E), strčit do
kapsy kalhot nebo si ho zavěsit na krk. Za účelem
dosažení přesného měření si přečtěte následující
pokyny:
Strkejte krokoměr pouze do přední kapsy
kalhot, nikoliv do zadních kapes.
Za účelem dosažení přesného měření se ujis-
těte, že krokoměr pevně a bezpečně přiléhá
kvašemu tělu/oblečení.
Pro zavěšení krokoměru na krk přidejte pásek.
Použijte ktomu upevňovací oko vlevo na kro-
koměru.
Upozornění: Nezavěšujte si krokoměr na
krk, když běháte.
Krokoměr nyní registruje otřesy těla a eviduje počet
ušlých kroků, ušlou vzdálenost, spotřebované kalo-
rie a potřebný čas. Hodnoty si můžete přečíst na
Na displeji LC
4
se objeví zobrazení SETUP.
Hodnota, kterou můžete změnit, bliká na displeji.
Pro nastavení požadované hodnoty stiskněte
tlačítko RESET
1
nebo MODE
2
. Pokud tla-
čítko RESET nebo MODE stisknete a budete je
držet stisknuté cca 3vteřiny, bude se zobra-
zená hodnota měnit plynule.
Stiskněte tlačítko SET pro uložení zobrazené
hodnoty. Na displeji LC se zobrazí další hod-
nota.
Upozornění: Pokud po dobu 10vteřin ne-
stisknete žádné tlačítko, zobrazená hodnota se
automaticky uloží. Zařízení se přepne zpět do
režimu STEP (přesný čas).
Uvedení do provozu
Používání krokoměru
Takto správně upevníte krokoměr:
Nezapomeňte, že vzávislosti na charakteru
terénu může být délka kroků různá.
hmotnost:
Hmotnost lze nastavit vrozmezí od 20kg
(resp. 50lb) do 227kg (resp. 500lb). Dbejte
na to, abyste hmotnost uživatele zadali včetně
případných dalších zátěží, jako je oblečení
nebo zavazadlo.
cíl tréninku „TARGET“:
Zde můžete zadat požadovaný počet kroků,
které chcete denně ujít. Počet kroků lze nastavit
od 0 do 1000 po stovkách a od 1000 do
99000 po tisících. Vaše pokroky se budou
zobrazovat v10 stupních na stupnici pokroku
14
. Když dosáhnete svůj cíl, celá stupnice
pokroku se na cca 30vteřin rozbliká.
Pro změnu režimů stiskněte vrežimu STEP
(přesný čas) tlačítko SET
3
na cca 3vteřiny.
Stiskněte opakovaně tlačítko MODE
2
pro listo-
vání různými režimy.
Nastavení režimu
Před uvedením krokoměru do provozu musíte za-
dat určité osobní údaje.
Postupně můžete měnit následující hodnoty:
12hodinový „12Hr“, resp. 24hodinový
„24Hr“ formát času
hodiny (přesný čas)
minuty (přesný čas)
délková míra - centimetry „CM“, resp. palce
„IN“:
Pokud zvolíte „CM“, musíte zadat délku kroku
v„CM“ a hmotnost v„KG“. Pokud zvolíte
„IN“, musíte zadat délku kroku v„IN“ a hmot-
nost v„LB“.
průměrná délka kroku:
Délku kroku lze nastavit vrozmezí od 30cm
(resp. 12palců) do 213cm (resp. 84palců).
CZCZ
režim STEP:
Zobrazuje se počet změřených kroků aktuál-
ního dne a přesný čas.
režim KM:
Zobrazuje se ušlá trasa aktuálního dne (vkm)
a aktuální přesný čas.
režim KCAL:
Zobrazují se spotřebované kalorie aktuálního
dne podle přednastavených hodnot.
režim MIN (časovač trasy):
Zobrazuje se doba pohybu krokoměru vaktu-
álním dni.
režim STEP:
Zobrazuje se počet změřených kroků předcho-
zího dne. Stiskněte opakovaně tlačítko RESET
1
pro postupné vyvolání hodnot uložených za
7uplynulých dní. Stiskněte opakovaně tlačítko
SET pro postupné vyvolání uložených hodnot
předcházejícího dne pro KM, KCAL a MIN.
Před uvedením do provozu
Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii
zLC displeje
4
.
Následně vložte baterii typu CR2032
(3V
, lithium) do schránky na baterie
6
.
Upozornění: Zařízení nyní provede krátkou kont-
rolu displeje. Všechny texty displeje se zobrazí na
cca 1vteřinu. Poté zařízení přepne do režimu STEP
(přesný čas).
Váš krokoměr je nyní připraven kseřízení.
Volba režimu
Krokoměr nabízí tyto režimy:
režim TOTAL STEP:
Na krokoměru se zobrazuje počet změřených
kroků. Stiskněte opakovaně tlačítko SET
3
pro postupné vyvolání uložených hodnot pro
TOTAL KM, TOTAL KCAL a TOTAL MIN.
CZCZCZCZCZCZ
Vybitou baterii zpřístroje okamžitě odstraňte.
Jinak hrozí zvýšené nebezpečí, že baterie
vyteče!
Baterie nepatří do domovního odpadu!
Každý spotřebitel je ze zákona povinen bate-
rie náležitě zlikvidovat!
