Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Reinigungsanleitung
Multi
Automatisches Reinigungsprogramm
Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungstabletten (Bestellnummer 5007), Coffema Milch-
und Sahnereiniger (Bestellnummer 5010), Messbecher (750 ml Fassungsvermögen)
SHIFT-Taste 5 Sekunden lang
gedrückt halten.
Taste 7 drücken, um die
Reinigung der Brühgruppe
zu starten.
Bei SB-Kaffeeautomaten
erscheint eine Aufforderung
zur Passwort eingeben.
GruppenreiniGunG
TasTe 7 Druecken
GruppenreiniGunG
MiXerreiniGunG
cappu.reiniGunG
passWOrT
_ _ _ _ _
GruppenreiniGunG
paneL OeFFnen
kOMpOnenTe reiniGen
Gerätetür öffnen und Kaf-
feereste aus der Brühgrup-
pe entfernen.
Oberen Kolben mit einem
Tuch reinigen und Gerätetür
schließen.
Reinigungstablette vierteln
und in die Brühgruppe
einlegen.
GruppenreiniGunG
reiniGen &
paneL scHLiessen
GruppenreiniGunG
reiniGen &
paneL scHLiessen
GruppenreiniGunG
rein. -TaBL. einLeGen
Gerätetür schließen. Der
Reinigungszyklus star
-
tet. Ende der Reinigung
abwarten.
Taste 7 drücken, um die
Mixerreinigung zu starten.
Ende der Mixerreinigung
abwarten.
GruppenreiniGunG
BiTTe WarTen
GruppenreiniGunG
MiXerreiniGunG
cappu.reiniGunG
MiXerreiniGunG
TasTe 7 Druecken
GruppenreiniGunG
MiXerreiniGunG
cappu.reiniGunG
MiXerreiniGunG
BiTTe WarTen
GruppenreiniGunG
MiXerreiniGunG
cappu.reiniGunG
1 2 2a
3 4 5
6 7 8
Reinigungsanleitung Multi
Taste 7 drücken, um die
Cappuccinatore-Reinigung
zu starten.
Milchansaugschlauch aus
der Milch nehmen.
2 Verschlusskappen Milch-
und Sahnereiniger in 400
ml kaltem Wasser lösen.
7
cappu.reiniGunG
TasTe 7 Druecken
GruppenreiniGunG
MiXerreiniGunG
cappu.reiniGunG
cappu.reiniGunG
reiniGer Fuer
cappuccinaTOre
TasTe 7 Druecken
cappu.reiniGunG
reiniGer Fuer
cappuccinaTOre
TasTe 7 Druecken
9 10 11
Milchansaugschlauch in die
Reinigungslösung tauchen.
Taste 7 drücken, um die Rei-
nigung des Cappuccinatore
zu starten.
Nach Ende der Reinigung
zeigt das Display:
7
cappu.reiniGunG
WieDer reiniGunG
nur MiT Wasser
TasTe 7 Druecken
Milchansaugschlauch in
einen Behälter mit 500 ml
kaltem Wasser tauchen.
cappu.reiniGunG
reiniGer Fuer
cappuccinaTOre
TasTe 7 Druecken
cappu.reiniGunG
BiTTe WarTen
GruppenreiniGunG
MiXerreiniGunG
cappu.reiniGunG
cappu.reiniGunG
WieDer reiniGunG
nur MiT Wasser
TasTe 7 Druecken
15
12
13 14
Coffema International GmbH
Obenhauptstre 7
22335 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 500 25-0
Fax: +49 (0)40 500 25-111
info@coffema.de
www.coffema.de
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali Multi bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali Multi in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali Multi

Carimali Multi Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 2 pagina's

Carimali Multi Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 36 pagina's

Carimali Multi Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info