Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
SR20
9
ESPAÑOL
Conexiones altavoces B
Las conexiones para altavoces B en la parte trasera del amplificador permiten
utilizar un segundo juego de altavoces (por ejemplo, unos altavoces situados
en otra habitación). El botón Speaker A/B en el panel delantero y el mando a
distancia permite activar y desactivar las dos parejas de altavoces. Consulte el
apartado sobre el panel delantero o el mando a distancia de este manual para
obtener más información sobre el funcionamiento del botón Speaker A/B.
Conexiones de doble cableado
Si sus altavoces están equipados con dos juegos de terminales, será posible
conectarlos usando una configuración de doble cableado. El cableado doble
envía las frecuencias de los graves y agudos por cables diferentes, lo que permite
obtener un sonido más claro y enfocado.
Nota:
Deben estar seleccionados los altavoces A y B para que funcione este tipo de
conexión.
Retire las conexiones de doble cableado de los terminales de los altavoces
antes de conectarlos. Consulte el manual de sus altavoces para obtener más
información.
SR20
Altavoz A
Habitación
principal
Altavoz B
Segunda
habitación
Alta
frecuencia
Baja
frecuencia
Alta
frecuencia
Baja
frecuencia
Alta
frecuencia
Baja
frecuencia
Alta
frecuencia
Baja
frecuencia
Es posible seleccionar A, B o ambos para su uso.
Nota: cuando utilice dos parejas de altavoces, elija altavoces con una impedancia
nominal de 8 ohmios.
Altavoz
derecho
Altavoz
izquierdo
Rojo Rojo Negro Negro Rojo
Negro RojoNegro
Rojo
Negro RojoNegro
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info