Chraňte baterie před dětmi, neodhazujte bate-
rie do ohně, nezkratujte je a nerozebírejte je.
Vpřípadě nedodržení těchto pokynů se bate-
rie může vybít svým koncovým napětím. Hrozí
nebezpečí, že baterie vyteče. Vpřípadě, že ve
vašem zařízení vytekla baterie, okamžitě ji vy-
jměte, aby se zabránilo poškození zařízení!
Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a sliz-
nicemi. Vpřípadě kontaktu skyselinou zbate-
rie opláchněte postižené místo dostatečným
množstvím vody a vyhledejte lékaře!
Používejte pouze uvedený typ baterií.
návodu kobsluze nebo zásahem neautorizo-
vané osoby jsou vyloučena ze záruky.
Zařízení nikdy nerozebírejte. V případě neod-
borné opravy může vzniknout značné nebez-
pečí pro uživatele. Opravy nechávejte
provádět jen odborníky.
Bezpečnostní pokyny
pro baterie
Odstraňte baterie ze zařízení v případě, že se
zařízení delší dobu nepoužívá.
POZOR! NEBEZPEČÍ EX-
PLOZE! Baterie nikdy znovu nena-
bíjejte!
Při vkládání dbejte na správnou polaritu! Pola-
rita je zobrazena ve schránce na baterie.
Kontakt baterií a zařízení před vložením vpří-
padě potřeby očistěte.
zařízení používat bez dozoru nebo návodu
osoby zodpovědné za bezpečnost. Děti musí
být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
VÝSTRAHA! OHROŽENÍ ŽIVOTA! Bate-
rie lze spolknout, což může být životu nebez-
pečné. V případě spolknutí baterie je nezbytné
okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Nikdy neuvádějte zařízení do provozu, je-li
poškozené. Poškozená zařízení znamenají
nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým
proudem!
Nevystavujte zařízení
– extrémním teplotám,
– přímému slunečnímu záření,
– vlhkosti / dešti.
Nedodržíte-li tento pokyn, hrozí nebezpečí
poškození přístroje.
Mějte na paměti, že poškození způsobená
neodborným zacházením, nerespektováním
Bezpečnost
VÝSTRAHA! Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a pokyny. Zanedbání dodržování
bezpečnostních pokynů a instrukcí může způ-
sobit úraz elektrickým proudem, požár
a / nebo závažná poranění.
USCHOVEJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY A INSTRUKCE PRO POUŽITÍ
VBUDOUCNOSTI!
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
Děti nebo osoby, které nemají dost vědomostí
nebo zkušeností se zacházením se zařízením,
nebo jsou omezeny ve svých tělesných, senzo-
rických nebo duševních schopnostech, nesmějí
Přednastavená hodnota: 60cm / 23inch
Časovač trasy
(rozsah evidence): 99999minut
Časový formát: 12 / 24 hodin
Přednastavená hodnota: 12hodin
Baterie: 1baterie CR2032
(3 V
, lithium)
Přípustný rozsah teplot: 0–50°C
Rozsah dodávky
1 krokoměr
1 baterie CR2032 (3 V
, lithium)
1 CD-ROM (software)
1 návod kobsluze
Technic údaje
Metoda měření: Kyvadlová metoda
Zobrazení kroků: 0–999,99 kroků
Zobrazení vzdálenosti: 0–999,99km
Zobrazení kalorií: 0–9999,9kcal
Délka kroku: 30–213cm/
12–84inch
Přednastavená hodnota: 80cm/30inch
Nastavitelná
hmotnost uživatele: 20–227kg (lze
nastavit spřeností na
1kg) / 50–500lb
Přednastavená hodnota: 45kg / 100lb
Věk: 1–150
Přednastavená hodnota: 18
Pohlaví: muž / žena
Přednastavená hodnota: muž
Tělesná výška: 80–250cm /
31,5–100inch
CZ
6
Schránka na baterie
7
Přípojka USB
8
Spona pro připevnění na pásek
Displej:
9
Lišta funkcí
10
Symbol cm / inch / kg / lb (zobrazení veličin)
11
Indikace nízkého stavu nabití baterie
12
Protokol tréninku
13
Symbol PM
14
Stupnice pokroku
UPOZORNĚNÍ: Displej LC
4
zařízení nelze vy-
pnout. Spotřeba proudu kprovozu displeje LC je
velmi malá a lze ji srovnat se spotřebou proudu
náramkových hodinek.
CZDK
Krokoměr s USB
Použití ke
stanovenému účelu
Tento krokoměr eviduje počet kroků, ušlou trasu,
potřebný čas a spotřebu kalorií. Nasbíraná data
krokoměru je možné pomocí přiloženého softwaru
archivovat vpočítači. Zařízení není určeno ke ko-
merčnímu použití. Zařízení není určeno kevidenci
lékařských dat.
Popis dílů
Zařízení:
1
Tlačítko RESET
2
Tlačítko MODE
3
Tlačítko SET
4
Displej LC
5
Kryt schránky na baterie
DK
Bortskaffelse
Emballagen består af miljøvenlige
materialer, der kan bortskaffes ved de
lokale genbrugsstationer.
Din kommune oplyser om muligheder for bortskaf-
felse af det udtjente produkt.
