574401
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
1
Instructions
I nstructions
Instructions
Instructions to
to
to
to User
User
User
User
Dear Users, thank you very much for purchasing our product.
This Manual is written and compiled in accordance with the council directive MDD93/42/EEC for
medical devices and harmonized standards. The Manual is written for the current Pulse Oximeter. In
case of modifications and software upgrades, the information contained in this document is subject
to change without notice.
The Manual describes, in accordance with the Pulse Oximeter
s features and requirements, main
structure, functions, specifications, correct methods for transportation, installation, usage, operation,
repair, maintenance and storage, etc. as well as the safety procedures to protect both the user and
equipment. Refer to the respective chapters for details.
Please read the Manual very carefully before using this equipment. These instructions describe the
operating procedures to be followed strictly, failure to follow these instructions can cause measuring
abnormality, equipment damage and personal injury. The manufacturer is NOT responsible for the
safety, reliability and performance issues and any monitoring abnormality, personal injury and
equipment damage due to user
s negligence of the operation instructions. The manufacturer
s
warranty service does not cover such faults.
Owing to the forthcoming renovation, the specific products you received may not be totally in
accordance with the description of this User Manual. We would sincerely regret for that.
This product is medical device, and can be used repeatedly. Its using life is 3 years.
WARNING:
W ARNING:
WARNING:
WARNING:
The
The
The
The uncomfortable
uncomfortable
uncomfortable
uncomfortable or
or
or
or painful
painful
painful
painful feeling
feeling
feeling
feeling may
may
may
may appear
appear
appear
appear if
if
if
if using
using
using
using the
the
the
the device
device
device
device ceaselessly,
ceaselessly,
ceaselessly,
ceaselessly, especially
especially
especially
especially
for
f or
for
for the
the
the
the microcirculation
microcirculation
microcirculation
microcirculation barrier
barrier
barrier
barrier patients.
patients.
patients.
patients. It
It
It
It is
is
is
is recommended
recommended
recommended
recommended that
that
that
that the
the
the
the sensor
sensor
sensor
sensor should
should
should
should not
not
not
not be
be
be
be
applied
a pplied
applied
applied to
to
to
to the
the
the
the same
same
same
same finger
finger
finger
finger for
for
for
for over
over
over
over 2
2
2
2 hours.
hours.
hours.
hours.
For
F or
For
For the
the
the
the individual
individual
individual
individual patients,
patients,
patients,
patients, there
there
there
there should
should
should
should be
be
be
be a
a
a
a more
more
more
more prudent
prudent
prudent
prudent inspecting
inspecting
inspecting
inspecting in
in
in
in the
the
the
the placing
placing
placing
placing
process.
p rocess.
process.
process. The
The
The
The device
device
device
device can
can
can
can not
not
not
not be
be
be
be clipped
clipped
clipped
clipped on
on
on
on the
the
the
the edema
edema
edema
edema and
and
and
and tender
tender
tender
tender tissue.
tissue.
tissue.
tissue.
The
T he
The
The light
light
light
light (the
(the
(the
(the infrared
infrared
infrared
infrared is
is
is
is invisible)
invisible)
invisible)
invisible) emitted
emitted
emitted
emitted from
from
from
from the
the
the
the device
device
device
device is
is
is
is harmful
harmful
harmful
harmful to
to
to
to the
the
the
the eyes,
eyes,
eyes,
eyes, so
so
so
so the
the
the
the
user
u ser
user
user and
and
and
and the
the
the
the maintenance
maintenance
maintenance
maintenance man,
man,
man,
man, can
can
can
can not
not
not
not stare
stare
stare
stare at
at
at
at the
the
the
the light.
light.
light.
light.
Testee
T estee
Testee
Testee can
can
can
can not
not
not
not use
use
use
use enamel
enamel
enamel
enamel or
or
or
or other
other
other
other makeup.
makeup.
makeup.
makeup.
Testee
T estee
Testee
Testee
s
s
s
s fingernail
fingernail
fingernail
fingernail can
can
can
can not
not
not
not be
be
be
be too
too
too
too long.
long.
long.
long.
Please
P lease
Please
Please peruse
peruse
peruse
peruse the
the
the
the relative
relative
relative
relative content
content
content
content about
about
about
about the
the
the
the clinical
clinical
clinical
clinical restrictions
restrictions
restrictions
restrictions and
and
and
and caution.
caution.
caution.
caution.
This
T his
This
This device
device
device
device is
is
is
is not
not
not
not intended
intended
intended
intended for
for
for
for treatment.
treatment.
treatment.
treatment.
Caution:
C aution:
Caution:
Caution: Federal
Federal
Federal
Federal law
law
law
law restricts
restricts
restricts
restricts this
this
this
this device
device
device
device to
to
to
to sale
sale
sale
sale by
by
by
by or
or
or
or on
on
on
on the
the
the
the order
order
order
order of
of
of
of a
a
a
a physician
physician
physician
physician.
.
.
.
The User Manual is published by our company. All rights reserved.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Contec-CMS-50D

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Contec CMS-50D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Contec CMS-50D in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info