585929
23
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
XWDJ1-ES-1A
EN/ES
Safety Precautions
Before trying to use the instrument, be sure to read the
“Safety Precautions” in this manual.
Precauciones de seguridad
Antes de utilizar este instrumento, asegúrese de leer las
“Precauciones de seguridad” de este manual.
EnglishEspañol
User’s Guide - Basic Operation Reference
For the separate “User’s Guide - Tutorial,”
visit the CASIO Website URL below.
http://world.casio.com/
Para la “Guía del usuario - Tutorial” por separado,
visite el sitio web de CASIO en la siguiente URL.
http://world.casio.com/
Guía del usuario -
Referencia de operaciones básicas
Please keep all information for future reference.
Guarde toda información para tener como referencia futura.
MA1411-A Printed in China
This recycle mark indicates that the packaging conforms to
the environmental protection legislation in Germany.
Esta marca de reciclaje indica que el empaquetado se
ajusta a la legislación de protección ambiental en Alemania.
XWDJ1-ES-1A.indd 1 2014/11/28 17:15:42
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Casio XW-DJ1 -DJ CONTROLLER bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Casio XW-DJ1 -DJ CONTROLLER in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Casio XW-DJ1 -DJ CONTROLLER

Casio XW-DJ1 -DJ CONTROLLER Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 23 pagina's

Casio XW-DJ1 -DJ CONTROLLER Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 23 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info