Det udtjente produkt må af hensyn til
miljøet ikke bortskaffes over det nor-
male husholdningsaffald men skal afle-
veres ved det passende
genbrugscenter. Du kan få informatio-
ner hos din kommune om genbrugssta-
tioner og deres åbningstider.
Defekte eller brugte batterier skal genbruges i hen-
hold til direktivet 2006 / 66 / EF. Batterierne
DKDK
Fejlkorrektur
Apparatet indeholder elektroniske komponenter. Der-
for kan der opstå forstyrrelser, hvis det befinder sig i
nærheden af apparater, som udsender radiosignaler.
Hvis der dukker fejlmeldinger op på displayet, skal
de pågældende apparater fjernes fra produktets
omgivelser. Fjern kortvarigt batterierne ved så-
danne funktionsfejl, og sæt dem i igen.
Rengøring og pleje
Anvend under ingen omstændigheder væsker
eller stærke rengøringsmidler, da sådanne
beskadiger apparatet.
Rengør kun apparatet udvendigt med en blød,
tør og fnugfri klud.
CSV-filer findes i hjælpen til tabelkalkulations-
programmet.
Vær opmærksom på følgende vigtige informationer:
CSV-filen er en tekstfil.
De enkelte data adskilles ved hjælp af skille-
tegn.
Skilletegnet er et komma.
Tegnsættet er Unicode (UTF-8).
Filformatet er Standard.
Decimalskilletegnet er altid et „.“ (et punktum),
og 1000‘er-skilletegnet er et “,“ (et komma).
Ved korrekt importeret CSV-fil angives datoen i
formatet ÅÅÅÅMMDD (f.eks. for den 31.ja-
nuar2012: 20120131).
DK
med teksten „Synchronisation OK!“. Dataene
er overført vellykket til computeren.
Klik på „Afbryd“, hvis du ikke vil gemme de
indtastede data.
„Eksportér“:
Klik på fanen „Eksportér“ for at eksportere de
gemte data fra softwaren „Walknote“.
Når der klikkes på fanen, åbnes der et vindue.
De gemte data for brugerne kan nu gemmes
på pc‘en som en CSV-fil.
Bemærk: CSV-filer kan åbnes med Microsoft
Excel eller andre tabelkalkulationsprogrammer.
Processerne under importen af CSV-filerne
(CSV = Comma-Separated Values) varierer alt
efter det anvendte tabelkalkulationsprogram
og versionen af dette. Til dels kan filen ikke åb-
nes ved dobbeltklik men skal åbnes ved hjælp
af en importrutine, mens programmet er åbent.
Nærmere informationer om importrutinen til
DK
bjælkediagrammer med posterne fra dagene /
ugerne / månederne i det aktuelle år hhv. fra
flere år.
Bemærk: Foruden felterne „Dagligt“,
„Ugentligt“, „Månedligt“ og „Årligt“ vises der
afhængigt af den valgte fane det samlede
antal af målte skridt, tilbagelagt strækning,
kalorier og gåtid.
„Brugerindstillinger“:
Når der klikkes på fanen „Brugerindstillinger“,
kan der indtastes personlige data. Indtast
brugerens køn, alder og størrelse.
Bemærk: Hvis data, der er indlæst i skridt-
tælleren (vægt, skridtlængde, træningsmål),
har ændret sig, kan disse data ligeledes indlæ-
ses på ny. Disse ændringer har nu betydning
for de fremtidige skridtangivelser i skridttælleren.
Klik på feltet „Gem“, hvis du har ændret data-
ene og vil gemme dem. Der vises et vindue
„Brugerindstillinger“, „Eksportér“. Når der klikkes
på disse faner, vises følgende informationer:
„I dag“:
Kalenderbladene på højre side af vinduet
bladres igennem ved at klikke på dem. Det
midterste kalenderblad viser den aktuelle dag.
I tabellen ved siden af findes dataene for den
valgte dag (skridt, tilbagelagt strækning, kalo-
rier, gåtid, samlet antal skridt, træningsmål).
„Poster“:
I dette vindue er der 4 faner med betegnelserne
„Skridt“, „Tilbagelagt strækning“, „Kalorier“ og
„Gåtid“.
Klik på fanerne. I vinduet vises der bjælkedia-
grammer med posterne fra den aktuelle måned.
Når der klikkes på felterne „Dagligt“, „Ugent-
ligt“, „Månedligt“ og „Årligt“, vises der
DKDK
til 8 brugere. I dette tilfælde skal hver enkelt
bruger dog benytte sin egen skridttæller.
Dobbeltklik nu på det registrerede brugernavn
og derefter på „OK“.
Bemærk: Der kan nu blive vist et vindue med
teksten „Synchronisation“. Softwaren spørger,
om allerede eksisterende data for denne bru-
ger skal opdateres. Klik på „Ja“ for at tillade
dataoverførsel fra skridttælleren til computeren.
Et vindue med teksten „Synchronisation OK!“
vises. Dataene er overført vellykket til compute-
ren.
Nu vises softwarens hovedvindue.
Betjening af softwaren
Øverst i softwarens hovedvindue er der 4 faner
med betegnelserne „I dag“, „Poster“
DKDKDKDK
Læg cd‘en i cd-drevet på pc‘en.
Kopiér nu softwaren „Walknote“ fra cd‘en til
en mappe på pc‘en. Opret nu en ny mappe.
