Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
4
1. GENERAL SAFETY
RULES
! This appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
! This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
!
Children should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
!
Children of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
! If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
! Only use the hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).
!
Water pressure must be between
0.05 MPa and 0.8 MPa.
! Make sure carpets or rugs do
not obstruct the base or any of
the ventilation openings.
! After installation, the appliance
must be positioned so that the
plug is accessible.
! The maximum load capacity of
dry clothes depends on the
model used (see control panel).
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy Bianca WM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy Bianca WM in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Candy Bianca WM

Candy Bianca WM Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 24 pagina's

Candy Bianca WM Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info