460637
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
GEBRUIKSAANWIJZING WI-102R
BEDIENINGS TOETSEN
1. TIJD TOETS
2. ALARM INSTEL TOETS
3. ALARM AAN/UIT SCHAKELAAR
4. UREN TOETS
5. MINUTEN TOETS
6. SLUIMER TOETS
BEDIENING
Steek de stekker van het netsnoer in een
220~230 volt 50Hz stopkontakt.
De gehele display knippert op om aan te geven
dat de getoonde tijd niet juist is.
Dit is normaal en het knipperen stopt als u de juiste tijd
instelt.
TIJD INSTELLEN
Om de tijd in te stellen, houdt u de TIJD toets (1) ingedrukt en drukt u op de UREN toets (4) om het juiste uur in te stellen.
Houdt daarna de TIJD toets (1) ingedrukt en druk op de MINUTEN toets (5) om de juiste minuten in te stellen.
Let erop dat u de tijd correct op AM of PM instelt. De PM indicator licht op als de tijd in PM (namiddag) staat ingesteld
en is uit als de tijd in AM (voormiddag) staat ingesteld.
ALARM INSTELLEN
Schuif de Alarm On/Off schakelaar (3) naar de “OFF” positie. Om het alarm in te stellen houdt u de ALARM toets (2)
en de UREN toets (4).ingedrukt. Houdt daarna de ALARM toets (2) en de MINUTEN toets (5) ingedrukt tot de juiste
alarmtijd ingesteld staat. Let erop dat u de alarmtijd in de AM of PM stand heeft gezet.
ALARM AANZETTEN
Schuif de ALARM On/Off schakelaar (3) naar de HIGH of “LOW” positie. De alarm indicator licht op en het alarm
gaat af op de ingestelde tijd. Om het alarm te stoppen schuift u de ALARM On/Off schakelaar (3) naar de “OFF” positie .
SLUIMER FUNCTIE
Als het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE toets (6) om het alarm tijdelijk te stoppen. Het alarm gaat 9 minuten later
opnieuw af. Dit kan steeds opnieuw worden herhaald.
ALARM VOLUME
Schuif de Alarm Volume regelaar (3) om het alarm geluid te regelen.
BATTERIJ BACK-UP (niet meegeleverd)
In geval van een stroomstoring schakelt de wekker automatisch over op het batterij circuit, als er een batterij geplaatst is.
Open het batterij vakje aan de onderzijde en plaats een 9Volt batterij. Als de stroom wordt afgenomen van de batterij blijft
de wekker op tijd lopen en gaat het alarm af op de ingestelde tijd. De display licht echter niet op om de batterij te sparen.
Bij een stroomstoring van lange duur kan het zijn dat u de tijd moet aanpassen als de stroomstoring verholpen is. De
wekker gebruikt een intern batterij circuit dat minder nauwkeurig is dan het stroom circuit. Volg de instructie TIJD
INSTELLEN om de juiste tijd in te stellen, de alarmtijd blijft correct ingesteld staan.
Gooi lege batterijen niet weg maar lever ze in als KCA.
Drukfouten en/of tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cresta WI102R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cresta WI102R in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info