Verklein
Vergroot
Service
Only
100-240V AC ~ 50/60Hz
Power AC
Max Power Consumption: 120W
Aux In RL Audio In Optical In ARC
Optical In R LAudio In Aux InARC
TV5
Vol (2secs)Learn
1
2
Learn Vol
Vol on TV remote
Learn Vol
Vol
on TV remote
To talk to us, call +44 (0)203 514 1521 (UK Local) or 1- 877-357-8204 (USA)
TV CONNECTIONS
Only one audio connection to your TV is
required, in order of preference:
1. Optical: If available on your TV, use this for
best quality.
2. ARC: If your TV has a socket labelled ARC
use this connection.
3. RCA: Connect both left and right channels
to your TV.
4. AUX In: Connect to the headphone output
of your TV if neither ARC or optical are
available on your TV.
Note: If the 3.5mm socket is used it takes
priority over the RCA input which will be muted.
PLACEMENT! TV5 IS DESIGNED TO BE PLACED UNDER YOUR TV. THE TV MUST HAVE A BASE NO WIDER THAN 725MM
(28.5”) AND NO DEEPER THAN 300MM (12”) AND MUST WEIGH NO MORE THAN 30KG (66LBS). IF THE TV BASE IS TOO
LARGE TO FIT, PLACE TV5 ON A LOWER SHELF OF YOUR TV RACK
AUX Line in Optical in AC power socket ARC
TOP TIPS
TV5 TV speaker base with bluetooth
SOUND MODES
There are 4 dierent modes that can be selected to enhance your sound
experience. You can also Increase or decrease the Subwoofer output.
TV: Greatly improved TV sound.
Music: Enhances stereo music and music videos.
Film: Designed to get the best sound from movies.
Voice: Enhances voices to improve intelligibility.
AUTO POWER DOWN
To save power, TV5 will
automatically turn o after 20
minutes if no sound is playing
from your TV.
AUTO POWER ON
When you turn on your TV,
TV5 will detect the sound and
automatically turn on.
Once paired, music from your device will play
through the unit.
To add another Bluetooth device, repeat from
step 2. TV5 will store up to 8 paired devices
in memory.
LEARNING YOUR TV REMOTE
Remove the fabric grille and locate the
control panel. Follow the instructions
remembering to point your TV remote at the
control panel whilst learning.
BLUETOOTH SET-UP
TV5 is equipped with Bluetooth to allow
wireless playback from any Bluetooth
equipped phone, tablet or computer.
1. Select the Bluetooth input BT on the
remote.
2. To connect a Bluetooth device to TV5,
press and hold the BT button and the
Blue LED will blink.
3. Consult the instructions of the Bluetooth
device to connect to TV5. Successful
pairing will be signalled by a ‘beep’ from
the unit and the Blue LED will stop
ashing.
TV5 is only able to decode LPCM(PCM) 2.0 format signal, Please ensure your source output setting is set to LPCM(PCM).

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio TV5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio TV5 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info