Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/316
Pagina verder
1-46
Cisco Integrated Services Router Hardware Installation Guide
Chapter 1 Product Overview
Cisco 860, 880, 890 Series
IOS Images
Table 1-22 describes the IOS images included in Cisco 860VAE series routers.
Table 1-23 describes the IOS images included in C860VAE series routers.
Figure 1-13 shows the front panel details of the Cisco 866VAE, Cisco 867VAE, Cisco 866VAE-K9, and
Cisco 867VAE-K9 integrated services routers (ISRs).
Figure 1-13 Front Panel of the Cisco 860VAE series ISR
Table 1-22 IOS Images of the Cisco 860VAE Series ISRs
IOS Image
Model
Cisco
866VAE
Cisco
867VAE
Cisco
866VAE-K9
Cisco
867VAE-K9
c860vae-ipbasek9-mz x x
c860vae-advsecurityk9-mz x x
c860vae-advsecurityk9_npe-mz x x
Table 1-23 IOS Images of the C860VAE Series ISRs
IOS Image
Model
C867VAE C866VAE-K9 C867VAE-K9
c860vae-ipbasek9-mz x
c860vae-advsecurityk9-mz — x x
c860vae-advsecurityk9_npe-mz — x x
1 LEDs
246199
Cisco 860 Series
1
66

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cisco 860VAE series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cisco 860VAE series in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 15,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info