Vælg cd-drevet på computeren. Kopiér nu filen
Walknote“ fra cd‘en til mappen.
Når du har kopieret softwaren „Walknote“ til
pc‘en, kan du fjerne cd‘en fra cd-drevet.
Åbn nu op for USB-tilslutningen
7
på skridt-
tælleren (se illustr. B). Sæt USB-stikket i USB-
tilslutningen på pc‘en.
Start nu softwaren „Walknote“. Åbn hertil
mappen med softwaren, og aktivér softwaren
ved at dobbeltklikke på programikonet.
Brugervinduet kommer til syne.
Åbn flipcharten, og vælg dit sprog. Klik derefter
på „NY“, og indtast det ønskede brugernavn.
Bemærk: Vær opmærksom på, at der kun
kan være indtastet ét brugernavn ad gangen i
skridttælleren. Softwaren kan administrere op
antal skridt, der er udført i de seneste 7dage,
aflæses.
Bemærk: Det er tilnærmelsesvise værdier, der
bliver beregnet. En varierende skridtlængde samt
eksterne faktorer som f.eks. påklædning, terræn osv.
gør, at en præcis beregning ikke kan foretages.
Efter installation af softwaren „Walknote“ på din
pc har du tilgang til andre funktioner.
Installation af softwaren
Via softwaren „Walknote“, der er indeholdt på den
medfølgende cd har du tilgang til yderligere funkti-
oner. Softwaren installeres på følgende måde:
Bemærk: Installationen kræver en pc med opera-
tivsystemet Windows XP eller Windows 7. Pc‘en
skal have mindst 10 MB ledig lagerplads og et
USB-stik (fra USB 2.0 standard).
Følgende henvisninger skal overholdes for at opnå
en nøjagtig måling:
Anbring kun skridttælleren i forlommen og ikke
i baglommen.
For at opnå en nøjagtig måling skal det sikres,
at skridttælleren slutter fast og sikkert til krop-
pen/tøjet.
Benyt en snor, når skridttælleren skal bæres
rundt om halsen. Anvend fastgørelsesringen på
venstre side af skridttælleren.
Bemærk: Hæng ikke skridttælleren rundt om
halsen, når du jogger.
Skridttælleren registrerer nu kroppens vibrationer
og antallet af tilbagelagte skridt, den tilbagelagte
strækning, kalorieforbruget og den anvendte tid.
Værdierne kan aflæses i LC-displayet
4
som be-
skrevet i kapitlet „Før ibrugtagning“. Ligeledes kan
dataene for de seneste 7dage og det samlede
Tryk på RESET-
1
eller MODE-tasten
2
for
at indstille den ønskede værdi. Tryk på RESET-
eller MODE-tasten, og hold den nede i ca.
3sekunder: Den viste værdi skifter kontinuerligt.
Tryk på SET-tasten for at gemme den viste
værdi. På LC-displayet kommer den næste
værdi til syne.
Bemærk: Når der ikke trykkes på nogen tast
i 10sekunder, gemmes den viste værdi auto-
matisk. Apparatet skifter derefter tilbage til
STEP-modus (klokkeslæt).
Ibrugtagning
Brug af skridttælleren
Sådan tages skridttælleren på:
Skridttælleren kan fastgøres på bæltet på bukserne
ved hjælp af bælteclipsen
8
(se illustr. C, E), put-
tes i bukselommen eller hænges rundt om halsen.
og / eller apparatet returneres ved de angivne
indsamlingssteder.
Pb
Miljøskader på grund af for-
kert bortskaffelse af batterier!
Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaf-
fald. De kan indeholde giftige tungmetaller og skal
behandles som miljøskadeligt affald. De kemiske
symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kad-
mium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflevér derfor
brugte batterier på dit kommunale indsamlingssted.
EMC
DKDKDKDK
Vægten kan indstilles inden for et område på
mellem 20 kg (hhv. 50lb) og 227 kg (hhv.
500lb). Vær opmærksom på, at vægten af
brugeren inklusive eventuel yderligere vægt fra
f.eks. tøj eller bagage indtastes.
Træningsmål „TARGET“:
Her kan du angive det ønskede antal skridt,
som du ønsker at nå op på på en dag. Antallet
af skridt kan indstilles på mellem 0 og 1000 i
hundrede skridt og mellem 1000 og 99000 i
tusinde skridt. Dit fremskridt vises andelsmæs-
sigt på 10 bjælker i fremskridtsbjælken
14
.
Når du når dit mål, blinker hele fremskridts-
bjælken i ca. 30 sekunder.
Tryk på SET-tasten
3
i STEP-modus (klokkeslæt)
i ca. 3 sekunder for at foretage ændringer i
modusen. Visningen SETUP kommer til syne på
LC-displayet
4
. Værdien, der kan ændres,
blinker på displayet.
Indstilling af modus
Inden du tager skridttælleren i brug, skal du indta-
ste forskellige personlige data.
Følgende værdier kan ændres efter hinanden:
12- „12Hr“ hhv. 24-timeformat „24Hr“
Timer (klokkeslæt)
Minutter (klokkeslæt)
Længdemål centimeter „CM“ hhv. Inch „IN“:
Vælg „CM“, hvis skridtlængden skal indtastes i
„CM“ og vægten i „KG“. Vælg „IN“, hvis
skridtlængden skal indtastes i „IN“ og vægten
i „LB“.
