Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
SR20
9
NEDERLANDS
Aansluitingen B luidsprekers
Op de aansluitingen van de B-luidsprekers aan de achterkant van de versterker
kunt u een tweede set luidsprekers aansluiten (bijv. luidsprekers in een ander
vertrek).
Met de toets Luidsprekers A/B button op het voorpaneel en de afstandsbediening
kunt u beide luidsprekerparen aan- en uitzetten. Raadpleeg voor meer informatie
over de bediening van de A- en B-luidsprekers het gedeelte over het voorpaneel of
de afstandsbediening in deze handleiding.
Bi-wire aansluitingen
Als u luidsprekers gebruikt met dubbele aansluitingen, kunt u deze als bi-wire
configureren. Hierbij worden de lage- en hoge-tonenfrequenties via afzonderlijke
luidsprekerkabels gevoerd, wat resulteert in een helderder en gerichter geluid.
Opmerking:
Hiervoor moeten zowel de A- als de B-luidsprekers worden geselecteerd.
Verwijder vóór het aansluiten de bi-wire koppeling uit de luidsprekeraansluiting.
Raadpleeg de handleiding van uw luidsprekers voor meer informatie.
SR20
Luidspreker-
instellingen
Vertrek één
Luidspreker B
Vertrek twee
HF
LF
U kunt alleen A of B selecteren, of A en B samen.
Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
nominale impedantie van 8 ohm elk.
HF
LF
HF
LF
HF
LF
Rechter-
luidspreker
Linker-
luidspreker
Rood
Rood Zwart Zwart Rood
Zwart
RoodZwart
Rood
Zwart
RoodZwart
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info