Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
13
7. QUICK USER GUIDE
This washing machine automatically adjusts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
reduction in energy consumption and a
saving in washing times.
Turn on the appliance and select the
required program.
Adjust the washing settings if necessary
and select the required options.
Press the START/PAUSE button to start
the program.
At the end of the program, the message
"END" will appear on the display
Turn off the washing machine.
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
Water pressure:
mi
n 0.05 Mpa / max 0.8 Mpa
(0.05 MPa dispenses approximately 1 litre
of water in 10 seconds)
Spin r.p.m.: See r
ating plate.
Power input / Power current fuse amp /
Suppl
y voltage: See rating plate.
8. CONTROLS AND
PROGRAMS
A
ON/OFF button
B
SMART RING (ring for selecting
PROGRAMMES/OPTIONS)
C
START/PAUSE button
D
SET/CONFIRM button
E
OPTION area
F
ZOOM function button
D+F
BUTTON LOCK
G
DISPLAY
H
Wi-Fi position/Wi-Fi indicator
light
I
PROGRAMME area
Program selection
DRYING (WASHER-DRYERS only)
If you would like the drying cycle
to begin automatically after
washing, select the washing
program required and select the
drying cycle by the "SET" button.
Or you can finish the wash and
then select the drying program.
Technical data
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy Bianca WM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy Bianca WM in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Candy Bianca WM

Candy Bianca WM Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 24 pagina's

Candy Bianca WM Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info