Gennemsnitlig skridtlængde:
Skridtlængden kan indstilles inden for et om-
råde på mellem 30 cm (hhv. 12inch) og
213 cm (hhv. 84inch). Vær opmærksom på, at
skridtlængden kan variere afhængigt af terræ-
nets beskaffenhed.
Vægt:
Den tilbagelagte strækning på den aktuelle
dag (i km) og det aktuelle klokkeslæt vises.
KCAL-modus:
Kalorieforbruget på den aktuelle dag vises på
baggrund af forudindstillinger.
MIN-modus (stræknings-timer):
Skridttællerens bevægelsestid på den aktuelle
dag vises.
STEP-modus:
Antallet af målte skridt på den forudgående
dag vises. Tryk gentagne gange på RESET-ta-
sten
1
for at kalde de gemte værdier for de
seneste 7dage frem en ad gangen. Tryk gen-
tagne gange på SET-tasten for at kalde de
gemte værdier fra den forudgående dag for
KM, KCAL, MIN frem en ad gangen.
Tryk gentagne gange på MODE-tasten
2
for at
bladre gennem de forskellige modi.
Indsæt derefter et batteri af typen CR2032
(3 V
, lithium) i batterirummet
6
.
Bemærk: Apparatet gennemfører nu en kortvarig
displaykontrol. Alle displayets visningstekster vises i
ca.1sekund. Apparatet skifter derefter til STEP-mo-
dus (klokkeslæt).
Nu er skridttælleren klar til indstilling.
Valg af modus
Skridttælleren indeholder følgende modi:
TOTAL STEP-modus:
Antallet af målte skridt i skridttælleren vises.
Tryk gentagne gange på SET-tasten
3
for at
kalde de gemte værdier for TOTAL KM, TOTAL
KCAL og TOTAL MIN frem en ad gangen.
STEP-modus:
Antallet af målte skridt på den aktuelle dag og
klokkeslæt vises.
KM-modus:
Alle forbrugere er forpligtede ifølge loven til at
bortskaffe batterier korrekt!
Hold batterier på afstand af børn, kast ikke
batterierne ind i ild, kortslut ikke batterierne,
og skil dem ikke ad.
Overholdes dette ikke, kan batteriet blive afla-
det ud over dets slutspænding. Der er i så fald
risiko for, at det lækker. Løber batteriet ud i dit
apparat, skal det omgående tages ud for at
undgå, at apparatet bliver beskadiget!
Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder.
Ved berøring med batterisyre skal der skylles
med rigelige mængder vand og / eller opsø-
ges lægehjælp!
Anvend kun den angivne batteritype.
Før ibrugtagning
Fjern beskyttelsesfilmen fra LC-displayet
4
inden første brug.
Skridttælleren må under ingen omstændighe-
der skilles ad. Reparationer, der udføres forkert,
kan resultere i alvorlige farer for brugeren.
Reparationer må kun udføres af fagfolk.
Sikkerhedsinformationer
om batterier
Tag batteriet ud, hvis det ikke har været i brug i
længere tid.
ADVARSEL! EKSPLOSIONS-
FARE! Batterier må ikke genopla-
des!
Polariteten skal passe, når batterierne indsæt-
tes! Denne vises i batterirummet.
Rengør om nødvendigt batteri- og apparatkon-
takten inden indsættelse med en tør klud.
Fjern omgående det brugte batteri fra apparatet.
Der er øget risiko for, at det lækker.
Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet!
ansvarlig for vedkommendes sikkerhed. Børn
skal være under opsyn, så de ikke leger med
produktet.
OBS! LIVSFARE! Batterier kan sluges, hvilket
kan være livsfarligt. Hvis et batteri er blevet
slugt, skal der søges lægehjælp med det
samme.
Tag ikke apparatet i brug, hvis det er beskadiget.
Beskadigede apparater kan give livstruende
elektriske stød!
Udsæt ikke apparatet for
– ekstreme temperaturer,
– direkte sollys,
– fugt / regn.
Dette kan medføre beskadigelse af apparatet.
Vær opmærksom på, at skader på grund af
ukorrekt behandling, manglende overholdelse
af betjeningsvejledningen eller indgreb udført
af ikke-autoriserede personer ikke er omfattet
af garantien.
Sikkerhed
OBS! Læs alle sikkerhedsanvisninger og anvis-
ninger. Misagtelse af sikkerhedsanvisningerne
og vejledningerne kan medføre elektrisk stød,
brand og / eller alvorlig tilskadekomst.
ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG
ANDRE DOKUMENTER BØR OPBEVARES TIL
FREMTIDIG BRUG!
