497548
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
2
Thank you for purchasing this Cambridge Audio Topaz AM1 or AM5 Stereo
Amplifier. We are confident that you will enjoy many years of listening
pleasure from it. Like all Cambridge Audio products, the AM1 and AM5
adhere to our three core principles – stunning performance, ease of use
and incredible value.
The unit can support a wide range of sources with the Topaz AM5 having
a front panel MP3/Portable Media Player input that allows use with the
headphone or line-level outputs of most portable players.
Part of our new Topaz range this product also features a new casework
design with braced front panel, rigid wrap-over lid assembly and carefully
designed mechanicals for resonance control.
Your amplifier can only be as good as the system it is connected to.
Please do not compromise on the quality of your source equipment,
speakers or cabling. Naturally, we particularly recommend source and
speaker models from the Cambridge Audio range, which have been
designed to the same exacting standards as this product. Your dealer can
also supply excellent quality Cambridge Audio interconnects to ensure
your system realises its full potential.
Thank you for taking the time to read this manual; we recommend you
keep it for future reference.
Matthew Bramble
Cambridge Audio Technical Director
and the AM1/5 design team
Contents Introduction
Introduction .................................................................................................2
Important safety instructions .....................................................................3
Limited warranty..........................................................................................4
Rear panel connections..............................................................................5
Front panel controls....................................................................................5
Connections.................................................................................................6
Technical specifications..............................................................................7
Troubleshooting...........................................................................................7
Make sure you register your purchase.
Visit: www.cambridge-audio.com/sts
By registering, you’ll be the first to know about:
GFuture product releases
GSoftware upgrades
GNews, events and exclusive offers plus
competitions!
This guide is designed to make installing and using this product as easy
as possible. Information in this document has been carefully checked
for accuracy at the time of printing; however, Cambridge Audio's policy
is one of continuous improvement, therefore design and specifications
are subject to change without prior notice.
This document contains proprietary information protected by copyright.
All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by any
mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written
permission of the manufacturer. All trademarks and registered
trademarks are the property of their respective owners.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2009
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz AM5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz AM5 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz AM5

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Polski - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info