Generelle
sikkerhedsanvisninger
Børn eller personer, som mangler viden eller
erfaring i omgangen med apparatet, eller hvis
motoriske, sensoriske eller mentale evner er
indskrænket, må ikke bruge apparatet uden
opsyn eller vejledning af en person, som er
Forudindstilling: 60 cm / 23 inch
Stræknings-timer
(registreringsområde): 99999 minutter
Tidsformat: 12 / 24 timer
Forudindstilling: 12 timer
Batteri: 1 batteri CR2032
(3 V
, lithium)
Tilladeligt
temperaturområde: 0–50 °C
Leverede dele
1 skridttæller
1 batteri CR2032 (3 V
, litium)
1 cd-rom (software)
1 betjeningsvejledning
DKDKDKDKDKDK
Tekniske Data
Målemetode: pendulmetode
Skridtvisning: 0–999.99 skridt
Visning af tilbagelagt
strækning: 0–999,99 km
Visning af kalorieforbrug: 0–9999,9 kcal
Skridtlængde: 30–213 cm /
12–84 inch
Forudindstilling: 80 cm / 30 inch
Indstillelig brugervægt: 20–227 kg (kan indstil-
les med 1 kg‘s nøjagtig-
hed) / 50–500 lb
Forudindstilling: 45 kg / 100 lb
Alder: 1-150
Forudindstilling: 18
Køn: mand / kvinde
Forudindstilling: mand
Kropsstørrelse: 80–250 cm /
31,5–100 inch
6
Batterirum
7
USB-tilslutning
8
Bælteclips
Display:
9
Værktøjslinje
10
cm / in / kg / lb-symbol (visning af størrelse)
11
Visning for lavt batteriniveau
12
Træningsprotokol
13
PM-symbol
14
Fremskridtsbjælke
BEMÆRK: LC-displayet
4
til apparatet kan ikke
slukkes. Displayets strømforbrug er imidlertid yderst
lavt og kan sammenlignes med forbruget i et almin-
deligt armbåndsur.
DK
USB-skridttæller
Formålsbestemt anvendelse
Denne skridttæller registrerer antallet af de udførte
skridt, den tilbagelagte strækning, den dertil anvendte
tid og kalorieforbruget. Alle data i skridttælleren
kan gemmes på en pc ved hjælp af den medføl-
gende software. Skridttælleren er ikke beregnet til
erhvervsmæssig brug. Skridttælleren er ikke egnet
til registrering af medicinske data.
Beskrivelse af dele
Apparat:
1
RESET-tast
2
MODE-tast
3
SET-tast
4
LC-display
5
Låg til batterirum
dispose of used batteries through your local collec-
tion site.
EMC
and not in the household waste. Con-
tact your municipal authorities for infor-
mation regarding collection points and
their opening hours.
Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC. Return batter-
ies and / or the device via the recycling facilities
provided.
Pb
Environmental damage
through incorrect disposal of
the batteries!
Never dispose of batteries in your household
waste. They may contain toxic heavy metals and
are subject to hazardous waste regulations. The
chemical symbols of the heavy metals are: Cd =
cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore
Cleaning and Care
Never use liquids or abrasive cleaning agents
as they could damage the device.
The device should only be cleaned on the
outside with a soft, dry and lint-free cloth.
Disposal
The packaging is made entirely of recy-
clable materials which you can dispose
of at your local recycling facilities.
Contact your local waste disposal authority for
more details on how to dispose of the product
when it is no longer needed.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it
has reached the end of its useful life
The character set is Unicode (UTF-8).
The file format is Standard.
The decimal separator is always a „.“ (a point)
and the 1000 separator is a „,“ (a comma).
If the CSV file is correctly imported, the date is
given in the YYYYMMDD format (e.g. for the
31.January2012: 20120131).
Troubleshooting
The device contains electronic components. There-
fore interference may occur when it is near devices
which transmit radio signals.
If error messages appear in the display, remove
these devices from the proximity of the product. In
the case of such malfunctions, remove the batteries
briefly and then insert them again.
After clicking the tab, a window opens. You
can now store the saved user data as a CSV
file on your computer.
Note: CSV files can be opened with Micro-
soft Excel or other table calculation programs.
When importing the CSV files (CSV = Comma
Separated Values), the sequences are different
depending on the table calculation program
used and its particular version. In some cases
the file can not be opened by double clicking,
but must be opened by means of an import
routine when the program has been opened.
More detailed information about the import
routine of CSV files can be found in the Help
page of your table calculation program.
Please note the following important information:
The CSV file is a text file.
The individual data is split by separators.
The separator is a comma.
„User settings“:
Click the „User settings“ tab to enter personal
data. Enter the sex, age and size of the user.
Note: If the data previously entered into the
pedometer (weight, step length, training target)
have changed, you can likewise enter the new
data. These changes only have an impact on
the future step data in the pedometer.
Click the „Save“ field if you have changed
data and wish to save these data. A window
will appear with the text „Synchronization
OK!“. The data have now been successfully
transmitted to the computer.
Click „Exit“ if you do not wish to save the data
entered.
„Exporting“:
Click the „Export“ tab to export the saved
data from the „Walknote“ software.
„Records“:
There are 4 tabs In this window marked „Steps“,
„Distance“, „Calories“ and „Walking time“.
Click these tabs. Bar charts will appear in the
window containing the records of the current
month.
When you click the fields „Daily“, „Weekly“,
„Monthly“ and „Annually“, bar diagrams
appear containing the records of the days /
weeks /months of the current year res. several
years.
Note: Besides the „Daily“, „Weekly“,
„Monthly“ and „Annually“ fields, the total
number of the measured steps, distance, calo-
ries and walking time are displayed according
to the tab selected.
A window will appear with the text „Synchroni-
zation OK!“. The data have now been success-
fully transmitted to the computer.
The main window of the software will now appear.
Operating the software
There are 4 tabs located at the top of the main win-
dow marked „Today“, „Records“ „User settings“,
„Export“. You will find the following information by
clicking these tabs:
„Today“:
Browse by clicking the calendar sheets on the
right side of the window. The central calendar
sheet shows the current day. You will find the
data of the selected day (step, distance,
calories, walking time, total number of steps,
training target) in the adjacent table.
Now start the „Walknote“ software. To do this,
open the software folder and start the software
by double clicking the program icon.
The user window will appear.
Open the flipchart and select you language.
Then click „NEW“ and enter the user name
you have chosen.
Note: Please note that only one user can be
entered for one pedometer. The software can
administer up to 8 users. However, in this case,
each user must use his own pedometer.
Double click the user names entered and then
click „OK“.
Note: Only one window can now appear
with the text „Synchronization“. The software
queries whether existing data should be up-
dated for this user. Click „Yes“ to enable the
transfer of data from the pedometer to the
computer.
Note: For the installation, you need a PC with the
operating system Windows XP or Windows 7. Your
PC should exhibit a free storage capacity of at
least 10 MB and be equipped with an USB box
(starting from USB 2.0 Standard).
Insert the CD into the CD drive of your PC.
Then copy the „Walknote“ software from the
CD to a folder on your PC. Create a new
folder to do this. Open the workstation and
choose your CD drive. Copy the „Walknote“
file into the folder.
You can remove the CD from your CD drive af-
ter you have copied the „Walknote“ software
onto your PC.
Fold open the USB connection
7
of the
pedometer (see fig. B). Plug the USB connec-
tor into a USB socket on your PC.
The pedometer now registers the impacts of the body
and records the number of steps covered, the dis-
tance covered, the calories burnt and the time re-
quired. You can read the values in the LC display
4
,
as described in chapter „Prior to start-up“. You can
also read the data from the last 7days and the en-
tire number of steps walked during the last 7 days.
Note: The recorded values are approximate. A
varying step length and external factors such as
clothing, terrain etc. can hinder exact measure-
ment.
Further functions are available after the installation
of „Walknote“ software on your PC.
Installing the software
Further functions are available with „Walknote“
software on the CD included in the delivery Install
the software as described below:
Preparations for use
Using the pedometer
Wear the pedometer as described below:
You can securely attach the pedometer to your
trouser belt by means of the belt clip
8
(see fig. C,
E), put into your trouser pocket, or hang it round
your neck. Read the following instructions to obtain
an accurate measurement:
Put the pedometer into your front trouser
pocket and not in your back pockets.
Ensure that the pedometer lies securely against
your body/clothing to obtain an accurate
measurement.
Add a cord to hang the pedometer round your
neck. Use the fastening eye on the left of the
pedometer.
Note: Do not hang the pedometer round your
neck when you are jogging.
progress bar
14
. The entire progress bar will
flash for approx. 30 seconds when you have
reached your target.
Press the SET button
3
in STEP Mode (time) for
approx. 3 seconds to change the modes. The
display SETUP appears in the LC display
4
.
The value that you can change flashed in the
display.
Press the RESET
1
or MODE button
2
to set
the desired values. Hold down the RESET- or
MODE button for approx. 3seconds and the
displayed value will consistently change.
Press the SET button to save the displayed
value. The next value appears in the LC
display.
Note: The displayed value will be saved
automatically if you do not press any button
for 10 seconds. The device then switches back
to STEP mode (time).
you choose „IN“, the step length must be
entered in „IN“ and the weight in „LB“.
Average step lengths:
The step lengths can be set within the range of
30 cm (res. 12inch) to 213 cm (res. 84inch).
Note that the length of steps could differ de-
pending on the nature of the terrain.
Weight:
The weight can be set within the range of
20 kg (res. 50lb) to 227 kg (res. 500lb).
Ensure that you enter the weight of the user to
include potential extra loads such as clothing
or backpacks.
Training target „TARGET“:
Here you can define the number of steps that
you would like to achieve in a day. The num-
ber of steps can be set between 0 and 1000
in hundred steps and between 1000 and
99000 in thousand steps. Your progress will
be displayed proportionally in 10 bars in the
The number of steps measured the previous
day will be displayed. Press repeatedly on the
RESET button
1
to retrieve the saved values
for the last seven days successively. Press re-
peatedly on the SET button to retrieve the
saved values for KM, KCAL MIN successively.
Press the MODE button
2
repeatedly to browse
through the different modes.
Setting the mode
You must enter your personal data before you start
up the pedometer for the first time.
You can change the following values successively:
12- „12Hr“ or 24 hour format „24Hr“
Hours (time)
Minutes (time)
Length in centimetres „CM“ or Inch „IN“:
If you choose „CM“, the step length must be
entered in „CM“ and the weight in „KG“. If
TOTAL STEP Mode:
The number of steps measured in the pedome-
ter is displayed. Press repeatedly on the SET
button
3
to retrieve the saved values for
TOTAL KM, TOTAL KCAL and TOTAL MIN.
STEP Mode:
The number of steps measured in the pedome-
ter for the current day and the time is dis-
played.
KM Mode:
The distance covered measured in the pedom-
eter (in KM) for the current day and the time is
displayed.
KCAL Mode:
The calories burnt during the current day are
displayed in accordance with the pre-settings.
MIN Mode (distance timer):
The activity time of the pedometer on the
current day is displayed.
STEP Mode:
with copious amounts of water and / or a
doctor contacted if necessary!
Use only the recommended battery type.
Before initial use
Remove the protective film from the LC display
4
before you use the device for the first time.
Then place a battery type CR2032 (3 V ,
lithium) in the battery compartment
6
.
Note: The device will now perform a brief display
check. All displays will be shown for approx.1sec-
ond. The device then switches into the STEP mode
(time).
Your pedometer is now ready to be configured.
Selecting the mode
The pedometer is equipped with the following
modes:
Remove the exhausted battery immediately
from the device. There is an increased danger
of leaks!
Batteries must not be disposed of in the normal
domestic waste!
Every consumer is legally obliged to dispose
of batteries in the proper manner!
Keep the battery out of reach of children, do
not throw the battery into fire, do not short-
circuit or take the battery apart.
If you do not observe these instructions, the
battery could be discharged beyond the cut-off
voltage. There is then a danger of leaking. If
the battery has leaked inside your device, you
should remove it immediately in order to pre-
vent damage to the device!
Avoid contact with the skin, eyes and mucous
membranes. Any parts of the body coming into
contact with battery acid should be rinsed off
Never take the device apart. Improper repairs
may result in considerable dangers for the
user. Repairs should only be carried out by
specialist personnel.
Safety Instructions
for Batteries
Remove the battery from the device if it is not
going to be used for a prolonged period.
CAUTION! EXPLOSION HAZ-
ARD! The batteries must never be
recharged!
When inserting the battery ensure the correct
polarity! This is shown inside the battery com-
partment.
Clean the battery and device contact before
you insert the battery with a dry cloth if this is
necessary.
Children must be supervised at all times to
prevent them from playing with the device.
WARNING! DANGER TO LIFE! Batteries
could be swallowed, which could pose a lethal
hazard. If a battery has been swallowed, seek
medical help immediately.
Do not use the device if it is damaged. Dam-
aged devices represent a danger of death
from electric shock!
Do expose the device to
– extreme temperatures,
– direct sunlight,
– humidity / rain.
Otherwise there is a danger that the device
will be damaged.
Please note that the guarantee does not cover
damage caused by incorrect handling, non-
compliance with the operating instructions or
interference with the device by unauthorised
individuals.
Safety
WARNING! Please read all the safety infor-
mation and instructions. Failure to observe the
safety information and instructions can result in
electric shock, fire and / or serious injury.
PLEASE RETAIN ALL SAFETY INFORMATION
AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFER-
ENCE!
General Safety
Instructions
Children or persons lacking knowledge or ex-
perience in handling the device or have limited
physical, sensory or mental abilities, must not
use the device without supervision or instruc-
tion by a person responsible for their safety.
Pre-setting: 60 cm / 23 inch
Distance timer
(recording range): 99999 minutes
Time unit: 12 / 24 hr
Default: 12 hr
Battery: 1 battery CR2032
(3 V
, lithium)
Admissible
temperature range: 0–50 °C
Scope of delivery
1 Pedometer
1 Battery CR2032 (3 V
, lithium)
1 CD ROM (software)
1 Operating instructions
Technical data
Measuring method: pendulum
Step display: 0–999.99 steps
Distance display: 0–999.99 km
Calorie display: 0–9999.9 kcal
Length of step: 30–213 cm /
12–84 inch
Pre-setting: 80 cm / 30 inch
Can be set
Weight of user: 20–227 kg (can be
accurately set to 1 kg) /
50–500 lb
Pre-setting: 45 kg / 100 lb
Age: 1–150
Default: 18
Sex: Man / Woman
Default: Man
Body height: 80–250 cm /
31,5–100 inch
6
Battery compartment
7
USB connection
8
Belt clip
Display:
9
Function bar
10
cm / in / kg / lb symbol (size display)
11
Display for low battery warning
12
Training protocol
13
PM symbol
14
Progress bar
NOTE: The LC display
4
of the device cannot
be switched off. However, the power consumption
required to operate the LCD is very low and com-
parable to that of a wristwatch.
USB Pedometer
Intended use
This pedometer records the number of steps you
have taken, the distance covered, the required time
and the calorie consumption. The data collected by
the pedometer can be archived on the PC using the
software included in the delivery. The instrument is
not intended for commercial use. The device is not
suitable for the recording of medical data.
Description of Parts
Device:
1
RESET button
2
MODE button
3
SET button
4
LC display
5
Battery compartment cover
A B
C
E
1
7
5
34
5
D
2
6
8
9
8
14
10
11
1213
Z31192
IAN 73069
Milomex Ltd.
c / o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK
Model No. Z31192
Version: 04 / 2012
© by ORFGEN Marketing
Last Information Update · Tilstand af information
Stav informací: 04 / 2012
Ident.-No.: Z31192042012-GB/DK/CZ
KROKOMĚR S USB
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
USB PEDOMETER
Operation and Safety Notes
USB-SKRIDTTÆLLER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Crivit Z31192 IAN 73069 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Crivit Z31192 IAN 73069 in de taal/talen: Engels, Deens als bijlage per email.

De handleiding is 1,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Crivit Z31192 IAN 73069

Crivit Z31192 IAN 73069 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, Français - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info